امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هیات مدیره بالاترین رکن اجرایی شرکت محسوب می گردد و رابطه مدیران با شرکت نوعی رابطه نمایندگی و یا وکالت می باشد که ازطرف شخص حقوقی اقدام می نماید؛با توجه به کلیات قوانین ومقررات تجاری وهم چنین اساسنامه شرکت حدود اختیارات ودارندگان حق امضاء را هیات مدیره انتخاب می نماید که ممکن است ، امضاء اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیر عامل نیز همراه باشد.

⃰  برطبق ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، مدیرعامل شرکت درحدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب واز طرف شرکت حق امضاء دارد،البته دربرخی از صورتجلسات شرکت های سهامی مشاهده می گردد، نحوه حق امضاء به دوصورت متفقا یا مشترکا همراه با یکی از اعضای هیات مدیره صورت می پذیرد ویا اینکه اصلا مدیرعامل دارنده حق امضاء نمی باشد که درطریقه موخر(سابق-قبلی) مراتب به نظر خلاف روح ماده مذکور می باشد، علیهذا درخصوص حق امضاء اسناد واوراق بهادار وتعهدآور ممکن است دراساسنامه شرکت، مراتب ویا تشریفاتی درنظر گرفته شود و یا این که نحوه تعیین امضاء اسناد و اوراق به هیات مدیره تفویض (واگذار) شود.
همچنین مطابق ماده ۱۲۸ همان قانون (ل.ا.ق.ت) ،نام ومشخصات وحدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت ، در روزنامه رسمی آگهی شود.هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت وانجام هرگونه عملیات ومعاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده اتخاذ تصمیم درباره آن ها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است.
• اختیارات هیات مدیره به قرارذیل می باشد :
۱- صدور سهام پس از پرداخت مبلغ سهام
۲- مشخص نمودن میزان حق تقدم هرسهم درافزایش سرمایه
۳- تصویب آیین نامه های داخلی برای نحوه مدیریت شرکت
۴- مشخص نمودن تعداد سهام بعد ازکاهش اجباری و اختیاری
۵- بررسی میزان پذیره نویسی افزایش سرمایه
۶- نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی.
۷- ایجاد وحذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر منطقه ای از ایران یا خارج از ایران.
۸- نصب وعزل کلیه مامورین وکارکنان شرکت
۹- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت
۱۰-  افتتاح حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها وموسسات.
۱۱- دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن ازاصل وبهر ومتفرعات
۱۲- تعهد، ظهرنویسی، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
۱۳- عقد هرنوع قرارداد وتغییر وتبدیل یا فسخ واقامه آن درمورد خرید و فروش.
۱۴- اقامه هر گونه دعوی ودفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی وکیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف واستراد سند تعیین آور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی  وغیره.
۱۵- تعیین میزان استهلاک ها.
۱۶- تنظیم خلاصه صورت دارایی وقروض شرکت هرشش ماه یک بار ودادن آن به بازرس شرکت.
17- تنظیم صورت دارایی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد وحساب سود وزیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح تجارت.
۱۸- دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده وتعیین دستورجلسه آنها.
۱۹- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر۵ درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و۲۳۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.
۲۰- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
۲۱- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود‌.
البته ممکن است هیات مدیره تمامی یا قسمتی ازاختیارات مشروحه را مطابق اساسنامه به مدیرعامل تفویض نماید؛ که دراین صورت این اختیارات می بایستی در اساسنامه درنظرگرفته شود ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد‌.

• مواد 140،232و238 لایحه اصلاحی قانون تجارت :
ماده 140- هیأت مدیره مکلف است هرسال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید؛ همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و درصورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

ماده 232- هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی ودیون شرکت را در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سود وزیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند؛ اسناد مذکور دراین ماده باید اقلا ٌ بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده 238- ازسود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن مطابق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود هر تصمیم بر خلاف این ماده باطل است.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000