امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طلب طلبکاران به ترتیب ذیل پرداخت می گردد. بدین نحو که طلب طلبکاران هر یک از دسته ها پرداخت می گردد و اگر چیزی باقی ماند، به گروه بعد می رسد. ترتیب تادیه مطالبات طلبکاران به ترتیب ذیل است : ( م 58 ق اداره تصفیه امور ورشکستگی و ماده 1 تصویب نامه هیات وزیران راجع به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1319 )
1- هزینه های ورشکستگی مطابق آنچه که در ماده 1 تصویب نامه هیات وزیران راجع به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی آمده است.
2- طلبکاران دارای وثیقه منقول یا غیرمنقول
3- طلبکاران دارای حق تقدم ( طلبکاران ممتاز )
4- سائر طلبکاران ( سایر غرماء )

  • بررسی حق تقدم طلبکاران بر یکدیگر :

طلبکاران دارای حق تقدم ( طلبکاران ممتاز ) به شرح ذیل می باشند. یعنی هر یک از طبقات ابتدا طلب خود را وصول می کند و اگر چیزی باقی بماند، به طبقه بعدی می رسد : ( م 58 ق اداره تصفیه امور ورشکستگی )
1- طبقه اول شامل :

  • حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف .
  • حقوق خدمت گزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف
  • دست مزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.

2- طبقه دوم :
طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده باسد.
3- طبقه سوم :
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
4- طبقه چهارم شامل :
نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.
مهریه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.
مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاَ پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب می شود. ( این بند هم اکنون با توجه به مبلغ آن متروک شده است ).
5- طبقه پنجم سایر طلبکاران ، طلبکار بدون حق تقدم می باشند.
سوال : اگر شخصی طلبی از تاجر ورشکسته داشته باشد به مبلغ 100 میلیون تومان و برای این طلب خود، وثیقه ای در اختیار داشته باشد که به قیمت 80 میلیون تومان فروخته شود، وضعیت او در بین طلبکاران به چه صورت است ؟
او فقط به اندازه وثیقه ای که در اختیار دارد، یعنی بابت 80 میلیون تومان از طلب خود طلبکار دارای وثیقه مسی باشد و بابت بقیه طلب خود یعنی بابت 20 میلیون دیگر، در شمار سایر غرماء وارد می گردد.

  • مدت تصفیه :

در خصوص مدت تصفیه توجه داشته باشید که : ( ماده 50 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی )
1- ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد.
2- گرچه این مقرره ناظر به اداره تصفیه است، اما با توجه به وحدت ملاک می توان آن را به مدیر تصفیه نیز سرایت داد.
3- هنگام ضرورت رییس دادگستری کل استان مربوطه، می تواند این مدت را تمدید نماید.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000