امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
عملیات شرکت بامسئولیت محدود
شرکت بامسئولیت محدود مانند کلیه شرکت های دیگر باید نتیجه عملیات سالیانه خود را در ترازنامه و حساب سود و زیان خود منعکس نماید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و طرز تقسیم سود ویژه باید به تصویب شرکاء برسد. طبق ماده 108 قانون تجارت تقسیم سود ویژه در صورتیکه مقررات خاصی در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ( سهم الشرکه ممتازه و عادی ) به نسبت سهم الشرکه هر یک از شرکاء به عمل می آید. تقسیم منافع موهوم بین شرکاء طبق بند ج ماده 115 قانون تجارت موجب تعقیب جزایی مدیران شرکت می شود و شرکایی که منافع موهوم را دریافت کرده اند تا مدت 5 سال از موقع تقسیم منافع مشمول استرداد آن می باشند. اعطاء بهره ثابت به سهم الشرکه در صورتیکه شرکت دارای منافعی نباشد، جایز نیست و مشمول مقررات تقسیم منافع موهوم می شود.
طبق ماده 113 قانون تجارت : " مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های بامسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است ". بنابراین شرکت بامسئولیت محدود باید سالیانه 5% از سود ویژه خود را به عنوان سرمایه احتیاطی منظور کند تا زمانی که میزان این سرمایه را زیادتر کند، ولی به هیچ وجه تقلیل آن ممکن نیست.
طبق ماده 111 قانون تجارت در مدت حیات شرکت شرکاء می توانند هر تغییری را که لازم بدانند در اساسنامه شرکت بدهند، در صورتیکه تصمیمات مزبور به اکثریت عددی شرکاء که لااقل دارای سه ربع سرمایه شرکت باشند ، برسد ولی در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر بدهند. ( ماده 110 قانون تجارت ) یا شریکی را محجور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.
افزایش یا کاهش سرمایه شرکت نیز تابع مقررات تغییر مواد اساسنامه شرکت است و در صورتیکه شرکاء حاضر به ازدیاد سهم الشرکه باشند اشخاص خارج که مورد موافقت اکثریت شرکاء که لااقل دارای سه ربع سرمایه بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند می توانند سهم الشرکه مربوط به ازدیاد سرمایه را تقلیل کنند. زیرا طبق ماده 102 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه به غیر از شرکاء نیز منوط به رای اکثریت عددی شرکاء است که دارای لااقل سه چهارم سرمایه باشند. افزایش سرمایه شرکت باید ثبت و آگهی گردد و مقررات مواد 96 و 97 قانون تجارت نیز باید رعایت شود، یعنی تمام سرمایه نقدی اضافی باید پرداخت شود و در صورتیکه تمام یا قسمای از آن غیرنقدی باشد تقویم و تسلیم و بهای آن تعیین گردد.
موارد افزایش سرمایه شرکت بامسئولیت محدود همان است که درباره شرکت های سهامی در مقالات پیشین توضیح داده شد.
تقلیل سرمایه شرکت نیز تابع مقررات مربوط به تغییر اساسنامه بوده و ممکن است به صورت تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد سهم الشرکه ها عمل گردد یا اینکه سهم الشرکه بعضی از شرکاء پرداخت شود و با خروج شرکاء مزبور سرمایه شرکت تقلیل یابد. بدیهی است چنانچه تقلیل سرمایه شرکت به صورت استرداد قسمتی از سرمایه به شرکاء انجام گیرد، شرکاء نسبت به تعهدات شرکت که قبل از ثبت و آگهی تقلیل سرمایه به عمل آمده نسبت به آنچه که دریافت داشته اند، مسئول می باشند و در صورتیکه دارایی شرکت برای پرداخت تعهدات مزبور کافی نباشد، شرکاء موظفند کسری را تا میزان آنچه که مسترد داشته اند به طلبکاران شرکت پرداخت نمایند.
در صورتیکه تقلیل سرمایه شرکت با سوء نیت و برای اضرار طلبکاران شرکت انجام گرفته باشد مدیران و بازرسان و شرکایی که با سوء نیت تقلیل سرمایه ای را تصویب کرده اند، طبق قوانین کیفری به عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب جزایی می باشند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
دفتر حقوقی فکر برتر در زمینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود، به دو صورت ارائه خدمات می نماید :
1. با مشاوره تخصصی لازم ، می تواند راهنمای شما باشد.
2. تمام مراحل را می تواند به وکالت انجام دهد تا با خیالی آسوده کلیه امور ثبتی شما در کوتاه ترین زمان انجام شود.

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000