امروزه کمتر کسی است که در روابط روزانه اش با شرکت های تجاری در ارتباط نباشد. این شرکت ها به دلیل اهمیت بسزایشان چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، دارای مسائل گسترده حقوقی می باشند. برای این که بتوانیم از نکات حقوقی ثبت شرکت ها در بروجرد و بقیه شهر های ایران آگاه شویم، لازم است ابتدائاَ به تعریف شرکت بپردازیم و ضمن تشریح انواع آن، موارد قانونی نحوه ثبت آن ها را مورد بررسی قرار دهیم. اطلاع از مواردی که ذیلاَ گفته می شود، باعث می شود متقاضیان این روند را بدون هیچ نقصی انجام دهند.

شرکت تجاری چیست و چند نوع شرکت را می توان به ثبت رساند؟

شرکت از عده ای از اشخاص که به منظور بردن منافع مادی و تقسیم آن بین خود مجتمع شده اند تشکیل می شود. شرکت بر دو قسم است: شرکت مدنی و شرکت تجاری. منظور از شرکت تجاری عبارت از عقد یا سازمان قانونی که به موجب آن دو یا چند شخص مال یا امتیاز و یا هنر خود را در میان گذارده و با قصد بردن سود عملیات تجاری انجام داده و سود حاصله را بین خود تقسیم می نمایند. به طور کلی 7 نوع شرکت تجاری وجود دارد که عبارت است از:

1- شرکت های سهامی (شرکت سهامی خود به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.) 2- شرکت تضامنی 3- شرکت با مسئولیت محدود 4- شرکت مختلط غیر سهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف. ذیلا، جهت آشنایی خوانندگان محترم به تشریح هر یک از این شرکت ها می پردازیم:

- شرکت سهامی خاص در بروجرد: شرکت سهامی خاص یک شرکت تجاری است که سرمایه آن در هنگام تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود و به قطعات سهام تبدیل می شود. مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد و تعداد شرکای آن نباید کمتر از 3 نفر باشد. لازم به ذکر است ، شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود در زمره شرکت های فعال و متداول در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب می گردند که با استقبال زیادی رو به رو شده اند .

- شرکت سهامی عام در بروجرد: شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند. شرایط تشکیل یا ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام دو مرحله است. در ابتدا باید مدارک لازم جهت تشکیل شرکت تهیه و سهام شرکت جهت فروش به عموم مردم عرضه شود و پس از آن موسسین و تمام کسانی که در خرید سهام شرکت نقش داشته اند در مجمع عمومی موسس حاضر و شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد کنند.

- شرکت با مسئولیت محدود  در بروجرد: شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. این شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. بنابراین در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود دو اصل باید رعایت گردد:

1- شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد.

2- سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.

شایان ذکر است انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی. زیرا برخلاف شرکت های سهامی که در سهام بی نام انتقال به صورت قبض و اقباض و در سهام بانام ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، در این شرکت ها حتماَ باید به موجب سند رسمی باشد والا انتقال قانونی نخواهد بود. البته انتقال سهم الشرکه لازم نیست در دفتر اسناد رسمی ثبت شود تا رسمی شناخته شود؛ بلکه ثبت در اداره ثبت و قید در دفتر ثبت شرکت ها کافی و رسمی است.

- شرکت تضامنی: شرکت تضامنی به شرکتی گفته می شود که بین دو یا چند نفر تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود و منظور از مسئولیت تضامنی همین است و به این جهت گفته می شود در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء در تشکیل شرکت دخالت دارد و تادیه دیون و تعهدات شرکت به عهده آن هاست و لذا در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکاء تضامنی) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود و هرگاه اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل شرکاء و یا براداران قید گردد. زمان تشکیل شرکت تضامنی زمانی است که:

1- تمام سرمایه نقدی تادیه گردد، بنابراین در این شرکت، برخلاف شرکت سهامی تعهد به پرداخت وجود ندارد و باید تمام سرمایه از همان ابتدا پرداخت گردد.

2- تمام سهم الشرکه غیرنقدی تقویم شده باشد و آن نیز از همان ابتدا تسلیم گردد.

3- در این شرکت نیز مانند شرکت سهامی تشکیل منوط به ثبت نیست و قبل از ثبت، شرکت تشکیل می گردد.

- شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد. شرایط تشکیل شرکت به شرح ذیل است:

1- تمام سرمایه نقدی شرکت تادیه شده باشد.

2- تمام سهم الشرکه غیرنقدی قبلاَ به تراضی تمام شرکاء تقویم و تسلیم شده باشد.

- شرکت مختلط سهامی: شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی (عادی)، کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام دارای ارزش واحد (متساوی القیمه) درآمده و مسئولیت آن ها محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شریک تضامنی است.

- شرکت مختلط غیرسهامی: شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. شرکت مختلط غیرسهامی با تنظیم و امضای قرارداد شرکت یا شرکتنامه، حداقل میان دو شریک تشکیل می شود که یکی از آن ها دارای مسئولیت تضامنی و دیگری دارای مسئولیت محدود است. برای تشکیل شرکت تنظیم اساسنامه جداگانه لازم نیست ، ولی مانع قانونی وجود ندارد که شرکا علاوه بر شرکت نامه، اساسنامه نیز تنظیم کنند.

این نوع شرکت اصولاَ توسط دو دسته اشخاص تشکیل می شود. دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، اما به امور تجاری آگاه نیستند. دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند، ولی به امور تجاری آگاهی کامل دارند یا دارای طرح های صنعتی یا موافقت های اصولی برای تاسیس کارخانه هستند و نمی خواهند به عنوان کارمند یا کارمندان سرمایه داران کار کنند. بلکه می خواهند برای خودشان کار کنند. این دو دسته می توانند با هم به توافق برسند و شرکت مختلط غیرسهامی تشکیل بدهند. در این صورت شرکای دسته اول دارای مسئولیت محدود، و شرکای دسته دوم دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی می شوند و اداره شرکت نیز به عهده آن ها خواهد بود.

- شرکت تعاونی: شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود. تاسیس شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس، که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد، صورت می گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی هفت نفر می باشند، که سه نفر به عنوان هیات موسس و یک نفر نماینده در اداره کل تعاون می باشد.

مجمع مذکور با تهیه اساسنامه شرکت، طبق قانون و مقررات و تطبیق آن با اساسنامه های مقبول وزارت تعاون و تهیه کلیات طرح پیشنهادی مشتمل بر توجیه ضرورت تشکیل تعاونی، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبان اولیه عضویت و مهارت ها و تخصص های آنان در تعاونی های تولیدی، چگونگی تهیه سرمایه و میزان سهم هر عضو جهت تامین سرمایه شرکت، اعلام نام بانک یا موسسه اعتباری، توضیح میزان و چگونگی سرمایه گذاری و مشارکت وزارتخانه ، سازمان و یا شرکت دولتی، وابسته یا تحت پوشش دولت ، بانک ، نهاد انقلاب اسلامی و یا تعاونی دیگر و نیز تقدیم تقاضانامه کتبی تاسیس شرکت. اولین مجمع عمومی را جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی، تشکیل می دهند.

اداره تعاون متعاقب وصول مدارک فوق، آن ها را مورد بررسی قرار می دهد و اظهارنامه و موافقت اولیه خود را اعلام می نماید. در اولین مجمع رسمی مجمع عمومی عادی ، اعضا هیات مدیره انتخاب می گردند. با تشکیل اولین جلسه هیات مدیره، اسامی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه و جهت بررسی، تقدیم اداره کل تعاون می گردد. اولین هیات مدیره منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

مهم ترین نکات ثبت شرکت در بروجرد:

پس از آشنایی با انواع شرکت های تجاری، لازم است به مهم ترین نکات ثبتی شرکت های تجاری نیز اشاره ای داشته باشیم. متقاضیان محترم ثبت شرکت در بروجرد، لازم است موارد ذیل را برای ثبت شرکت در نظر داشته باشند :

دستورالعمل اول:

همان طور که از نوشتار بالا نیز برمی آید، اولین نکته ای که در ثبت شرکت باید رعایت شود این است که باید شریک داشته باشید. زمانی که قصد تاسیس شرکت را دارید، می بایست تعداد شرکا را نیز مشخص کنید. در ایران، ثبت شرکت تک نفره طبق قانون مجاز نیست. چنانچه شرکت با مسئولیت محدود می خواهید ثبت کنید به یک شریک و اگر شرکت سهامی خاص می خواهید ثبت کنید به دو شریک نیاز خواهید داشت.

