ثبت شرکت خارجی در ایران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می گوید: «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.»

لذا مجوز و دستور ثبت شرکت خارجی به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و طبق ماده ی 3 قانون مذکور از تاریخ اجرای آن هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.

بنابراین شرکت خارجی وقتی در ایران می تواند به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و قانوناً تشکیل شده باشد و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است.

گفتنی است میدان عمل بعضی از شرکت های تجارتی به علت زیادی سرمایه بسیار وسیع  است و اغلب در خارج از کشوری که اقامت دارند، به خرید و فروش یا سایر اعمال تجارتی اشتغال دارند. این قبیل شرکت ها گرچه در مقر اصلی خود به ثبت رسیده اند ولی چون در ممالک خارج به تجارت اشتغال دارند کشورهای دیگری که شعب این قبیل شرکت ها در آن جا به نام شرکت مقیم کشور بیگانه معامله می نمایند، قطعاَ باید در امور آن ها رسیدگی های لازم را به عمل آورند و این معنی ندارد که شرکت های داخلی همگی تحت نظم و قاعده باشند.

ولی شرکت های خارجی بدون رعایت تشریفاتی هر قسم عملی که بخواهند به نام شرکت مقیم خارج انجام دهند. به این علت در کشورهای متمدن شعبه ی هر شرکت خارجی که در داخل مملکت آن ها تاسیس می شود، نخستین کاری که از آن انتظار دارند به ثبت رساندن شرکت می باشد.

مقررات ثبت برای اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به موجب ماده ی 4 نظامنامه ی قانون ثبت شرکت ها اظهارنامه ی آن«بوسیله ی شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد تقدیم خواهد شد».

موارد مربوط به ثبت شرکت خارجی در ایران

اظهارنامه ی ثبت شرکت خارجی باید به فارسی نوشته شده دارای نکات ذیل باشد:

1) نام کامل شرکت.
2) نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.
3) مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن.
4) تابعیت شرکت.
5) مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
6) آخرین بیلان شرکت مشروط به اینکه قوانین خارجه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت انتشار بیلان شرکت را تعهد کرده باشد.
7) در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار،شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
8) شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
9) شعب آن در کدامیک از نقاط ایران موجود است.
10) نماینده ی عمده ی شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده ی مستقل دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.
11) اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.
12) تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتیکه بیان مزبور مطابق فقره ی ششم این ماده قابل انتشار باشد به دایره ی ثبت شرکت ها بدهد.

ضمائم اظهارنامه

 1. یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
 2. یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده ی مستقل داشته باشد - یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی هر یک از آن ها.اساسنامه و اختیار نامه وقتی معتبر است که به امضای نماینده ی کنسولی ایران در کشور مرکز اصلی شرکت تقاضاکننده ی ثبت رسیده باشد.ضمناَ در صورت تقاضای ثبت شعبه ی شرکت سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران که بگواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد باید ضمیمه ی مدارک شود.
 3. پس از وصول اظهارنامه و ضمائم ثبت اداره ی ثبت شرکت ها آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت های خارجی تحت شماره ی ردیف ثبت خواهد کرد و برای هرگونه تغییرات یا تاسیس شعب ،صفحاتی را سفید باقی خواهد گذاشت و هرشرکت خارجی یک پرونده ی ثبت شرکت ها خواهد داشت.

انتشار

وقتی جریان ثبت در دفاتر پایان یافت باید طبق ماده ی 20 نظامنامه ی ثبت شرکت ها در ظرف یکماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه ی آن دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله ی رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه ی تهران منتشر نماید:

1) خلاصه اساسنامه ی شرکت
2) اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد اسم همه ی آن ها.
3) اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.
4) اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

تصدیق ثبت

بعد از انجام تشریفات مزبور «تصدیقنامه ی ثبت شرکت» صادر و به متقاضی تسلیم می شود. گواهی نامه ی مزبور طبق ماده ی 18 نظامنامه باید حاوی مراتب زیر باشد:

1) نام کامل شرکت
2) نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.
3) مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح ان.
4) تابعیت شرکت.
5) مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا.
6) در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار،شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
7) شرکت به چه نوع امر صنعتی یا مالی در ایران مبادرت می کند.

این تصدیق ثبت باید به امضای اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برسد.

تغییرات

ماده ی 7 قانون ثبت شرکت ها مقرر داشته است که: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد کتباَ اطلاع داده شود. »و این اطلاع نباید از دو ماه تجاوز کند و اگر تغییرات در خود شرکت باشد مدت اعلان آن سه ماه است در صورتیکه مرکز اصلی شرکت در اروپا و آسیا (باستثنای خاور دور) و امریکای شمالی باشد و چهارماه در سایر مناطق دنیا که شامل خاور دور هم می شود.

تغییرات مزبور باید با اسناد و مدارک مثبته به ضمیمه ی اظهارنامه اعلام شود و اداره ی ثبت هم تا یک ماه مکلف به انتشار آن به هزینه ی تفاضاکننده است.

شرکت خارجی دارای امتیاز

ممکن است شرکت خارجی که در ایران به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی می پردازد دارای امتیازنامه ی رسمی از دولت ایران باشد،در این صورت طبق تبصره ی 5 نظامنامه ی «هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه ی صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق (اظهارنامه-اساسنامه-اختیارنامه)باید سواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی مورخ 1358 چون در اذهان مردم خاطرات ناخوشایندی  از دخالت بیگانگان، خصوصاً شرکت های چند ملیتی در امور اقتصاد ایران و نتیجتاً چپاول و غارت اموال ملی وجود داشت ،لذا برای کوتاه کردن دست اجانب در اصل 81 قانون اساسی مقرر گردید: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».

بر این اساس اداره ی ثبت شرکت ها بر مبنای اظهارنظر شورای نگهبان فقط زمانی مبادرت به ثبت شرکت های خارجی(شعبه یا نماینده)می نماید که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد منعقد کرده باشد،به عبارت دیگر فقط شرکت های خارجی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند می توان به ثبت رسانید. قابل  ذکر است هر گاه شرکت های خارجی دارای شعبه ای نیز باشند باید به ثبت آن هم مبادرت نمایند.

در صورتی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.

در صورتی که بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود، تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردد .سپس مبادرت به ثبت شعبه خواهد شد.در هر حال دو آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ،به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دائره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی منتشر نمایند.

هرگاه ثبت شعبه ی شرکت خارجی مدنظر باشد، ماده ی 8 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها، ارائه ی مدارک زیر را ضروری دانسته است:

1) اظهارنامه ی ثبت به فارسی
2) سواد مصدق از اختیارنامه ی نماینده که مدیر شعبه است.

هر گاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید، تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود. به موجب ماده ی 18 نظامنامه ی مذکور، پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن، اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده بدهد. تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:

1) نام کامل شرکت
2) نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3) مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4) تابعیت شرکت
5) مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
6) در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است
7) شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند
8) تاریخ ثبت
9) امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هر گاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق در ثصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

تفاوت شعبه شرکت خارجی و نمایندگی شرکت خارجی

گاهی به هنگام ثبت شرکت خارجی دو واژه شعبه و نمایندگی اشتباه گرفته می‌شوند. با این وجود، بهتر است بدانید این دو با هم تفاوت‌هایی دارند. در واقع، شعبه به یک واحد از شرکت اطلاق می‌شود که به شرکت اصلی وابسته است و تمامی اقدامات و عملکردهای آن به شرکت مادر شباهت بسیار دارد.

به طور کلی، می‌توان چنین اظهار نمود که شعبه فاقد فعالیت مستقل است. با این وجود، شعبه به طور مستقیم تمامی مسئولیت‌های قانونی، حقوقی و تمامی عملکردها را مدیریت می‌کند. برخی اوقات این نیاز احساس می‌شود که شرکت مادر به جای شعبه پاسخگوی جریانات باشد. در نتیجه، مشخص کردن روال کلی برای شعبه دشوار است و این روال بسته به شرایط در حال تغییر است.

حال، در مورد نمایندگی باید بدانید که به طور معمول نمایندگی‌ها در فاصله مکانی مشخصی از شعبه اصلی ایجاد می‌شوند. یک نمایندگی علاوه بر وظایف محوله قادر به انجام فعالیت‌های دیگری نیز هست. یک تفاوت مهم شعبه و نمایندگی در این است که شرکت مادر در قبال نمایندگی هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

مراحل ثبت شرکت خارجی

برای ثبت این نوع از شرکت‌ها لازم است مراحلی طی شوند که در زیر به شرح آنها می‌پردازیم:

ثبت اصلی شرکت به واسطه ثبت شعبه توسط متقاضیان: در این مرحله ابتدا به تعیین مکان، مدیر یا شخصی با حق امضا می‌پردازیم. سپس، مراحل قانونی ثبت را طی می‌کنیم تا در صورت نبود مشکل شرکت اصلی ثبت شود.

 • اقدام به ثبت شعبه

در این مرحله متقاضیان ثبت شرکت با اختیار نامه مدیر نسبت به تحویل تقاضانامه ثبت شعبه شرکت خارجی به اداره اقدام می‌کنند.

 • چاپ آگهی برای تایید ثبت شعبه شرکت خارجی در روزنامه

این کار به منظور تکراری نبودن نام شرکت و... انجام می‌شود.

در نهایت پس از طی مراحل بالا برای ثبت شرکت خارجی باید روند زیر را طی کنید:

 • تنظیم مدارک
 • افتتاح حساب درصورت سهامی خاص بودن شرکت
 • ارجاع سیستم مطابق با مدارک و پیگیری آنها از کارشناس اداره ثبت
 • چاپ مدارک از سامانه و امضای آن توسط اعضای شرکت
 • تکمیل مدارک و ارسال آن به اداره ثبت
 • ثبت شماره مرسوله در صورت عدم وجود نقص در آن
 • صدور پیش آگهی از طریق سیستم
 • ثبت آگهی در روزنامه رسمی از طریق سایت

شرکت های خارجی در چه زمینه هایی مجاز به فعالیت هستند؟

به هنگام ثبت شرکت خارجی باید توجه داشته باشید که این شرکت در چه زمینه‌هایی قادر به فعالیت است. بدین منظور نکاتی را برای شما ذکر کرده‌ایم:

 1. شرکت های خارجی به طور معمول قادر به ارائه خدمات پس از فروش شرکت اصلی در ایران هستند.
 2. این شرکت ها می‌توانند عملیات اجرایی را در مورد قراردادهای منعقد شده میان شرکت‌های خارجی و افراد ایرانی به انجام برسانند‌.
 3. از جمله اقدامات شرکت‌های خارجی می‌توان به بررسی زمینه‌های لازم و انجام فعالیت‌های مربوط برای سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در ایران اشاره کرد.
 4. این شرکت‌ها می‌توانند برای انجام کار در دیگر کشورها با شرکت‌های فنی و مهندسی مختلف همکاری داشته باشند.
 5. شرکت‌های خارجی برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران می‌توانند فعالیت‌های را لازم را انجام دهند.
 6. از سایر فعالیت‌های شرکت‌های مورد نظر می‌توان به ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال اطلاعات در این زمینه اشاره کرد.
 7. انجام تمامی فعالیت‌هایی که دارای مجوز از مراجع ذی صلاح هستند توسط شرکت‌های خارجی قابل انجام است. در این رابطه می‌توان فعالیت‌های زیر را نام برد: ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل، خدمات بیمه و بازرسی کالا، خدمات بانکی و...

مزایای ثبت شرکت خارجی در ایران

برای ثبت این نوع از شرکت‌ها در ایران می‌توان فواید و مزایای بسیاری در نظر گرفت. به طور کلی، شرکت‌های مختلف به منظور تصاحب بازارهای بین‌المللی بزرگ به تاسیس شعبه و نمایندگی در خارج از مرزهای کشور می‌پردازند. با این وجود، علاوه بر این مزایای تجاری برای ثبت شرکت خارجی می‌توان مزایای حقوقی نیز در نظر گرفت که برخی از این مزایا به شرح زیر می‌باشند:

 • به بازارهای وسیع‌تری دست می‌یابید.
 • مشتری‌های بیشتری جذب می‌کنید و به تبع آن می‌توانید سود بیشتری به دست آورید.
 • به فراخور بین‌المللی شدن برند خود اعتبار تجاری بیشتری کسب می‌کنید.
 • می‌توانید از مزایای حقوقی کشورهای مختلف استفاده کنید.
 • امکان کسب مزایای مالیاتی و تجاری بیشتر نیز برای شما فراهم است.

مرجع ثبت شرکت خارجی در ایران در کجا قرار دارد؟

برای اینکه برای ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران اقدام کنید باید در مرحله اول نسبت به شناسایی مرجع اصلی آن در کشور اقدام نمود. بهتر است بدانید که هم اکنون مسئولیت اصلی انجام عملیات ثبت شرکت‌های تجاری و موسسات تجاری و غیر تجاری بر عهده اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد. از مهمترین وظایف این مرکز می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ثبت شرکت‌های سهامی خاص و عام، نسبی، تضامنی، شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت تعاونی، شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی، شرکت تعاونی سهامی عام، موسسات غیر تجاری، صندوق سرمایه‌گذاری، شعبات شرکت تجاری خارجی، نمایندگی شرکت تجاری خارجی و ثبت شعبات و نمایندگی موسسات غیر تجاری خارجی.

هزینه ثبت شرکت خارجی

به طور معمول هزینه لازم برای ثبت شرکت خارجی در ایران غالبا ثابت است اما ممکن است در موارد مختلف تفاوت‌های جزئی داشته باشد. در این مقاله مهمترین هزینه‌ها و مخارج ثبت شرکت تجاری در ایران را برایتان آورده‌ایم:

 • هزینه پست مدارک امضا شده که باید به حساب اداره ثبت شرکت‌ها پرداخت شود.
 • هزینه حق‌الثبت شرکت که اداره ثبت شرکت‌ها دریافت می‌کند.
 • هزینه مالیاتی برای ابطال تمبر که هزینه زیادی نیست و به میزان ۰.۰۵ درصد ارزش سهام شرکت می‌باشد.
 • هزینه‌‌ای که باید برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی شرکت پرداخت شود. این مبلغ متناسب با تعداد حروف مورد استفاده در آگهی متغیر است.
 • هزینه‌ای که باید برای چاپ آگهی تأسیس شرکت در روزنامه کثیرالانتشار منتخب توسط شرکت ثبت شود. این هزینه بسته به ابعاد کادر آگهی متغیر است.
 • هزینه‌ای که در قبال پلمپ دفاتر شرکت برای امور مالیاتی صرف می‌شود.

نکته مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در صورت ثبت شرکت خارجی از طریق شرکت‌های ثبتی واسطه، هزینه ثبت شرکت بیشتر می‌شود. با این وجود، نباید به هیچ عنوان بدون مشورت و دریافت راهنمایی از متخصصان ثبت شرکت‌ها و شرکت‌های معتبر ثبتی نسبت به ثبت شرکت خارجی اقدام نمود. این کار باعث هدررفت سرمایه و زمان می‌شود.

پیشنهاد می کنیم قبل از اقدام به ثبت شرکت خارجی، با کارشناسان مجموعه فکربرتر تماس بگیرید تا با کمترین هزینه و زمان و به کمک یکدیگر بتوانیم شرکت خارجی را ثبت کنیم.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب