بموجب ماده ی 1 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه،فن،فناوری،صنعت و مانند آن ها حل می نماید.

علاقه مندان به بحث ثبت شرکت بخوانند:

- استعلام شماره ثبت شرکت

- مراحل ثبت شرکت از «الف» تا «ی»

قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 ثبت اختراع را در ایران تجویز می کند و برای ترتیب ثبت ، آیین نامه قانون مزبور که در سال 1310 تصویب شده و در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفته است تشریفاتی را پیش بینی می کند.
ماده 26 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد: " هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه مختلفه صنعتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.نوشته ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می شود".
طبق ماده فوق ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در قانون به ثبت رسیده باشد.محل ثبت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران است.
برای ثبت اختراع، مخترع باید تقاضای ثبت را مطابق اظهارنامه که طبق نمونه های چاپی از طرف اداره ثبت تهیه شده است در سه نسخه به فارسی تنظیم و امضاء نموده و به اداره ثبت تسلیم نماید.

  • اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات ذیل باشد:

1-اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت درخواست کننده
2-اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد.
3-موضوع اختراع به طور خلاصه و روشن
4-مدتی که درخواست کننده می خواهد در حدود ماده 33 قانون ثبت علایم و اختراعات برای اعتبار ورقه اختراع تخصیص دهد بدون هیچ شرط و قید.
5-تاریخ و محل صدور و شماره ورقه اختراع در خارج در صورتی که برای آن اختراع در خارج ایران ورقه صادر شده باشد.
6- اقامتگاهی که درخواست کننده در تهران انتخاب می نماید.
7-اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به اختراعی که درخواست ثبت آن می شود صلاحیت داشته باشند.
در اظهارنامه ممکن است نام و نشانی درخواست کننده، موضوع اختراع ، نام کشوری که قبلاَ اختراع در آن جا به ثبت رسیده است و شماره و تاریخ ثبت در خارجه به زبان فرانسه یا انگلیسی نوشته شود.

  • به اظهارنامه ثبت اختراع مدارک ذیل باید ضمیمه شود:

1-توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی که برای آن تقاضای ورقه اختراع می شود در سه نسخه
2-نقشه هایی که برای فهم توصیف مزبور لازم می باشد در سه نسخه
3-قبض صندوق اداره ثبت اسناد حاکی از پرداخت وجوه مذکور در ماده 32 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات
طبق ماده 24 آیین نامه ثبت علایم تجاری و اختراعات اظهارنامه باید به موضوع اصلی یک اختراع و موضوعات تفصیلی که مربوط به همان موضوع اصلی است محدود باشد.
چنانچه اختراع قبلاَ در خارجه به ثبت رسیده باشد درخواست کننده می تواند بر اساس اختراع اصلی و اختراع تکمیلی آن درخواست ورقه اختراع واحدی بنماید.
طبق ماده 25 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات توصیف مشروح اختراع که مطابق ماده بیست و سه ضمیمه اظهارنامه می شود باید به فارسی تهیه و در آخر آن خلاصه ای از اختراع و نحوه اعمال آن اضافه شود،معذلک اگر تنظیم آن به فارسی برای درخواست کننده میسر نباشد،می تواند توصیف کامل را به فرانسه یا به انگلیسی و خلاصه آن را به فارسی ضمیمه نماید.
طبق ماده 27 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات توصیف اختراع و نقشه های آن باید روی کاغذی که 34 سانتیمتر طول و 22 سانتیمتر عرض داشته باشد نوشته شده و فقط در روی یک طرف کاغذ مخصوص نقشه تهیه و دارای شماره ترتیبی باشد.
طبق ماده 28 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات شعبه ثبت علایم و اختراعات پس از دریافت اظهارنامه صحت تشریفات مقدماتی آن را مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر درخواست های وارده نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است پس از امضاء و مهر اداره ثبت با قید تاریخ ساعت و روز و ماه و سال وصول آن با تمام حروف به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.
طبق ماده 29 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات از تاریخ وصول اظهارنامه به دفتر، متصدی شعبه اختراعات در ظرف 15 روز اظهارنامه و ضمایم آن را از لحاظ تطبیق با مقررات قانون و مواد آیین نامه حاضر مورد مطالعه قرار می دهد و در صورتی که نواقصی در اظهارنامه یا ضمایم مشاهده شود مراتب را کتباَ به درخواست کننده اطلاع داده و ضمناَ مهلتی در حدود دو ماه اگر درخواست کننده ساکن ایران باشد و شش ماه اگر ساکن خارجه باشد جهت رقص نواقص مزبور تعیین خواهد کرد.در صورت عذر موجه شعبه ثبت علایم و اختراعات مهلت مذکور را فقط برای یک بار تمدید می نماید.
چنانچه درخواست کننده در ظرف مهلت مقرر نواقص مزبور را رفع ننماید یا اظهارنامه با مقررات قانون منطبق نباشد،شعبه علایم و اختراعات اظهارنامه ناقص را با ذکر دلیل رد نموده مراتب را کتباَ به درخواست کننده ابلاغ خواهد نمود.درخواست کننده می تواند نسبت به اظهارنامه با رعایت مهلت مقرره در قانون به دادگاه شهرستان اعتراض نماید.( در حال حاضر با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373، دادگاه های عمومی مرجع رسیدگی می باشند).

  • ثبت اختراع

مواد 30 و 31 و 32 و 33 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات مقرر می دارد:
ماده 30- در صورتی که اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود اختراع در دفتر مخصوصی با قید مراتب ذیل به ثبت خواهد رسید:
1-شماره ثبت
2-شماره دفتر اظهارنامه
3-تاریخ وصول اظهارنامه با تعیین ساعت،روز،ماه و سال
4-نام و نشانی کامل تسلیم کننده اظهارنامه
5-نام و نشانی وکیل درخواست کننده اختراع اگر اختراع توسط وکیل درخواست ثبت شده باشد.
6-موضوع اختراع
7-مدت اعتبار ورقه اختراع
8-شماره ثبت و مدت اعتبار ورقه اختراع در خارجه
9-تاریخ ثبت اختراع
10- امضای رییس شعبه ثبت علایم تجارتی و اختراعات
11-امضای درخواست کننده ثبت اختراع یا نماینده او
تبصره- در دفتر ثبت اختراعات برای هر اختراع دو صفحه تخصیص داده خواهد شد.هر تغییر و تکمیلی نسبت به موضوع اختراع و همچنین کلیه نقل و انتقالاتی که جزئاَ و یا کلاَ نسبت به اختراع واقع می شود باید در صفحات مزبور ثبت گردد.
پس از ثبت اختراع ورقه اختراعی که به صاحب اختراع یا نماینده او داده می شود باید شامل نکات ذیل باشد:
1-شماره ثبت اختراع
2-شماره ثبت اختراع
3-شماره دفتر اظهارنامه
4-موضوع اختراع
5-تاریخ تسلیم اظهارنامه
6-نام و نشانی کامل صاحب اختراع وو وکیل او
7-نشانی یصاحب اختراع در ایران
8-مدت اعتبار ورقه ختراع
9-شماره ثبت و مدت اعتبار در خارجه
10-امضای رییس شعبه ثبت علایم تجاری و اختراعات
11-امضای مدیر کل ثبت
12-شماره و تاریخ صدور ورقه اختراع
یک نسخه از توصیف اختراع و خلاصه آن و نقشه ها به وسیله قیطان یا منگنه به ورقه اختراع ملصق و مهر می شود.
ماده 32- در ظرف سی روز پس از ثبت هر اختراع اداره مربوطه ثبت آگهی که شامل مراتب ذیل است منتشر خواهد نمود:
شماره ثبت اختراع
مدت اعتبار ورقه اختراع
نام صاحب اختراع و نشانی کامل او
موضوع اختراع
آگهی مزبور به امضای رییس شعبه علایم تجاری و اختراعات در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
ماده 33-مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.
مدت اعتبار ورقه اختراع در ایران بر حسب تقاضای مخترع پنج یا ده یا پانزده یا منتهی بیست سال خواهد بود و در موقع دریافت اظهارنامه ثبت اختراع اداره ثبت حق الثبتی طبق تعرفه مقرر و مبالغی برای هزینه تهیه اظهارنامه و آگهی های مربوطه اخذ می نماید.
اعتبار ورقه اختراع بعد از ثبت در صورتی محفوظ می ماند که صاحب اختراع هر ساله مبلغی برای ادامه اعتبار آن پرداخت نماید و چنانچه در پرداخت اقساط مزبور بیش از سه ماه تعلل شود اعتبار ورقه اختراع از بین خواهد رفت و هر کس خواهد توانست آن اختراع را مورد استفاده قرار دهد.
از همراهیتان سپاسگزاریم*
جهت مزید اطلاع خوانندگان محترم به اطلاع می رساند ،مرکز تخصصی ثبت شرکت فکر برتر،مفتخر است خدمات ارزنده ای به متقاضیان عزیز ثبت اختراع ارائه نماید.ارائه خدمات در کوتاه ترین زمان،جلب رضایت مشتریان و پاسخگویی و مشاوره رایگان از جمله نکات قابل توجه در کارنامه درخشان این مرکز می باشد.
مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیتان باشیم.
پل ارتباطی ما:

  • شماره تماس:42143-021
  • سامانه ی پیامکی: 100042143
  • تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه
  • سامانه ی تخصصی ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir
  • پست الکترونیکی به نشانی info@ companyregister.ir

آدرس: تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب