• تقاضا نامه یا اظهارنامه

در قانون و آیین نامه ثبت شرکت ها "اظهارنامه" تقاضای ثبت و در نظامنامه ی قانون تجارت "تقاضانامه" ثبت شرکت عنوان شده است.چون نظامنامه قانون تجارت از حیث تصویب موخر است در مراجع ثبتی هم " تقاضانامه ثبت شرکت داخلی" اوراق چاپی مخصوص است که درخواست کنندگان ثبت شرکت دو نسخه از آن را تنظیم و تسلیم مرجع ثبت می کنند.

- جدید ترین شیوه ثبت شرکت های تجاری

 

  • ضمائم

ماده 196 قانون تجارت می گوید: " اسناد و نوشتجاتیکه برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود" و نظامنامه مزبور در مورد هر یک از شرکت ها ضمائمی ذکر کرده است که باید جداگانه نقل شود:
الف-در شرکت های سهامی ضمائم عبارت است از:
"یک نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی، نسخه طرح اساسنامه شرکت ، نوشته ای حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه در شرکت های خاص و بیست درصد در شرکت های عام، اسامی شرکاء با تعیین اسم و اسم خانوادگی و عده سهام هر یک از آن ها، سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام"
ب-در شرکت های با مسئولیت محدود:
" یک نسخه مصدق از شرکتنامه ، یک نسخه مصدق از اساسنامه( اگر باشد)، اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های نقدی"
ج-در شرکت های تضامنی:
"یک نسخه مصدق از شرکتنامه ،یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت ( اگر باشد) ، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی، اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره شرکت معین شده اند".
د-در شرکت های نسبی:
"یک نسخه مصدق از شرکتنامه ، یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد) ، اسامی مدیر یا مدیران شرکت ، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی"
ه-در شرکت های مختلط سهامی:
"یک نسخه مصدق از شرکتنامه، یک نسخه مصدق از اساسنامه ، اسامی مدیر یا مدیران شرکت، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه سهامی و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه، سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 و 41 و 44، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکاء ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی"
و- در شرکت های مختلط غیر سهامی:
"یک نسخه مصدق از شرکتنامه.یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد) ، اسامی شریک یا شرکاء ضامن که سمت مدیریت دارند"
ز-در شرکت های تعاونی:
" یک نسخه از شرکتنامه،یک نسخه مصدق از اساسنامه( اگر باشد)"
بطور خلاصه ضمائم عبارتست از:
1-شرکتنامه حاوی مشخصات شرکت
2-اساسنامه
3-صورت جلسه مجمع عمومی
4-صورت جلسه انتخاب هیات مدیره و قبولی آنان
5-رسید سرمایه

  • جریان ثبت

پس از آنکه تقاضانامه در دو نسخه با ضمائم تسلیم متصدی ثبت شد،یک نسخه از آن در پرونده ضبط و مندرجات آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها ثبت می کند و نسخه ثانی را با قید تاریخ و شماره ثبت امضاء و مهر کرده به تقاضا کننده تسلیم می کند.
وقتی شرکتنامه در دفتر مخصوص ثبت شد موسسین شرکت یا هیات مدیره و صاحبان امضاء مجاز آن را امضاء می کنند و این دفتر به منزله دفتر ثبت سند دفتر خانه اسناد رسمی است که در اداره ثبت محفوظ می ماند و به این ترتیب " شرکتنامه " رسمی می شود.زیرا به موجب ماده پنجم اصلاح آیین نامه ثبت شرکت ها " اداره ثبت شرکت ها در تهران و اداره ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفتر خانه های رسمی می باشند".
سپس باید خلاصه وضع شرکت در دفتر جداگانه ای که حاوی شماره ردیف ثبت شرکت و ملحض مفاد شرکتنامه و اساسنامه است در صفحه متعلق به همان شرکت ثبت گردد.
تصدیق مطابقت هر دو در دفتر با اصل شرکتنامه از طریق تقاضاکننده ضروری است.بالاخره مرحله انتشار شرکتنامه است که به موجب ماده 197 قانون تجارت " در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن...اعلان خواهد شد."
و نظامنامه قانون تجارت در ماده 6 مقرر داشته است که خلاصه و منضمات " باید  توسط اداره ثبت محل در (روزنامه رسمی کشور) و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر شود".
خلاصه ای که آگهی می شود طبق ماده 7 نظامنامه قانون تجارت متضمن نکات ذیل است:
1-نمره و تاریخ ثبت شرکت
2-مقدار سرمایه ( با تشخیص مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکاء پرداخت آن را تعهد کرده اند )
3-اسامی مدیر یا مدیران
4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتیکه برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
البته نام،موضوع،مرکز و سایر مشخصات هم باید آگهی شود.علاوه بر این در شرکت های تضامنی و مختلط باید اسامی شرکاء ضامن نیز منتشر گردد.
"گروه فکر برتر "
مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از خدمات بهینه

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب