گاهی شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد، نیاز به تغییراتی دارد. تغییرات شرکت سهامی خاص نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. از سویی دیگر در مواردی شخص به صرف راه اندازی و ثبت شرکت خود چندان دقت یا وسواسی برای بعضی موارد مربوط به شرکتی که قصد تأسیس آن را دارد نداشته، اما پس از تأسیس، لزوم ایجاد تغییرات را درآن احساس می کند.

در هر صورت، برای هر تغییری در شرکت سهامی خاص، باید صورتجلسه ای بعد از تصویب اعضای هیأت مدیره تنظیم شده و آن را به همراه روزنامه ی تأسیس و روزنامه ی آخرین تغییرات شرکت، همراه با کپی کارت ملی اعضای شرکت به اداره ثبت شرکتها تحویل داد.

ایجاد تغییرات در شرکتهای سهامی خاص در صلاحیت این نهاد ها می باشد:

  • مجمع عمومی فوق العاده: تغییر در اسم، تغییر آدرس و مکان، تغییر مفاد اساسنامه، تغییر و الحاق موضوع، ورود و خروج اعضاء، ادغام و انحلال شرکت.
  • مجمع عمومی عادی: تنظیم صورتهای مالی و مالیاتی، انتخاب اعضای هیأت مدیره.
  • جلسه هیات مدیره: تغییر در هیأت مدیره، انتخاب و تغییر مدیر عامل، تعیین صاحبان امضا در شرکت.

انواع تغییراتی که با توجه به اساسنامه می توان در شرکت سهامی خاص ایجاد نمود:

  1. تغییر نام شرکت
  2. تغییر موضوع شرکت
  3. تغییر محل شرکت
  4. نقل و انتقال سهام
  5. تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
  6. انتخابات داخلی هیأت مدیره شرکت سهامی خاص

چگونگی ایجاد تغییرات شرکت سهامی خاص:

تغییر نام شرکت سهامی خاص:
از مواردی که در طول زمان بعد از ثبت شرکت ممکن است با آن مواجه شوید تصمیم مبنی بر تغییر نام شرکت است. یعنی به هر دلیلی تصمیم به تغییر نامی گرفته باشید که در زمان ثبت نام برای شرکت خود با فعالیت مورد نظر انتخاب نموده بودید. تغییر نام شرکت متضمن طی مراحل ویژه ای است. نامی که قرار است انتخاب گردد، منوط به رعایت کلیه ی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها و عندالاقتضاء اخد مجوزهای لازم خواهد بود. در ضمن، تصمیمات در خصوص تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شوند.

مراحل لازم برای تغییر نام شرکت سهامی خاص به شرح ذیل می باشد:
_ رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.
_ تنظیم صورتجلسه با امضای هیأت رییسه.
_ تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
_تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه با امضای آنها به اداره ثبت شرکتها.
_ تأییدیه مسؤل تعیین نام اداره ثبت شرکتها.
_ پرداخت حق الثبت.
_ تحویل فیش پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و اصل روزنامه آگهی دعوت به اداره ثبت شرکتها.

تغییر موضوع شرکت سهامی خاص:
موضوع شرکت متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از امور تجاری و غیر تجاری است. موضوع یا هدف در صورتی که اعضای شرکت صلاح بدانند قابل تغییر، افزایش یا کاهش است. همه ی انواع شرکتها می توانند موضوع فعالیت خودشان را تغییر دهند. لذا چنانچه در اساسنامه ،موضوع شرکت به درستی شامل فعالیت آن نگردد شرکت ها می توانند موضوع خود را تغییر دهند و یا به موضوع قبلی شرکت موضوعاتی را الحاق کنند.

تغییر موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود. برای تغییر موضوع شرکت 3 هفته زمان لازم است که آگهی تغییرات از اداره ثبت شرکتها اخذ گردد. مرجع صلاحیتدار در شرکت جهت تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع، باید همانند سایر تغییرات شرکت مجمع عمومی عمل کند.
هنگام تغییر یا الحاق موضوع باید به امر مجوزی بودن موضوع جدید توجه داشت و در صورت مجوزی بودن موضوع جهت دریافت مجوز لازم از مراجع ذیصلاح اقدام نمود.

مراحل تغییر موضوع شرکت سهامی خاص:
_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
_ تنظیم صورتجلسه با امضای هیأت رییسه.
_ دریافت مجوز درصورت نیاز از طرف کارشناس.
_ تحویل اصل صورتجلسه،لیست سهامداران در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز دریافت شده به اداره ثبت شرکتها.

تغییر محل شرکت سهامی خاص:
آدرس شرکت مکانی است که هنگام ثبت شرکت مورد نظر در بند 3 اساسنامه ی آن قید می گردد. پس از ثبت شرکت می توان نسبت به تغییر آدرس اقدام نمود. برای تغییر آدرس شرکت، سهامداران و یا شرکا می توانند با تشکیل صورتجلسه ای با نام مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر محل شرکت اقدام نمایند. البته این نکته نیز قابل ذکر است که اختیار تغییر محل شرکت در تبصره ی  بند 3 اکثر اساسنامه ها ی شرکت های سهامی خاص به هیت مدیره نیز واگذار شده است. در این تبصره آمده است که هیئت مدیره می تواند به هر کجا که صلاح و مصلحت است آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید. لذا تغییر آدرس شرکت توسط تصمیم هیئت مدیره (در صورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا است.

چنانچه شرکت در طول حیات خود نیاز به تغییر محل پیدا نماید، مراحل لازم جهت تغییر شرکت سهامی خاص به شرح ذیل خواهد بود:
_ تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده.
_ تنظیم صورتجلسه با امضای هیأت رییسه.
_ رعایت تشریفات دعوت طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت.

مدارک  و مراحل مورد نیاز برای نقل و انتقال سهام:
_ تشکیل جلسه هیأت مدیره با رعایت حد نصاب اکثریت اعضاء در صورتیکه مطابق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره باشد ( تشکیل جلسه مجمع عمومی فوفق العاده در صورتی که طبق اساسنامه  بر عهده مجمع عمومی باشد)
_ تنظیم صورتجلسه و امضای هیأت مدیره در صورتیکه طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره باشد.( امضای هیأت رییسه چنانچه بر عهده مجمع عمومی باشد)
_ کپی مدرک شناسایی سهامداران جدید.
_ دریافت برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی.
_ فهرست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال.
_تحویل اصل صورتجلسه و مدارک به اداره ثبت شرکتها.

چنانچه جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شود، ارائه روزنامه شرکت که آگهی دعوت در آن درج شده نیز باید همراه با مدارک تحویل داده شود.

تشکیل مجمع عمومی سالیانه:
جهت ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مراحل ذیل باید طی گردد:
_ تشکیل مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه با امضای هیأت رئیسه.
_ تنظیم لیست صاحبان سهام در مجمع با امضای آنها.
_ کپی مدارک شناسایی بازرسین تازه انتخاب شده.
_ ارایه اصل روزنامه، دعوتنامه و دیگر تشریفات موجود در قانون تجارت و اساسنامه در صورت تشکیل مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضا.
_ تحویل صورتجلسه و مدارک به اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی.
_ امضای دفاتر ثبت توسط نماینده شرکت.

انتخابات داخلی هیأت مدیره شرکتهای خاص:
جهت برگزاری انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص مراحل ذیل می بایست طی گردد.
_ تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه با امضای اعضای هیأت مدیره.
_ دعوت وفق اساسنامه شرکت وقانون تجارت در صورت تشکیل جلسه بااکثریت اعضا.
_تحویل مدارک به اداره ثبت شرکتها توسط نماینده ی شرکت و امضای آن
_ چنانچه یک نفر مسؤلیت ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل را با هم داشته باشد باید درمجمع عمومی  عادی به تصویب سه چهارم آراء اعضای حاضر درمجمع رسیده باشد.

در انتها، خاطر نشان می شویم مشاورین زبده ی ما در مجموعه ی فکر برتر، همان گونه که در ثبت شرکت همراه شما بوده اند در ثبت تغییرات شرکت و تنظیم انواع صورتجلسه نیز در خدمت شما خواهند بود.
مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیاتان باشیم. 42143-021

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب