"ثبت شرکت فکربرتر،بزرگ ترین مرکز تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند"
شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.شرکت هایی که هدف از تاسیس آن ها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

- راهنمای ثبت شرکت های تجاری 

 • مفهوم تاسیس شرکت

به مجموعه اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی ، تاسیس شرکت گفته می شود که می توان از آن به اعمال پیش از تشکیل نیز تعبیر کرد.به این معنی در مجموع موسس شرکت به کسی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیشقدم می شود، سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند  و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند.موسس می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد.

 • شرایط عمومی و اختصاصی تشکیل شرکت های تجاری

قبل ازهر چیز،تشکیل شرکت نیاز به انعقاد قرارداد دارد. بطور کلی قرارداد شرکت با سایر قرارداد هایی که طرفین قرارداد منافع متضاد دارند فرق دارد.در قرارداد خرید و فروش ، اجاره ، قرض ، استخدام و غیره منافع طرفین قرارداد در جهات مختلف است در صورتی که در قرارداد شرکت منافع طرفین قرارداد با یکدیگر هماهنگی دارد.
برای تشکیل شرکت شرایط و ضوابطی چند باید مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر تحقق موارد قانونی، نوع و نحوه همکاری شرکاء نیز ترسیم و تبیین شود.بنابراین علاوه بر شرایط عمومی عقد قرارداد ، ( قصد و رضایت طرفین قرارداد ، اهلیت و صلاحیت طرفین قرارداد ، معین بودن موضوع قرارداد ، قانونی بودن موضوع قرارداد ) موارد ویژه ای نیز تحت عنوان شرایط اختصاصی تدوین شده است که متقاضیان شرکت می بایست آن ها را مورد مداقه قرار دهند.
قانون مدنی ایران در مورد شرکت اختیاری در ماده 576 مقرر کرده است که :
" طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود" و در قانون تجارت برای هر یک از انواع شرکت ها مقررات مخصوصی پیش بینی کرده است که از مجموع آن ها می توان قواعد و مقررات مربوط به شرکت های تجاری را استنتاج نمود.با در نظر گرفتن اصول و مقررات مزبور شرکت تجاری را می توان چنین تعریف نمود:
شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
- بنا به مراتب فوق، عوامل تشکیل شرکت های تجاری به قرار ذیل است:
1.همکاری بین دو یا چند نفر
2.آوردن حصه
3.مبادرت به عملیات بازرگانی
4.تقسیم سود و زیان
در ذیل به تشریح هر یک از این موارد می پردازیم.

 • همکاری دو یا چند نفر

ایجاد شرکت بستگی به همکاری دو یا چند نفر دارد.این همکاری ممکن است از طرف شرکاء شخصاَ انجام شود یا به اشخاص دیگری نمایندگی دهند که از طرف آنان امور شرکت را اداره نمایند.قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت مستفاد می شود شرکت با شریک واحد طبق قوانین ایران قانونی نیست.
موضوع همکاری دو نفر به بالا در مواقعی اهمیت مخصوص پیدا می کند که سازمان های دولتی یا شرکت های بزرگ برای توسعه امور مبادرت به تاسیس شرکت های فرعی می نمایند مانند سازمان برنامه که برای تسهیل کار مبادرت به تاسیس شرکت های مختلف نموده است یا اینکه دولت برای بعضی از امور شرکت های مستقلی درست می کند.این رویه در کشورهایی که اغلب امور اقتصادی در دست دولت متمرکز می شود ، بیشتر اهمیت دارد و برای آنکه واحدهای اقتصادی مختلف استقلال و سرعت عمل داشته باشند و تابع مقررات محاسبات عمومی نباشند،واحدهای مستقلی وجود ندارد و تمام سرمایه از طرف دولت تامین می شود.همچنین شرکت های مهم برای تهیه مواد اولیه یا فروش اجناس خود شرکت های فرعی تشکیل می دهند که گرچه ظاهراَ مستقل و مجزا می باشند ولی چون تمام سرمایه آن ها متعلق به شرکت اصلی است از دستورات شرکت مادر پیروی می نمایند.در ایران بعضی از این شرکت ها مانند بانک های دولتی و شرکت ملی نفت و شرکت ملی تلفن ایران به موجب قانونی تشکیل شده اند.قانون تاسیس آن ها این نوع شرکت ها را تجویز کرده است و در سایر موارد برای آنکه قانون رعایت شود در هر شریک که یک سهم آن را به نام اعضای هیات مدیره قلمداد می کنند و به این ترتیب شرکت بین شخصیت حقوقی که آن را تشکیل داده است و مدیرانی که از طرف آن تعیین می شوند تشکیل می گردد و هر موقع که مدیران تغییر پیدا می کنند، سهام مدیران سابق به نام مدیران جدید منتقل می شوند.این رویه نه تنها در ایران بلکه در اغلب کشورها معمول است.
قانون تجارت ایران در مواد 94 و 116 و 141 و 162 و 183 و 190 درباره شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تضامنی و شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت نسبی و شرکت های تعاونی لزوم همکاری و  مشارکت دو یا چند نفر را تصریح می کند ، ولی درباره شرکت های سهامی تصریحی به اینکه شرکت بین دو یا چند نفر تشکیل می شود نشده و ماده 21 قانون تجارت مقرر می دارد که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجاری تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آن ها است ولی از مجموع مواد بعدی چنین مستفاد می شود که قانون تجارت شرکت سهامی را نیز بدون وجود شریک نمی تواند تصور کند.

 • آوردن حصه : نقد ، اموال، صنعت

طبق تعریف ماده 571 قانون مدنی ، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه ، بنابراین اشخاصی که در شرکت وارد می شوند باید دارای حقوق مالکیتی باشند تا آن را در شرکت بگذارند، همچنین قانون تجارت درباره هر شرکت تصریح می کند که سرمایه شرکت به چه نحوی باید پرداخت گردد.در اغلب قوانین خارجی الزام شرکاء به آوردن حصه تصریح شده است، مثلاَ در ماده 1833 قانون مدنی فرانسه تصریح شده است که هر شریک باید در شرکت وجه نقد یا اموال دیگر یا صنعت خود را بگذارد.
چنانچه شریکی حصه در شرکت نیاورد مشارکت او در شرکت تحقق پیدا نمی کند و چنانچه در پرداخت حصه تاخیر شود به موجب اغلب قوانین خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد و حتی شریک مسئول جبران خسارات وارده شمرده می شود و نیز ممکن است مشارکت او در شریک باطل گردد.بطور کلی حصه که در شرکت گذاشته می شود یا بصورت نقد است یا به صورت جنس یا به صورت صنعت و هنر یا کار شریک.

 • آورده نقدی

آورده نقدی عبارت است از اینکه شریک مبلغی وجه نقد در شرکت می آورد.جز در مورد شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی قانون تجارت ایران پرداخت تمام آورده نقدی را الزامی می داند و در مورد شرکت های سهامی در صورتی که سهام با نام باشند پرداخت یک سوم سرمایه را و در صورتی که سهام بی نام باشند، پرداخت نصف سرمایه را در موقع تاسیس شرکت الزامی می داند.ضمناَ قانون تجارت نسبت به اشخاصی که در پرداخت آورده خود تعلل می کنند پرداخت خسارت تاخیر تادیه را از قرار 12 درصد در سال مقرر کرده است و در صورت تعلل بیشتر و در صورتی که اساسنامه پیش بینی کرده باشد به شرکت اجازه ابطال سهام شریک متخلف را داده است.

 • آورده غیر نقدی

آورده غیر نقدی عبارت است از اینکه شریکی در عوض وجه نقد سرمایه خود را به صورت جنس یا حقی بر اموال یا صنعت و هنر خود به شرکت وارد می کند.
آورده غیر نقدی به صورت جنس عبارت از این است که شریک مالی را به عنوان سرمایه در شرکت می گذارد مانند زمین، خانه ، ماشین آلات ،اثاثیه و غیره
آورده غیر نقدی به صورت حقی بر اموال عبارت است از آنکه شریک مال مورد بحث را به شریک انتقال نمی دهد ، بلکه به شرکت اجازه می دهد از منافع آن استفاده کند.مثلاَ مالک خانه یا مالک کارخانه استفاده از ملک یا کارخانه خود را به شرکت واگذار می کند به همین ترتیب ممکن است شخصی وجه نقد به شرکت قرض بدهد و منافع آن را به عنوان سرمایه در شرکت بگذارد در این صورت شریک مزبور نسبت به منافع وجه مزبور شریک شرکت محسوب می شود و نسبت به اصل وجه طلبکار شرکت می باشد.شریک مزبور نسبت به منافع آورده خود به نسبت منافع حاصله در شریک شرکت است و در موقع انحلال شرکت بابت اصل سرمایه خود جز مانند یک طلبکار عادی چیزی دریافت نمی کند.
آورده غیر نقدی به صورت صنعت یا هنر  عبارت است از اینکه شخصی به جای گذاشتن پول نقد در شرکت تعهد می کند برای شرکت کار کند و حاصل کار و هنر خود را تخصیص به شرکت دهد.این موضوع اغلب در شرکت های مختلط پیش می آید که عده ای از شرکاء سرمایه می گذارند و عده ای از شرکاء تقبل می کنند برای شرکت کار کنند.راجع به این موضوع که اشخاص شهرت و نفوذ خود را می توانند در شرکت به جای سرمایه به حساب بیاورند یا خیر موضوع قدری قابل تامل است.زیرا اگر شخصی نفوذ و شهرت خود را در ادارات دولتی بخواهد به حساب بیاورد چون عمل مزبور غیرمشروع است اساساَ معامله باطل است ولی اگر شهرت تجاری بازرگانی که دارای سابقه طولانی بوده و شهرت مزبور به شرکت اجازه تحصیل اعتبار در نزد بازرگانان و بانک ها به شرکت بدهد ، عمل مزبور امر تجارتی محسوب می شود.
موضوعی که در آورده غیر نقدی اهمیت دارد تقویم بهای آنست ، زیرا شرکا شرکت معمولاَ به نسبت آورده خود سهیم در منافع و ضرر شرکت می باشند و همچنین چون اساساَ سرمایه شرکت جوابگوی تعهدات شرکت است تقویم آورده غیر نقدی باید برای اشخاص ثالث اعتبار داشته باشد.در شرکت های اشخاص که شرکاء مسئولیت تضامنی دارند، تقویم بهای آورده غیر نقدی چندان اهمیتی ندارد.زیرا اعتبار شخصی شرکاء ضامن تعهدات آن هاست ولی در شرکت های سرمایه که فقط سرمایه شرکت جوابگوی تعهدات آن هاست، تقویم آورده های غیرنقدی اهمیت بخصوص دارد و از این نظر اغلب قوانین تشریفات مخصوص و تضمیناتی برای تقویم آورده های غیر نقدی قائل شده اند.

 • مبادرت به عملیات بازرگانی

همچنانکه در تعریف شرکت تجاری گفتیم، اساس شرکت تجاری بر انجام معاملات تجاری است و آن اعمال همان است که در ماده 2 قانون تجارت ذکر شده است معذلک چون در بند 4 ماده 3 گفته شده است که کلیه معاملات شرکت های تجاری معاملات بازرگانی است برای رفع هر گونه توهم باید گفت که معاملات در غیر منقول و یا برای حوائج شخصی اگر چه از طرف شرکت های تجاری باشد تجاری محسوب نیست.

 • تقسیم سود و زیان

شرکت تجاری اصولاَ برای تحصیل نفع تشکیل می شود و به این ترتیب شرکت با اشاعه و انجمن هایی که برای کارهای عام المنفعه تشکیل می شوند، تفاوت پیدا می کند.نحوه ی تقسیم سود و زیان قبل از آغاز فعالیت شرکت باید برای شرکاء روشن باشد.بدیهی است که به طور معمول، نسبت تقسیم سود و زیان بین شرکا می بایست مساوی باشد یعنی یک شریک به همان میزان که سود می برد در زیان نیز سهیم باشد.تعیین این مهم بر عهده اساسنامه شرکت است.
ماده 20 قانون تجارت ایران، بسته به نوع شرکت ، شرکت های تجاری را بر هفت قسم تقسیم نموده است:
1.شرکت سهامی
2.شرکت با مسئولیت محدود
3.شرکت تضامنی
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
اغلب قوانین دنیا برای شرکت های تجاری شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکاء قائل شده اند و سازمانی برای آن ها پیش بینی نموده اند که بر اساس آن امور شرکت اداره می شود.
قرارداد شرکت موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد بود.این موضوع درباره شرکت های تجاری در ماده 583 قانون تجارت ایران به شرح ذیل تصریح شده است:
" کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند".
شخصیت حقوقی در قوانین اغلب کشورها برای شرکت های سهامی پیش بینی شده و در مواردی هم که قانون ساکت باشد یا ابهام داشته باشد ، رویه قضایی محاکم شخصیت حقوقی را تایید می کند.
در رابطه با شرکت های تجاری ، ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است ».ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها نیز (مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».

 • ثبت شرکت های تجاری

مرجع ثبت شرکت ها در تهران"اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی" و برای خارج از آن اداره ثبت اسناد،مرکز اصلی شرکت است که دفتر مخصوصی برای این کار در نظر گرفته شده است.

 • به موجب قوانین ایران،کسانی که می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند عبارتند از:

1-کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.
2-دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
3-اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند.
4-چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.(Joint Venture) به منظور ایجاد اشتغال در ایران،سعی شده است تا این روند در ایران راحت طی گردد. (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت+ کپی مدارک هویتی نمایندگان آن ها)
برای ثبت شرکت اظهارنامه تقاضای ثبت و تقاضانامه ثبت شرکت باید بر اساس قانون و آیین ثبت شرکت تقدیم گردد و برای انجام این امر اوراق چاپی مخصوص به وسیله اداره ثبت شرکت ها تهیه و تنظیم شده که متقاضی ثبت شرکت آن ها را در دو نسخه تنظیم و تسلیم مرجع ثبت می نماید.
وفق ماده 196 قانون تجارت اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده که به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد:
1.شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت
2.اساسنامه
3.صورتجلسه مجمع عمومی
4.صورتجلسه انتخاب هیات مدیره و قبولی آنان
5.رسید سرمایه
جهت ثبت شرکت، پس از تعیین شرکا و انتخاب نوع شرکت، مدارک مورد نیاز برای هر نوع از شرکت را فراهم آورید.سپس به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.
مراحل ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها به قرار ذیل است:

 • تکمیل اطلاعات متقاضی( وارد نمودن شماره ملی شخص در صورت ایرانی بودن و شماره گذرنامه در صورت خارجی بودن. سپس معلوم کردن نوع شرکت که آیا شعبه ی خارجی است یا نمایندگی یک شرکت خارجی؛ وارد کردن اطلاعات مربوط به نام متقاضی نظیر نام، نام خانوادگی، وارد نمودن سمت متقاضی مبنی بر اینکه اصیل است یا وکیل ، درج اطلاعات مربوط به امضاکننده دفتر مشخص کردن سمت امضا کننده دفتر که آیا از مدیران است یا شرکاء یا سهامداران یا وکیل رسمی وسپس کلیک بر روی کلید گام بعدی)
 • وارد نمودن پنج اسم انتخابی برای نام شرکت به ترتیب اولولیت.

با انتخاب نام شرکت یک کد رهگیری به شما داده می شود. بدین منظور، در قسمت اسامی درخواستی،پنج نام را به ترتیب اولویت وارد کنید.جهت انتخاب نام،نام هایی را انتخاب کنید که:
الف) خارجی نباشد،
ب) قبلاَ به ثبت نرسیده باشد
ج)دارای معنا و مفهوم باشد
د) با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد

 • وارد نمودن موضوع شرکت بر اساس نوع فعالیت و مدت آن. ابتدا انتخاب نوع فعالیت بالاترو سپس مدت فعالیت بر اساس اینکه محدود یا نامحدود باشد و در صورت محدود بودن تعیین حداکثر مدت فعالیت به ماه.
 • درج آدرس مرکز اصلی شرکت با کد پستی و یک تلفن ثابت.
 • مشخص نمودن سرمایه شرکت.
 • مشخص کردن تعداد و ارزش سهم برای شرکت
 • انتخاب گزینه وجود یا عدم وجود مجوز برای فعالیتهایی که نیاز به مجوز از سازمان یا ارگانهای خاص دارند و وارد کردن شماره مجوزو تاریخ مجوز در صورت نیاز به وجود آن.
 • وارد نمودن مشخصات اعضای شرکت.
 • پر نمودن فیلد تاریخ شروع سمت، مدت تصدی، تاریخ پایان اعتبار سمت و ... مشخص کردن وضعیت حق امضاء و در نهایت کلید ثبت سمت شخص.
 • پر کردن اطلاعات مربوط به نمایندگان قانونی. نماینده مورد نظر، نوع نمایندگی، مستند نمایندگی، شماره و تاریخ مستند نمایندگی. و تاریخ شروع و پایان نمایندگی در صورت وجود نماینده.
 • ثبت اطلاعات مربوط به تأسیس شعبه چنانچه شعبه ای وجود داشته باشد.
 • تکمیل اطلاعات سال مالی شرکت و اطلاعات روزنامه شرکت با انتخاب از فهرست روزنامه شرکت.
 • تایپ اطلاعات متن اظهارنامه، اساسنامه و شرکتنامه.
 • انتخاب گزینه تأیید مدارک مورد نیاز، پذیرش نهایی و دریافت رسید پذیرش اینترنتی.
 • امضای مدارک تأییدشده و پرینت شده از طریق سامانه توسط اعضای شرکت.
 • بعد از اتمام، سامانه یک شماره ثبت می دهد که برای چاپ در روزنامه به آن احتیاج خواهد بود

سپس،کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد ، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنید.
با  ارسال مدارک،ممکن است 3 حالت برای پرونده شما اتفاق بیفتد:
1-رد پرونده
2-نقص پرونده
3-صدور آگهی
در صورت وضعیت صدور آگهی، اداره ثبت شرکت ها با درخواست ثبت شرکت مورد نظر موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نماید.
پس از آنکه درخواست ثبت شرکت در دو نسخه با ضمایم تسلیم متصدی ثبت گردید یک نسخه از آن در پرونده ضبط کرده و مندرجات آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها به ثبت می رساند و متصدی مزبور نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و شماره ثبت پس از امضاء و مهر به متقاضی تسلیم می نماید.
ضمناَ خلاصه ای از وضعیت شرکت در دفتر جداگانه ای که حاوی شماره ردیف ثبت شرکت و خلاصه مفاد شرکت نامه و اساسنامه می باشد در صفحه مربوط به همان شرکت ثبت می شود و متقاضی ثبت دفتر را با اصل تصدیق می نماید.
به موجب ماده 197 ق.ت که می گوید:"در ظرف ماه اول تشکیل شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد".انتشار ثبت در ظرف ماه اول تشکیل شرکت به انضمام خلاصه ای از شرکت نامه و پیوست های آن منتشر می گردد.
از انتخابتان متشکریم*
ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات  به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.
"در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر،میزبان شما بزرگواران هستیم."

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب