تنظیم شرکتنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بموجب مواد 142-97-36 قانون تجارت ، شرکتنامه سندی است که بین دو یا چند شریک بمنظور تشکیل شرکت تجاری تنظیم شده باشد . به بیانی دیگر، شرکتنامه سند معتبری است که  به وسیله قوه قضاییه چاپ گردیده است که پس از تکمیل اطلاعات می بایست به سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تقدیم گردد.
تمامی شرکت های تجاری به جز شرکت هامی سهامی احتیاج به تنظیم شرکتنامه دارند. به موجب مواد 47 و 48 قانون ثبت ، شرکتنامه باید به ثبت برسد وگرنه در هیچ یک از ادارات و دادگاه ها پذیرفته نخواهد بود. نشر خلاصه شرکتنامه ضروری است و ضمانت اجرایی آن جواز ابطال عملیات شرکت است. ( ماده 198 قانون تجارت )
بنا بر آنچه گفته شد، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که ( شرکتنامه ) نامیده می شود، به عمل می آید. در ادامه ، ضمن آوردن نمونه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود ، به توضیح راجع به مفاد آن می پردازیم.
شرکت نامه رسمی
1. نام شرکت و نوع آن ......................................................................................................................
2. موضوع شرکت ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. مرکز اصلی و نشانی کامل آن ...........................................................................................................
4. اسامی شرکاء یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. مبدا تشکیل شرکت و مدت آن ............................................................................................................
6. سرمایه شرکت ( اعم از نقدی و جنسی ).....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. مدیران شرکت و اختیارات آن ها و اشخاصی که حق امضا دارند .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. انحلال شرکت مطابق ماده ............................................ قانون تجارت خواهد بود.
11. محل شعب فعلی شرکت ...............................................................................................................
12. بازرس شرکت .........................................................................................................................
13. تاریخ ....................................................................................................................................
امضاء موسسین شرکت ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ملاحظات .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 • نام و نوع شرکت

هر شرکت باید نام داشته باشد تا بدانوسیله از شرکت های دیگر مشخص و متمایز گردد. معمولاَ نام شرکت از موضوع آن گرفته می شود. قانون تجارت برای نام شرکت با مسئولیت محدود بعضی تصریحات را لازم و بعضی دیگر را به شرح ذیل منع کرده است :
اول در اسم شرکت تصریح عبارت ( با مسئولیت محدود ) ضروری است. در غیر این صورت " در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود ... "
دوم اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شریک تضامنی را خواهد داشت " .
بنابراین ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به اسم در شرکت های با مسئولیت محدود، از نظر قانون و افراد ثالث، نوع این شرکت ها را به شرکت تضامنی تبدیل خواهد کرد.

 • موضوع شرکت

به هنگام تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موضوع شرکت باید در شرکتنامه قید گردد و این موضوع مطابق ماده 190 ق. م باید مشروع باشد. همچنین موضوع شرکت باید معلوم و معین بوده، مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد. تعیین موضوع فعالیت شرکت بسته به نظر شرکاء است و حدود عملیات شرکت را تعیین می کنند.
این نوع از شرکت ها محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند. در مجموع ، شرکت های با مسئولیت محدود برای موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند بسیار مباسبند.

 • اسامی شرکا

شرکت با مسئولیت محدود می تواند تنها با حضور دو شریک هم تشکیل گردد.در شرکتنامه می بایست اسامی شرکا ، شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها درج گردد.

 • مدت شرکت

شرکت با مسئولیت محدود ممکن است برای مدت محدود یا نامحدود تشکیل شده باشد . در هیچ ماده ای از قانون تجارت درباره مدت شرکت نکته ای بیان نشده است در حالی که مدت شرکت تجاری لازم است معین گردد.
معمولاَ شرکا به هنگام تشکیل شدن شرکت ، مدت آن را نامحدود قید می نمایند. با این حال شرکاء در صورت تمایل مجازند در حین تاسیس شرکت ، آن را برای مدت معین تاسیس نمایند.
چنانچه شرکت دارای مدت باشد  جمله " از تاریخ ثبت به مدت .......... سال " نوشته می شود و اگر مدت نداشته باشد جمله " از تاریخ ثبت مدت نامحدود " درج می گردد.

 • سرمایه شرکت 

در قانون ایران حداقل و حداکثری برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ذکر نشده است. اما حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

 • میزان سهم الشرکه

آورده ای که در شرکت های یا مسئولیت محدود معرف سرمایه گذاری و شرکت هر شریک در کل سرمایه شرکت است سهم الشرکه نامیده می شود.
طبق ماده 97 قانون تجارت : " در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان قابل تقویم شده است " .

 • مدیران شرکت و اختیارات آن ها

شرکت به وسیله اشخاصی که مدیر نامیده می شوند اداره می گردد و در مورد مدیران به موجب ماده 104 ق. ت می توتم به چند نکته اشاره کرد :
1. مدیران ممکن است یک یا چند نفر باشند.
2. مدیران ممکن است از بین شرکا یا خارج انتخاب گردند.
3. مدیران ممکن است موظف یا غیرموظف باشند.
4. مدت خدمت مدیران ممکن است نامحدود یا محدود باشد. اگر محدود باشد انتخاب مجدد به وسیله مجمع عمومی شرکا به عمل می آید.
مطابق ماده 105 نیز مدیران کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد.

 • موقع رسیدگی به حساب سالیانه و ترتیب تقسیم سود شرکت

نمونه : در پایان هر سال شمسی و ترتیب تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه شرکاء

 • موارد انحلال

مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد بود.
شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :
1. پایان یا انتفای موضوع شرکت
2. پایان مدت شرکت
3. در صورت ورشکستگی شرکت
4. در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
5. در صورتی که به واسطه ضررهای وارده ، نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکا تقاضای انحلال کند و محکمه دلایل او را موجه بداند و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد، پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
6. در صورت فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

 • محل شعب فعلی

اگر شرکت دارای شعبه باشد مشخصات دقیق و آدرس شعبه نوشته می شود و اگر فاقد شعبه باشد جمله " شرکت فاقد شعبه است " نوشته می شود.

 • بازرس شرکت

انتخاب بازرس در شرکت اختیاری است و چنانچه بازرسی انتخاب شده باد مشخصات کامل بازرس نوشته می شود.
در انتها ، کلیه موسسین شرکت ذیل تقاضانامه را با درج نام و نام خانوادگی و سمت خود امضا می کنند. ( قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت ).
انتشار خلاصه شرکتنامه :
اداره یا دائره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد . خلاصه مزبور متضمن نکات ذیل است :
1- شماره ای که جهت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت ، با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت
2-  مقدار سرمایه ( با تشخیص اینکه چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده )
3- اسامی مدیر یا مدیران
4- تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
در صورت نیاز به هر گونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان مجرب ما در تمامی مراحل ثبت شرکت همراه و مشاور شما خواهند بود.

واحدهای ثبتی

تغییرات: 09129352517
تاسیس: 09128578441
عمان: 09128330765
برند: 09129350317
کارت بازرگانی: 09120907459
کد اقتصادی و ارزش افزوده: 09128348466
طرح صنعتی: 09128394102
اختراع و دانش بنیان: 09128579331

تماس با ما

جردن بالاتر از اسفندیار پ۱۴۱ طبقه سوم (جهت مراجعه حضوری)
تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 223، ساختمان فکر برتر
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000
09128330765

بهینه سازی و سئو توسط شرکت سئو ایران