• مقدمه

قرض الحسنه سنتی است الهی و نبوی که به منظور رفع نیاز نیازمندان صورت می گیرد و دارای برکات گوناگون برای اقشار جامعه اسلامی است. از جمله جذب برکات الهی ، رشد فضائل اخلاقی و پوشش نیازهای واجدان شرایط در تمامی ابعاد مادی و معنوی
در همین راستا، صندوق های قرض الحسنه با هدف بسط و تحکیم سنن الهی و نبوی و لزوم مشارکت در انجام امور خیر و عام المنفعه و تحقق مفاهیم قرض الحسنه ایجاد شده اند.صندوق قرض الحسنه ، موسسه غیر تجاری و غیر انتفاعی و ماهیتاَ اخلاقی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و بر مبنای قوانین مربوط ، به فعالیت می پردازد.

- شرایط ثبت موسسه حقوقی

ثبت موسسه قرض الحسنه

موضوعات فعالیت مربوط به ایحاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل صندوق های قرض الحسنه منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رعایت ضوابط و مقررات مربوط است.
همچنین تاسیس صندوق، نیازمند معرفی شورای عالی صندوق قرض الحسنه و اخذ مجوز از نیروی انتظامی و سپس مراجعه به ثبت شرکت ها جهت ثبت صندوق می باشد.
موسسه اعتباری باید به همراه درخواست کسب مجوز تاسیس صندوق، مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید:
1.اساسنامه پیشنهادی صندوق مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی
2.نام و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت و سمت های قبلی اعضای هیات امناء هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی
3.التزام کتبی مدیر عامل موسسه اعتباری مبنی بر انجام عملیات طبق مقررات
اعضای هیات امنای صندوق باید از میان اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری انتخاب گردند.انتخاب اعضای هیات امناء و مدیر عامل منوط به تایید بانک مرکزی است.( ماده 9 و 11 دستورالعمل اجرایی تاسیس)
وفق ماده 12، بانک مرکزی پس از دریافت اساسنامه ثبت شده ، آگهی ثبت در روزنامه رسمی و یا رسید دریافت روزنامه رسمی و سایر مدارک لازم و همچنین اسامی صاحبان امضای مجاز، ظرف مدت 10 روز نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام می نماید.

  • مدارک لازم جهت ثبت موسسه قرض الحسنه

1.اساسنامه که به امضای موسسین و هیات امنا رسیده باشد. ( 2 جلد)
2.تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری که به امضاء موسسین و اعضاء هیات امنا رسیده باشد. ( 2 برگ)
3.مدارک شناسایی موسسین و هیات امنا و هیات مدیره و بازرسین ( ا نسخه )
4.مجوز ثبت صادره از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی
نکته :
_تقاضانامه مذکور می بایست از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری خریداری شود.
_هر گونه تغییر در اساسنامه صندوق موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است.( ماده 34 آیین نامه)

  • ارکان صندوق

ارکان صندوق عبارتند از:
هیات امناء ، هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرس یا بازرسان ( شرایط و نحوه انتخاب ارکان ، به ترتیب مندرج در اساسنامه صندوق می باشد.)

  • نظارت صندوق های قرض الحسنه

1-توسط شورای عالی صندوق های قرض الحسنه و به هنگام ضرورت، مساعدت نیروهای انتظامی و قوه قضاییه
2- توسط مردم با آگاهی دادن از طریق وسایل ارتباط جمعی و استفاده از گزارش های مردمی و ...
همچنین بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد، می تواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب های صندوق اعزام نماید.مدیران صندوق مکلفند تمامی اسناد ، مدارک  و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگی ها ارائه نمایند و امکان رسیدگی های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند.
"گروه فکر برتر "
مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از خدمات بهینه

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب