امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت مفهومی است که نشانگر مشارکت می باشد و مشارکت ، دلالت بر دخالت حداقل دو شخص در امر مورد نظر را دارد. مطالعات صورت گرفته از تاریخ نشان می دهد که احتمالاَ از همان زمان های اولیه که مردم با امر تجارت آشنایی حاصل نموده اند مساله مشارکت مورد توجه آن ها قرار داشته است. لذا شرکت ها از قدیم معمول بوده اند اما اهمیتی را که امروزه دارند دارا نبوده اند. در آن زمان شرکت بیشتر جنبه خانوادگی و اعتماد به یکدیگر را داشته و حوزه عمل آن ها محدود بوده است.
در حقوق ما نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری بحث شده قانون 25 دلو 1303 می باشد. بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید. اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد قانون تجارت مصوب 3/ 2/ 1311 است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران می باشد. این قانون بعدها به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 47 اصلاح گردید.
ما در این مقاله برآنیم تا با توجه به قانون تجارت به بررسی نحوه ثبت شرکت در بوشهر بپردازیم. لطفاَ ما را تا پایان این نوشتار همراهی بفرمایید.

  • انواع شرکت های قابل ثبت در بوشهر

انواع شرکت ها را می توان به هفت نوع تقسیم نمود که ذیلاَ به بررسی هر یک از آن ها می پردازیم.
شرکت سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، تعاونی تولید و مصرف .
شرکت سهامی عام : شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند.
شرکت سهامی خاص : یک شرکت تجاری است که سرمایه آن در هنگام تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود و به قطعات سهام تبدیل می شود. مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد. ( ماده 4 ل. ا. ق. ت ) و تعداد شرکای آن نباید کمتر از 3 نفر باشد.
شرکت با مسئولیت محدود : شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
شرکت نسبی: شرکتی است که برای انجام امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد.( ماده 183 ق.ت)
شرکت تضامنی : " شرکت تضامنی شرکتی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نیست بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود، مسئولیت نامحدود است و شرکاء مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت، علاوه بر سرمایه می باشند ". شرکت تضامنی از حیث اعتبار در راس تمام شرکت های تجاری قرار دارد و بیشتر بین اقربا و نزدیکان تشکیل می شود.
شرکت مختلط غیر سهامی : شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود.مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی، نامحدود و شخصی است ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری  کرده است.در این نوع شرکت، سهم الشرکه قابل نقل و انتقال نبوده و شرکت با فوت یا حجر یا ممنوعیت قضایی هر یک از شرکا اصولاَ منحل می گردد.
شرکت مختلط سهامی : شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهامدار تشکیل می شوند.مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی است و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان در شرکت دارند.در این نوع شرکت ها سهام سهامداران قابلیت نقل و انتقال داشته و با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.( مواد 162 و 163)
شرکت تعاونی : این نوع شرکت ها به منظور رفع نیازمندی های مشترک اعضاء تشکیل و مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم یا سهامی است که سهامدار در شرکت تعاونی دارا می باشد.

  • شرایط لازم جهت ثبت شرکت در بوشهر

- قصد و رضا : یکی از شرایط اساسی صحت معامله ، قصد طرفین و رضای آن ها است. قصد عبارت است از عزم و تصمیم به انشای عقد و پذیرفتن نهایی التزام و تعهد به قرارداد و رضا به معنای موافقت، طیب نفس و رضایت به کار می رود.
- اهلیت : اهلیت به توانای قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته می شود. کسی که فاقد اهلیت است محجور نامیده می شود. محدوده افراد فاقد این حق در نظام های قضایی مختلف است اما معمولاَ مجنونین و دیوانگان ، سفها و کم خردان و کودکان قبل از رسیدن به سن قانونی از اهلیت برای اعمال بخشی یا تمامی حقوق خود برخوردار نیستند. ملاک رشد از نظر قانون رسیدن به هیجده سال و ضابطه عقل عرف و نظر پزشک قانونی است.
- معین بودن موضوع : به موجب بند 3 ماده 190 ق. م از جمله شرایط اساسی صحت هر معامله این است که مورد معامله " موضوع معین " باشد. بنابراین، مورد معامله نباید بین چند امر مردد باشد و طرفین قرارداد باید موضوع واحدی را مورد قصد انشا قرار دهند. موضوع شرکت برای امر مبهم و غیرمعین باطل است.
- قانونی بودن جهت و هدف : در صورتی که جهت و هدف شرکت امر غیرقانونی مثل قاچاق و قمار و سرقت و اغتشاش و نظایر این ها باشد باطل است.
- دارا بودن سوء پشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسین شرکت باشند.

  • حداقل اعضاء و حداقل سرمایه شرکت تجاری

یک شرکت وقتی ثبت می شود که حداقل پای 2 نفر شریک و مبلغ 1.000.000 ریال در میان باشد. لازم به ذکر است، برخلاف آنچه در حقوق بعضی کشورها، نظیر فرانسه وجود دارد، در حقوق ایران شرکت تک شریک وجود ندارد.

  • مدارک لازم جهت ثبت شرکت در بوشهر

1) ارائه مدارک شناسایی فرد متقاضی و تمام اعضا 2) یک قطعه عکس از تمام اعضا 3) گواهی عدم سوء پیشینه
4) مدارک ثبتی شرکت 5) امضای اقرارنامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی توسط کلیه اعضای هیات مدیره 6) مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند 7) مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.

  • مراحل ثبت شرکت در بوشهر

جهت ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها در بوشهر می توان به سامانه ثبتی اینترنتی مراجعه کرده و کلیه مراحل ثبت را به ترتیب انجام دهید.
برای این منظور، وارد سامانه شده و اطلاعات اولیه متقاضی را به درستی وارد نمایید. مرحله بعد ورود اطلاعات 5 نام مورد نظر به ترتیب اولویت، نوع فعالیت و مشخصات مجوز فعالیت می باشد.
سپس نشانی و مرکز اصلی شرکت را و همچنین مشخصات اعضا و سمت را درج نمایید. سپس متن اساسنامه شرکت درج گردد.
پس از اتمام مراحل اینترنتی ثبت شرکت، در صورت صحیح وارد نمودن اطلاعات و عدم نقص در آن، در گام بعد می بایست مدارک مورد نیاز را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه پذیرش ارسال فرمایید و سپس بارکد پستی را در سامانه درج نمایید.
در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره ثبت شرکت ها در بوشهر اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد.
پس از تایید تمام مراحل، می بایست آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به ثبت برسانید.

  • مدت زمان ثبت شرکت در یوشهر

مدت زمانی که به طول می انجامد تا یک شرکت یا موسسه به ثبت برسد دقیق و کاملاَ مشخص نیست و بستگی به عواملی دارد مانند حوره ثبتی مورد نظر، در برخی حوزه ها روند کار به کندی انجام می شود. ولی در صورتی که بخواهیم به طور کلی زمانی را تقریبی مشخص کنیم ثبت یک شرکت یا موسسه در حدود 15 تا 20 روز کاری زمان می برد.

  • هزینه ثبت شرکت در بوشهر

در ارتباط با هزینه ثبت شرکت در بوشهر می توان گفت هزینه ثبت متاثر از چند عامل می باشد که به طور مستقیم در هزینه تاثیر دارد . عواملی مانند تعداد اعضای شرکت و یا میزان سرمایه اولیه که در ابتدای کار مشخص می کنند و همچنین موضوع و گستردگی فعالیت هاشان، اینکه چه فعالیت هایی با چه میزانی انجام دهند و شامل چه مواردی شود. از همین رو هزینه ثبت قابل تعیین و اندازه گیری در ابتدای کار نیست.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت  شرکت و ثبت برند می باشد.

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000