امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

از جمله تغییرات در شرکت سهامی خاص می تواند این موارد باشد. الف)تغییر نام شرکت ب)تغییر موضوع شرکت ج)تغییر محل شرکت د) نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیات مدیره باشد) ه) نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)

 

الف) تغییر نام شرکت سهامی خاص

مراحل و مدارک مورد نیاز:

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه(طبق نمونه)که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.

2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت

3.بعد از تنظیم صورتجلسه،اصل صورتجلسه به انضمام:

الف:لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.

ب:اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.

یادآوری:قبل از تحویل صورتجلسه ی تغییر نام،متقاضی می بایستی نسبت به پرداخت حق الثبت،اقدام و سپس به واحد تعیین نام،جهت اخذ و ثبت نام جدید،مراجعه کند.

ب) تغییر موضوع شرکت سهامی خاص:

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه(طبق نمونه)که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.

2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت

3.اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس 

4.بعد از تنظیم صورتجلسه،اصل صورتجلسه به انضمام

الف:لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.

ب:اصل روزنامه ی حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده تحویل اداره ی ثبت شرکت ها خواهد شد.

ج) تغییر محل شرکت سهامی خاص

مراحل و مدارک مورد نیاز:

1.تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه(طبق نمونه)که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.

2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت

تذکر1:در صورتی که اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره ی شرکت تفویض شده باشد هیات مدیره با تنظیم صورتجلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.

تذکر 2:اگر تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد می بایستی پرونده ی شرکت به شهرستان مربوطه ارسال گردد.

د) نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد)

مراحل و مدارک مورد نیاز:

1.تشکیل جلسه هیات مدیره

2.تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.

3.فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید

4.برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)

5.فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام

مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.

تذکر:چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت مفاد اساسنامه در خصوص،حد نصاب ضروری است.

ه) نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)

مراحل و مدارک مورد نیاز:

1.تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده ی سهام رسیده باشد.

2.فتوکپی سهامدار یا سهامداران جدید

3.اخذ مفاصا حساب (مالیات) نقل و انتقال از سازمان امور مالیاتی کشور(مالیات بر شرکت ها)

5.فهرست جداگانه صاحبان سهام قبل از نقل و انتقال

 

ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد. 42143-021

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000