مطابق ماده ی 20 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه ی فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.

- ثبت شرکت سرمایه گذاری

- چگونه شرکت ثبت کنیم ؟

- ثبت شرکت مهندسی مشاور

پس از ثبت طرح صنعتی،مالک طرح مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم،نشانی،تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از طرح یا انتقال و یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون خواهد بود.بر این اساس،چنانچه در طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی ثبت شده تغییراتی به وجود آید،مالک طرح صنعتی می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه طرح صنعتی اعمال شود.
وفق ماده 94 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات،در مواردی که مالک طرح اجازه بهره برداری از طرح را به دیگری واگذار کند،مدارک و اسناد رسمی مثبت این اجازه باید جهت ثبت در دفتر مربوط،به مرجع ثبت ارائه شود.در این فرض مرجع ثبت،مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ،لکن اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند.
تبصره-مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد،نیز به موجب مقررات این ماده،با انجام تغییرات لازم،قابل ثبت خواهد بود.
هر نوع انتقال گواهی نامه طرح صنعتی باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد.
1-آخرین گواهی نامه معتبر طرح صنعتی
2-سند رسمی حاکی از انتقال
3-مدارک نمایندگی قانونی
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد ذیل ضروری است:
1-عنوان طرح
2-تاریخ ثبت انتقال.
3-شماره ثبت طرح در ایران،با ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن می باشد.
4-اسم،اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید
5-اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران،در صورت وجود.
بموجب ماده ی 97،مالک طرح صنعتی می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت،از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده معتبر،اعراض حاصل نماید.مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1-اقرار نامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء که به امضاء مالک طرح صنعتی رسیده است..
2-اصل گواهی نامه طرح صنعتی ثبت شده.
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.
تبصره 1-اعراض مالک طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از طرح صنعتی،در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است،به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره 2-در صورت اعراض،حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت،مسترد نخواهد شد.
در صورتی که انتقال،اعطاء اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد،اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی در ایران قید و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد،دلیل انتقال،اعطاء اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری،یا اعراض از مالکیت طرح صنعتیی برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
کلیه ی تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتی،ثبت و در ظهر گواهی نامه طرح صنعتی درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی،به هزینه ذی نفع تا ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند،در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند.ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.
طرح های صنعتی خود را انحصاری کنید.
موسسه ی حقوقی فکر برتر،با کادری مجرب شما را در این امر یاری می دهد.
"ممتاز بیندیشیم"

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب