حق اختراع عبارت است از حق انحصاری که مخترع برای مدت محدودی برای استفاده انحصاری از اختراع خود دارد تا تشویقی باشد برای مخترعین.ورقه اختراع نیز سند این حق می باشد.برای استفاده از این حق بهره برداری انحصاری،اختراع باید مطابق مقررات به ثبت برسد.هر اختراعی 2 حق را برای مخترع به وجود می آورد:یکی حق اخلاقی که همیشه باقی می ماند و دیگری حق مادی آن،که محدود است و در قانون ما بر حسب تقاضای مخترع5،10،15،20 سال می باشد.ثبت اختراع قابل اعتراض،از جانب ذینفع در دادگاه عمومی تهران قابل اقامه می باشد.همچنین،متقاضی ثبت اختراع می تواند نسبت به رد ثبت اعتراض نماید.


با عنایت به ماده ی 58 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت،ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم،از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه،تسلیم شود.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.قابل ذکر است در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.
هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.اعتراض نامه باید همرا ه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.
چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین موارد،کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.مهلت مذکور برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.(ماده 59)
به موجب ماده ی 60،هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است،در صورتی که اختراع قبلاَ به نام او ثبت نشده است،باید همزمان با اعتراض،برای اختراع خود مطابق قانون تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید.
مرجع ثبت با رعایت ماده 59 این آیین نامه موظف است ظرف 10 روز از وصول اعتراض،نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.هر گاه متقاضی کتباَ به اعتراض تمکین نماید درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده است،بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.در صورت عدم تمکین متقاضی،مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید.همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق،غیر از حق مالکیت،نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است،مگر اینکه اختراع قانوناَ قابل ثبت نباشد.در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود.تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه صالح است.چنانچه،اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت،قابل استرداد نخواهد بود.همچنین در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.
قابل توجه است در صورتی که معترض مقیم ایران نباشد،مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد.(تبصره ی ماده ی 59)
وفق ماده ی 61،در صورت درخواست ابطال گواهی نامه اختراع،ذی نفع می تواند با توجه به قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح نماید.دادخواست ابطال باید همراه با مدارک ذیل باشد:
1-اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛
2-رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه،به شرح مذکور در جدول هزینه ها؛
3-وکالت نامه،در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.
هر گاه ثبت اختراع باطل شود،از تاریخ ثبت باطل تلقی می شود.رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له،آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می کند.محکوم له می تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند.آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.
از همراهیتان جهت ارائه ی خدمات برتر بسیار سپاسگزاریم.
"ثبت شرکت فکر برتر،حامی کسانی که بزرگ می اندیشند"

فرم تماس

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42143 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000

نام موبایل داخلی
خانم یکتا 09128330765 02142037201
خانم آذین 09129321906 02142037277
خانم بیگی 09128579331 02142037220
خانم راد 09129350316 02142037444
خانم اعتمادی 09129352509 02142037256
خانم پارسا 09129350315 02142037216
خانم محمدی 09129352514 02142037224
خانم آزادی 09120907463 02142037242
خانم کارگر 09128434801 02142037209
خانم کاوه 09128579336 02142037212
خانم میکائیلی 09120907457 02142037203
خانم دیبا 09129352508 02142037290
خانم دریا 09129352512 02142037234
خانم امانی 09129350317 02142037214