دستورالعمل دوم:

پس از انتخاب شرکای خود ، لازم است موضوع فعالیت خود را نیز مشخص نمایید. موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تاسیس شده است . موضوع شرکت باید مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد والا از موارد ابطال شرکت خواهد بود. توجه داشته باشید که اگر موضوع شما نیازمند اخذ مجوز است ، پیش از ثبت باید نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایید . در غیر این صورت ، درخواست شما رد خواهد شد.

دستورالعمل سوم:

پس از طی مراحل فوق، قدم بعدی انتخاب نام شرکت است. اسم شرکت حتماَ باید دارای سه کلمه بوده و خارجی نباشد. بنابراین انتخاب اسامی عربی و انگلیسی قابل قبول نیست. اسم انتخابی نباید تکراری باشد و قبلاَ به ثبت رسیده باشد. بنابراین اسامی مورد نظرتان را از قبل جست و جو کنید تا تکراری نباشد. برای این منظور، می توانید به سامانه ی استعلام اشخاص حقوقی کشور به نشانی http://www.ilenc.ir مراجعه کنید. پس از وارد شدن در سامانه، درج نمودن حداقل یکی از سه قلم اطلاعاتی شماره ثبت، شناسه ملی و یا نام شخصیت حقوقی الزامی است. با وارد نمودن حداقل یکی از این اطلاعات، چنانچه شرکت مورد نظر قبلا ثبت شده باشد اطلاعات کلی آن شامل نام کامل، تاریخ تاسیس و ثبت، شناسه ملی واحد ثبتی آدرس و کد پستی شرکت قابل رؤیت می باشد.

دستورالعمل چهارم :

شرکت باید یک آدرس معتبر داشته باشد تا ابلاغیه های مربوط به شرکت به آن ارسال شود. آدرس شرکت مکانی است که هنگام ثبت شرکت مورد نظر در بند 3 اساسنامه ی آن قید می گردد.پس از ثبت شرکت می توان نسبت به تغییر آدرس اقدام نمود.اما این تغییر مستلزم طی مراحلی است . لذا از آن جا که کد پستی حوزه مالیاتی را تعیین می کند اگر در آغاز کدپستی را وارد کنید که مرکز اصلی شرکت شما نباشد، برای تغییر آن لازم است مراحل قانونی زیادی را طی نمایید. بنابراین، پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، کد پستی دقیق خود را از اداره پست استعلام کنید.

دستورالعمل پنجم :

برای ثبت شرکت، نیاز به فراهم آوردن مدارکی است. مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت شرکت در بروجرد به شرح ذیل است:

- مدارک شناسایی کلیه موسسین شرکت

- گواهی عدم سوء پیشینه موسسین. برای این منظور می بایست تمامی اعضای هیات مدیره شرکت و بازرسان و مدیران شرکت اقدام به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه نمایند اما چنانچه کسی صرفاَ سهامدار باشد و هیچ نقشی در شرکت و هیات مدیره نداشته باشد نیازی نیست تا نسبت به گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نماید. شایان ذکر است، بهترین زمان برای تقاضای اخذ گواهی عدم سوء پیشینه همزمان با درخواست اینترنتی ثبت شرکت در سامانه ی اداره ثبت شرکت ها (یا یکی دو روز زودتر) می باشد.

- مدارک شرکت شامل اساسنامه، تقاضانامه، شرکتنامه، صورتجلسه

- مجوز ثبت شرکت چنانچه موضوع شما نیاز به مجوز داشته باشد.

- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.

دستورالعمل ششم :

پس از ثبت شرکت باید نسبت به انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجاری اقدام نمایید که عدم انجام این موارد باعث می شود متحمل مشکلات و جریمه های مالی شوید. به بیانی دیگر، در صورت عدم انجام موارد نامبرده ضمانت های اجرایی و مجازات هایی وجود دارد که شرکت را دچار مشکلات جدی خواهد نمود.

از همراهیتان سپاسگزاریم.

جهت ثبت شرکت در بروجرد ، می توانید از مشاوره تخصصی همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر بهره مند گردید. 42143-021

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب