امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
  • شرایط عضویت در تعاونی

به موجب قانون بخش تعاونی، فقط اشخاص حقیقی ، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت این شرکت ها پذیرفته نمی شوند؛ ثانیاَ شرایط عضویت در شرکت تعاونی عبارت اند از :
- داشتن تابعیت ایران ؛
- عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر ؛
- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه ؛
- درخواست کتبی عضویت ؛
- تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
- عدم عضویت در تعاونی مشابه شرایط فوق، شرایط عمومی محسوب می شود. علاوه بر شرایط فوق، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن در روستا را برای عضویت پیش بینی کند.
بنابرآنچه بیان شد، شرایط عضویت در شرکت های تعاونی را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد :
1- شرایط عمومی که قانون بخش تعاونی آن ها را مقرر می دارد ؛
2- شرایط اختصاصی که در اساسنامه هر شرکت تعاونی برای عضویت در آن پیش بینی می شود؛
3- کفایت امکانات و ظرفیت شرکت تعاونی.

  • مرجع قبول عضو

اعضای شرکت تعاونی را می توان به دو گروه تقسیم کرد : اعضای اولیه یا اعضای موسس که شرکت تعاونی در بدو تاسیس با عضویت آن ها تشکیل شده است و اعضایی که پس از تشکیل شرکت به عضویت آن درآمده اند. مرجع احراز شرایط اعضای اولیه و قبول آن ها به عضویت، هیئت موسس است و مرجع احراز وجود شرایط عضویت در داوطلبان بعدی و قبول آن ها به عضویت ، هیئت مدیره است.
در صورتی که هیئت مدیره تشخیص دهد که داوطلب واجد تمام شرایط مقرر است، درخواست وی را برای عضویت شرکت تعاونی می پذیرد ، در غیر این صورت درخواست عضویت را رد می کند. هیئت مدیره باید در قبول عضویت داوطلبان مقدورات شرکت را ملحوظ دارد و مکلف است در صورت عدم کفایت امکانات و ظرفیت شرکت ولو اینکه داوطلبان واجد کلیه شرایط لازم باشند، از قبول درخواست عضویت آن ها خودداری کند. لازم به ذکر است که رد درخواست عضویت از طرف هیئت موسس و هیئت مدیره شرکت تعاونی، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

  • ورود به عضویت از طریق وراثت

ورود به عضویت از طریق وراثت را ماده 14 قانون بخش تعاونی پیش بینی کرده است. در صورت فوت عضو، وارث وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد، عضو شرکت تعاونی شناخته می شود و در صورت تعدد، ورثه باید مابه التفاوت افزایش سهام ناشی از تعدد خود را به شرکت بپردازند و اما اگر کتباَ اعلام کنند که مایل به ادامه عضویت در شرکت نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می شود. اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت شرکت تعاونی باشد، یک یا چند نفر در حد ظرفیت شرکت – با توافق سایر وراث- عضو تعاونی شناخته می شوند. متذکر می شود که ماده 14  قانون مذکور، عضویت در شرکت تعاونی را حقی محسوب داشته که عیناَ به وراث منتقل می شود و چون قابل تجزیه نیست که مشاع محسوب گردد و بین آن ها به نسبت سهم الارث تقسیم شود، فرد فرد آن ها را عضو شرکت به شمار آورده است ؛ ولی اولاَ چون عضویت در شرکت تعاونی مستلزم وجود شرایطی است که گفته شد، وارثی را که واجد شرایط عضویت و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد عضو شرکت شناخته است ؛ ثانیاَ چون در صورت تعدد وراث و واجد شرایط بودن همه آن ها، ممکن است امکانات و مقدورات شرکت برای پذیرش تمام آنان کافی نباشد، مقر داشته است که در صورت بیشتر بودن تعداد واجدین شرایط از ظرفیت تعاونی، یک یا چند نفر از آن ها برحسب امکان و با توافق سایر وراث، می توانند به عضویت پذیرفته شوند که در این حالت احتمال دارد وراث نتوانند به توافق برسند؛ در این صورت تکلیف شرکت برای مقابله با چنین وضعی روشن نیست و بهتر بود در این مورد نیز مانند مورد پیش، لغو عضویت وراث پیش بینی می شد.

  • موارد اخراج عضو از شرکت تعاونی

اخراج عضو از شرکت تعاونی ممکن است به واسطه یکی از امور ذیل صورت گیرد :
1. از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در قانون .
2. عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
3. ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید.
4. ارتکاب اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند.
5. رقابت ناسالم با تعاونی
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما نماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت فکر برتر؛ برای ارائه هرگونه خدمات ثبتی در جهت یاری رساندن به متقاضیان گرامی آمادگی کامل دارد.
شما را تا رسیدن به اهدافتان همراهی می کنیم.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000