• تعریف موسسات غیرتجاری:

تشکیلات و موسسات غیر تجاری،موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.تشکیلات مزبور از تاریخ ثبت،شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ کنند.

این مقالات را نیز بخوانید:

- اقدامات لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری

- ثبت شرکت در اراک

- آگهی ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی

موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:
الف)موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیرانتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیرانتفاعی دانست.
ب)موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد.مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
در این مطلب برآنیم تا به نحوه ی ثبت تغییرات در موسسات غیر تجاری  بپردازیم.پرواضح است چنانچه در هر یک از مراحل ثبت تغییرات،با مشکل مواجه شدید می توانید با کارشناسان مجرب ما در فکر برتر تماس حاصل فرمایید.

  • تغییرات در موسسات غیرتجاری :

تغییرات در مواد اساسنامه  موسسات غیر تجاری از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است که با تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه نسبت به آن اقدام خواهند کرد.در این رابطه نکته ی حائز اهمیت این است که کلیه تغییرات مربوط به شرکت اعم از تغییرات اساسنامه،ورشکستگی،ابطال،تصفیه،تقسیم اموال،افزایش یا کاهش سرمایه و ... می بایست فوراَ ثبت گردد و به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها برسد.بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب،نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.
هر یک از تغییرات در موسسات غیر تجاری که می بایست به اطلاع اداره ثبت برسند عبارت است از :
الف)تغییر موضوع موسسه
ب)تغییر محل موسسه
ج)تغییر نام موسسه
د)کاهش سرمایه
ه)افزایش سرمایه
نحوه ی تغییرات در موسسات غیر تجاری دقیقاَ همانند سایر شرکت ها و با همان روال و روند صورت می پذیرد.بدین ترتیب که برای انجام هر یک از تغییرات،مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده دور هم گرد آمده و در رابطه با موضوع تصمیم گیری می نمایند.سپس صورتجلسه ای را با ذکر تغییرات و دلایل و درج جزئیات تغییرات،تنظیم نموده و پس از تایید صورتجلسه توسط مجمع و اعضاء هیات مدیره دو نسخه از صورتجلسه به همراه سایر مدارک نظیر مدارک شناسایی مدیر عامل و مدارک تاسیس شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد.

  • در ذیل به چند نمونه از صورتجلسات در خصوص تغییرات در موسسات غیرتجاری می پردازیم.

بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده درخصوص تغيير محل مؤسسه

نام مؤسسه :......................................................
شماره ثبت مؤسسه :.........................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه:..................................
شناسه ملی : .................................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-.خانم / آقای ............................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم / آقای ...............................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم / آقای ..............................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستور جلسه : تغييرمحل قانوني موسسه
پس از بحث وبررسي محل قانوني مؤسسه ازتهران ...................خيابان ..............كوچه .................پلاك....... كدپستي .................. به تهران ..........خيابان ..............كوچه .............پلاك............كدپستي ..................................انتقال يافت.
به ............................(احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه)وكالت داده شد كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضا كليه شركاءحاضر درمجمع:

بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير نام مؤسسه

نام مؤسسه :......................................................
شماره ثبت مؤسسه :.........................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه:..................................
شناسه ملی : ..................................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1- .......................................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2- .......................................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3- .......................................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

دستور جلسه:اتخاذتصميم درخصوص تغييرنام مؤسسه
پس از بحث وبررسي نام مؤسسه از.................................................به ...............................تغييريافت.
به ..........................(احدي ازشركا يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت داده مي شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .

امضا كليه شركاء
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير موضوع مؤسسه
نام مؤسسه:....................................................................
شماره ثبت مؤسسه : .....................................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................
شناسه ملی : ..................................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای........................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای....................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای........................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
دستور جلسه : اتخاذ تصميم در خصوص (تغير موضوع مؤسسه يا الحاق مواردي به موضوع مؤسسه)
موضوع مؤسسه مورد بررسي واقع شد و بشرح زير تغيير پيدا نمود. در نتيجه ماده ............................... اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح مي‌گردد.به خانم/آقای ......................................... (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضاء شركاء
بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه مؤسسه
نام مؤسسه :..............................................................
شماره ثبت مؤسسه:....................................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه:............................................
شناسه ملی : ...........................................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای.................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
دستور جلسه :افزايش سرمايه مؤسسه
افزايش سرمايه مؤسسه مورد بحث وبررسي قرار گرفت :
1- خانم/آقای........................... به شماره ملی ............................... باپرداخت ...............ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ..........................ريال به......................ريال افزايش داد.
2- خانم/آقای......................... به شماره ملی ...............................باپرداخت ...............ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ..........................ريال به......................ريال افزايش داد.
3-  خانم/آقای......................... به شماره ملی .............................باپرداخت ...............ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ..........................ريال به......................ريال افزايش داد.
درنتيجه سرمايه موسسه از ..........................ريال به...................................ريال افزايش يافت وماده...........اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي گردد.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :
1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای.................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
مدير عامل يا هيئت مديره مؤسسه اقراربه دريافت وجوه افزايش سرمايه نمود.
به خانم / آقای ........................(احدي ازشركاءيا مديران ياوكيل رسمي مؤسسه )وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاترثبت اقدام نمايد.
امضاء شركا:

بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه موسسه و ورود شريك جديد
نام مؤسسه :..............................................................................
شماره ثبت مؤسسه :.................................................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه :........................................................
شناسه ملی : ...................................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1- خانم/آقای ...................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
دستورجلسه: افزايش سرمايه و ورود شريك جديد
1- .............................. به شماره ملی .............................. فرزند ......................... متولد ......شماره شناسنامه.............. به آدرس تهران ............. خيابان ..................كوچه .....................پلاك ..................كدپستي ....................باپرداخت مبلغ.....................ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد.
2 -  .............................. به شماره ملی ............................... فرزند ......................... متولد ......شماره شناسنامه.............. به آدرس تهران ............. خيابان ..................كوچه .....................پلاك ..................كدپستي ....................باپرداخت مبلغ.....................ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد.
3- سرمايه مؤسسه از مبلغ..................................ريال به .............................ريال افزايش يافت وماده.......
اساسنامه مؤسسه بشرح مذكور اصلاح ومديرعامل يا هيئت مديره اقرار به دريافت وجه افزايش سرمايه نمود.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :
1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای.................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
به ........................(احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذيل ثبت اقدام نمايد.
امضاءشركاء:
بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه مؤسسه
نام مؤسسه:....................................................................
شماره ثبت مؤسسه : .....................................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................
شناسه ملی : ........................................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای...................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای.................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
دستور جلسه : كاهش سرمايه مؤسسه
الف:درخصوص كاهش سرمايه مؤسسه بحث وبررسي شد
1-خانم/آقای ....................................... به شماره ملی .................................... بادريافت مبلغ  ......................... ريال از صندوق مؤسسه سهم‌الشركه خود را به ....................... ريال كاهش داد.
2-خانم/آقای.....................................به شماره ملی ..................................... با دريافت مبلغ  ....................... ريال از صندوق مؤسسه سهم‌الشركه خود را به  ....................... ريال كاهش داد.
ب: سرمايه مؤسسه از مبلغ  ................................... ريال به ...................................  ريال كاهش يافت و ماده ........................... اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي‌گردد.
ج: به خانم/آقای .......................................................  (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
اسامی شرکاء و ميزان سهم‌الشركه هریک پس از كاهش سرمايه بشرح ذیل میباشد :
1 - خانم/آقای ............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه          

2- خانم/آقای.............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه           

3- خانم/آقای............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه           

امضاء شرکا :

بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه و خروج شريك در مؤسسه
نام مؤسسه:....................................................................
شماره ثبت مؤسسه : .....................................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................
شناسه ملی : ...........................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای.....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
الف : دستور جلسه : كاهش سرمايه مؤسسه و خروج شريك از مؤسسه
1- خانم/آقای.................................... به شماره ملی ........................... بادريافت مبلغ  ......................... ريال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.
2- خانم/آقای....................................... به شماره ملی ................................. بادريافت مبلغ  ......................... ريال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.
ب : سرمايه مؤسسه از مبلغ ............................................ ريال به ............................................ ريال كاهش يافت در نتيجه ماده .............................. اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي‌گردد.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد :
1 - خانم/آقای ............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه          

2- خانم/آقای.............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه           

3- خانم/آقای............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه           
ج : به خانم/آقای............................................  (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.
امضاء شركاء :
از اینکه ما را انتخاب نموده اید متشکریم.
همراهی متخصصان مجرب مارا در ثبت شرکت فکر برتر  تجربه کنید.
راه های ارتباطی ما:

  • شماره تماس:42143-021
  • سامانه ی پیامکی: 100042143
  • تماس با متخصصین فکر برتر از طریق شماره های مندرج در سامانه
  • سامانه ی تخصصی ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir
  • پست الکترونیکی به نشانی info@ companyregister.ir

آدرس:تهران،خیابان ولیعصر،تقاطع نیایش،بلوار اسفندیار،پلاک 90

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب