ثبت هر موسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تاسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می شود خواهد بود. همچنین ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام موسسات بیمه ای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی از ایران می باشد.
طبق ماده 8 قانون ثبت شرکت ها، شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت دادگستری تنظیم می شود. قبول تقاضای ثبت شرکت های فوق و شرایط مربوط به ادامه عملیات آن ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه های مزبور خواهد بود. بر اساس مفاد ماده 9 نیز نظامنامه باید صریحاً نسبت به مسایل ذیل تعیین تکلیف نماید.

1-اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
2-نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
3-اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن ها باید ضممیمه اظهارنامه شود.
4-نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداَ به ثبت برسد.
5-طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
6-اعلاناتی که پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به هزینه شرکت به عمل آید.
7-تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه

شرایط پذیرش نمایندگی بیمه به شرح ذیل می باشد:

1-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
2-اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور
3-نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر
4-داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم(ویژه آقایان)
5-نداشتن اشتغال به کار در وزارتخانه ها،موسسات و شرکت های دولتی و غیر دولتی،نهادهای عمومی غیر دولتی،نیروهای نظامی و انتظامی.
6-داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کار مفید بیمه ای مورد تایید به شرح ذیل:
الف-کارشناسی در رشته بیمه و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه بدون نیاز به داشتن سابقه کار مفید
ب-کارشناسی در رشته های مرتبط(نظیر حقوق،اقتصاد،امور مالی،حسابداری)با یک سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی .
ج-کارشناسی در سایر رشته با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی
د-دیپلم و یا فوق دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی

شرایط ثبت شرکت نمایندگی بیمه:

-صورت کامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یک از آن ها
-تایید اساسنامه نمایندگی توسط شرکت بیمه
-صورتجلسات مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره
-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیران
-وجود حداقل 3 عضو هیئت مدیره
-انحصار فعالیت به نمایندگی بیمه
-سرمایه اولیه 50 میلیون تومان و ارائه گواهی نامه بانک حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه،حداقل به مقدار 50 درصد کل سرمایه نماینده حقوقی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش نمایندگی بیمه:

-تکمیل فرم درخواست نمایندگی
-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
-چهار قطعه عکس سه در
-تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ویژه آقایان
-کپی آخرین مدرک تحصیلی
-اصل گواهی سابقه کار بیمه ای

مقررات ثبت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاریی-صنعتی جمهوری اسلامی ایران

تعاریف
ماده 1- در این آیین نامه واژه های ذیل به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود:
الف-مناطق آزاد:مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران
ب-سایر نقاط کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد
پ-منطقه:ه ر یک از مناطق آزاد.
ت-سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد
ج-موسسات بیمه: موسسات بیمه ای که طبق مقررات این آیین نامه مجاز به فعالیت در منطقه می باشند.
چ-موسسات بیمه متقابل: موسسات بیمه ای که خدمات خود را به صورت بیمه متقابل تنها به اعضاء ارایه می نمایند.
ح-موسسه کارگزاری بیمه: شخص حقوقی که در مقابل دریافت کارمزد،واسطه انجام معاملات بیمه و یا بیمه اتکایی بین طرف ها بوده و شغل او تنها ارایه خدمات بیمه ای باشد.
خ-شعبه: واحد تابعه یکی از موسسات بیمه ایرانی که در چهار چوب موضوع و وظایف موسسه اصلی تحت نام و مسوولیت آن در منطقه فعالیت می کند.
د-نمایندگی بیمه: شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرارداد نمایندگی با یکی از موسسات بیمه ایرانی و مقررات این آیین نامه ،انجام بخشی از موضوع و وظایف موسسه طرف قرارداد در امر بیمه را در منطقه به عهده گرفته است.

ماده 2-عملیات بیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد به وسیله موسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان،طبق مقررات این آیین نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت داشته و به یکی از صورت های ذیل به ثبت برسند انجام خواهد شد:
1-شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که کلیه سهام آن با نام باشد.
2-موسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه
تبصره 1-تاسیس شعبه توسط موسسات بیمه با رعایت مقررات این آیین نامه و ثبت در منطقه بلامانع است.
تبصره 2-اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد امکان پذیر است.
تبصره 3-فعالیت شعبه ها و نمایندگی های موسسات بیمه سایر نقاط کشور در هر یک از مناطق آزاد با رعایت مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در چهار چوب این آیین نامه و سایر ضوابط حاکم بر موسسات مزبور بلامانع است.

حداقل سرمایه برای موسسات بیمه، نمایندگی و کارگزاری بیمه به قرار ذیل است:
1-موسسات بیمه مستقیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد (15000000000) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
2-موسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دویست میلیون(200000000) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
3-موسسات بیمه اتکایی با سرمایه حداقل هشتاد و پنج میلیارد(85000000000) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
4-موسسات نمایندگی و یا کارگزاری بیمه با سرمایه حداقل سیصد میلیون (300000000) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
تبصره 1- هر گونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر 2 سال یکبار موکول به پیشنهاد مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران و تصویب هیات وزیران است.
تبصره 2- سهامداران خارجی موسسات موضوع این آیین نامه سهم الشرکه ریالی خود را باید به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران پرداخت و یا گواهی تبدیل ارز را ارایه نمایند.
تبصره 3- وجوه سرمایه موضوع این ماده نزد یکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ترجیحاَ در مناطق آزاد دارای شعبه باشد،واریز شود.
ماده 5- ثبت موسسات موضوع این آیین نامه در منطقه،موکول به ارایه مجوز ثبت که توسط یبمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه،میزان سرمایه و سهام موسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارایه موافقت بیمه مرکزی ایران است.
ماده 6- برای تحصیل مجوز ثبت،مدارک  و اطلاعات ذیل باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود:

الف-اساسنامه موسسه
ب-میزان سرمایه موسسه،رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن
پ-سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آن ها
ت-صورت اسامی سهامداران،بازرسان و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آن ها
ث-اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که معرف صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد.
تبصره-مجوز ثبت صادر شده برای مدت 6 ماه اعتبار دارد. در صورت عدم ثبت موسسه ظرف مهلت مذکور باید مجدداَ مجوز ثبت تحصیل شود.

ماده 7-بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت ماده (28) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و مقررات این آیین نامه نظر خود را اعم از قبول یا رد تقاضا به طور کتبی به سازمان اعلام نماید.
تبصره-در صورتی که متقاضی به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند ظرف 30 روز اعتراض خود را به مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تسلیم کند .تصمیم مجمع مزبور قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 8-بیمه مرکزی ایران با دریافت گواهی ثبت موسسه در منطقه، پروانه فعالیت برای بیمه اتکایی،یک یا چند رشته بیمه مستقیم و یا هر دو صادر خواهد کرد.
نظامنامه ثبت فرمول های سند بیمه صادره شرکت های بیمه خارجی:

ماده 1-هیچ شخص یا موسسه ای نمی تواند در ایران سفارش بیمه گرفته و در خارجه آن را اجراء نماید مگر اینکه موسسه بیمه کننده قبلاَ در ایران به ثبت رسیده باشد.در این صورت نیز سند بیمه صادر از خارجه باید بر طبق مقررات قوانین و نظامات ایران تمبر شود.

ماده 2-در کلیه معاملات بیمه هر گاه مشتری خارجه باشد سند بیمه ممکن است به زبان خارجه صادر شود و ترجمه آن ضروری نخواهد بود.

ماده 3-کلیه موسسات بیمه که خواه مستقیماَ و خواه به طور غیر مستقیم در ایران معامله می نمایند باید یک نسخه از فرمول های سند بیمه که استعمال می کنند به زبان ملی خود(یا به زبان خارجه ای که در مرکز اصلی خود به کار می برند)با ترجمه آن به فارسی اداره ثبت شرکت ها تسلیم دارند.

در صورت بروز اختلاف بین موسسه بیمه و مشتری فقط متن و ترجمه مزبور سندیت خواهد داشت مگر اینکه بین متن و ترجمه فارسی اختلاف باشد که در این صورت هر یک از آن ها که به نفع مشتری باشد معتبر خواهد بود.
هر گاه در مقررات سند بیمه تغییراتی داده شود بدون اینکه فرمول مربوط به آن تغییرات به اداره ثبت تسلیم گردد موسسه بیمه کننده نمی تواند به تغییرات مزبور استناد کند لیکن استناد به آن تغییرات علیه موسسه مزبور جائز است.

بیشتر بخوانید:

- سوالات پر تکرار ثبتی

- ثبت شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی

لطفاَ جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید. 42143-021

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب