انتشار آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، روزنامه ای وابسته به قوه قضاییه است که خدمات متعددی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت کاغذی و الکترونیکی ارائه می کند .
روزنامه نامبرده به صورت شرکت سهامی اداره می شود . ارکان شرکت عبارتند از : مجمع عمومی ، هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس قانونی . سهام شرکت صد در صد متعلق به دولت بوده و ریاست محترم قوه قضاییه ، رئیس مجمع عمومی شرکت می باشد.

شرکت ها و سازمان ها به جهت قانونی کردن فرآیندهای ثبتی خود به این روزنامه نیاز پیدا می کنند. به عنوان مثال انواع فعالیت های تاسیس و تغییرات شرکت ، برای ثبت نهایی به انتشار روزنامه رسمی نیاز دارند.
بدین لحاظ ، اداره ثبت شرکت ها پس از بررسی اجمالی نسبت به مدارک ارائه شده و مطابقت مفاد آن با قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها و در صورت کامل بودن مدارک، نسبت به ثبت آن در دفتر مربوطه اقدام نموده و مراتب ثبت شرکت یا موسسه را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت، جهت اطلاع عموم آگهی می نماید.
• تصمیمات شرکت که پس از ثبت در دفتر ثبت شرکت ها باید آگهی شود
به موجب ماده 200 قانون تجارت مصوب 13 / 2 / 1311 ناظر به مواد 196 و 197 و 198 قانون مذکور، و طبق ماده 9 نظامنامه مواد 196 تا 198 قانون تجارت مصوب به شماره 7046 مورخ تیرماه 1311، تصمیمات شرکت های تجاری در موارد آتی الذکر باید آگهی شود :
1- ثبت تاسیس شرکت ( ماده 23 لایحه قانونی )
2- تغییر مواد اساسنامه شرکت که شایع ترین موارد آن افزایش و کاهش سرمایه می باشد. ( مواد 106 و 163 لایحه قانونی )
3- تمدید مدت شرکت ، زائد بر مدت مقرر
4- تصمیم راجع به انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد ). و تصمیم راجع به تعیین اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن . ( ماده 209 لایحه )
5- تعیین کیفیت تفریغ حساب و تغییر آن
6- تبدیل شرکا ( مثل جانشینی وراث شریک ضامن متوفی ) و یا مورد نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه .
7- خروج بعضی از شرکا از شرکت
8- تغییر اسم شرکت
9- موقعی که تبدیل سهام بی اسم شرکت به سهام با اسم انجام می پذیرد. و صاحبان سهام در ظرف مهلتی که از تاریخ انتشار اعلانی که دو بار، و به فاصله ده روز در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت انتشار می یابد و این مهلت کم تر از شش ماه نخواهد بود ، سهام خود را به سهام جدید تبدیل ننمایند. ( ماده 76 ق. ت ) و سهام جدیدی را که در ازای سهام و بی نام تبدیل نشده در شرکت موجود می باشد ، شرکت از طریق مزایده به اشخاص دیگر بفروشد . ( ماده 78 ق. ت )
قیمت سهامی که بدین طریق فروخته می شود ، در مرکز اصلی شرکت یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته می شود، آگهی خواهد شد.
10- تغییر مدیر یا مدیران شرکت
11- تغییر بازرس یا بازرسان شرکت
12- تغییر مرکز اصلی شرکت
13- موقعی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود، و مدیران شرکت مکلفاَ تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نمایند، تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای قرار گیرد. تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد. ( ذیل ماده 9 نظامنامه معطوف به ماده 58 ق. ت و ماده 141 لایحه )
14- انتشار اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود. ( مواد 10 و 11 و تبصره ماده 17 لایحه قانونی )
15- تبدیل سهام شرکت که متعاقب اطلاع دادن کتبی مراتب به مرجع ثبت شرکت ها، آگهی می شود . ( ماده 48 لایحه )
16- اعلام کتبی تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور آن و انتشار آن همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکت ها، برای ثبت و انتشار در روزنامه رسمی . ( مواد 57 و 70 لایحه )
17- نام و مشخصات و حدود اختیارات و مدت تصدی مدیرعامل ( مواد 124 و 125 و 128 لایحه قانونی )
18- تعداد سهام هر یک از خریداران سهام جدید صادره در اثر افزایش سرمایه . ( ماده 181 لایحه قانونی )
19- اعلام ختم تصفیه امور شرکت بعد از انحلال آن . ( ماده 227 لایحه قانونی )
• لزوم انتشار آگهی تاسیس و تغییرات شرکت ها در روزنامه رسمی
به دستور ماده 6 نظام نامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 1311 در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت ، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن باید توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت با هزینه خود شرکت منتشر شود.
خلاصه مذکور در ماده فوق الذکر باید متضمن نکات ذیل باشد :
الف) نسبت به شرکت ها از هر قبیل :
1- شماره و تاریخ ثبت شرکت
2- مقدار سرمایه ( با تشخیص مقداری از آنکه پرداخته شده و مقداری که شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند ).
3- اسامی مدیر یا مدیران
4- تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
ب) در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط اعم از سهامی و غیرسهامی علاوه بر نکات فوق باید اسم تمامی شرکای ضامن نیز منتشر شود.
طبق ماده 9 قانون فوق الذکر در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقع که مدیر یا مدیران شرکت تغییر یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود مقررات راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله رعایت شود.
نتیجه عدم انتشار مواردی که نظام نامه به عهده مدیران گذاشته است این است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام ، به سبب خطای خود ، محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند این تغییرات را نادیده بگیرند ؛ چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده ، در مقابل آن ها قابل استناد نیست. مثلاَ در صورتی که مدیر شرکت تغییر کند یا در اختیارات وی تغییراتی داده شود، این تغییر تا زمانی که به ثبت نرسیده است برای اشخاص ثالث معتبر نیست و معاملاتی که مدیر معزول قبل از ثبت و آگهی عزل انجام داده است، برای شرکت تعهد آور می باشند.

پروسه ثبت آگهی در روزنامه رسمی

دارندگان آگهی پس از انجام مراحل قانونی ثبت آگهی و صدور آن در مراجع ثبتی، می بایست به آدرس http://rrk.ir مراجعه و برای پرداخت هزینه آن اقدام نمایند. پروسه چاپ و انتشار آگهی در سامانه روزنامه رسمی به قرار ذیل است :
- انتخاب گزینه ثبت نام کاربر جدید
- درج شماره موبایل و آدرس و کد پستی در سامانه
- وارد کردن نام کاربری و رمز عبور پس از تایید اطلاعات
- کلیک بر روی قسمت پرداخت هزینه آگهی
- وارد نمودن شماره مکانیزه 18 رقمی
- درج رمز دوم و اطلاعات بانکی جهت پرداخت هزینه انتشار آگهی
با پرداخت هزینه آگهی شماره پیگیری به شما داده میشود که می توانید وضعیت ثبت آگهی خود را در روزنامه از طریق همین سامانه پیگیری کنید. وضعیت آگهی می تواند یکی از حالت های ذیل را داشته باشد :
1- دریافت شده از ثبت ( یعنی متقاضی هزینه آگهی را پرداخت نکرده و یا تراکنش موفق نبوده و می بایست با کلیک بر روی " پرداخت آنلاین مبلغ آگهی " نسبت به پرداخت هزینه آگهی اقدام نماید).
2- آماده ارسال به چاپ
3- در حال انتشار امضا نشده
4- انتشار یافته امضا نشده
5- انتشار یافته امضا شده ( یعنی " آگهی چاپ شده است " ) .
پس از گذشت 5 روز کاری بعد از پرداخت هزینه ، روزنامه رسمی تاسیس شرکت به چاپ خواهد رسید و از طریق همان سایت می توان نسبت به چاپ آن اقدام نمود.
مقالات مرتبط :
- طریقه ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی

- آگهی ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی

- اطلاعاتی که باید در روزنامه رسمی منتشر شود .

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید .
موسسه فکر برتر؛ برای ارائه هرگونه خدمات ثبتی در جهت یاری رساندن به متقاضیان گرامی آمادگی کامل دارد.

 

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب