امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

قانون اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم اسفند ماه 1369 با اصلاحات پانزدهم آذر ماه 1373 چنین می گوید: "به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور و تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع معادن جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود.". ماده دوم قانون فوق می گوید:

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده سوم قانون اتاق بازرگانی، محل آن را در تهران مشخص نموده است و در شهرستان ها برابر حدود و تقسیمات کشوری منوط به داشتن 50 عضو می باشد. دوره های ریاست اتاق بازرگانی ایران 4 ساله است.

وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی ایران به شرح ذیل می باشد:

  1. ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن کشاورزی در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مقررات جاری متناسب با احتیاجات کشور.
  2. تهیه، صدور و تایید اسنادی که طبق قانون و مقررات بین المللی با اتاق بازرگانی ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی و همچنین صدور کارت بازرگانی برای اعضاء
  3. تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه.

ارکان اتاق بازرگانی:

1-شورای عالی نظارت که متشکل از وزرای بازرگانی-امور اقتصادی و دارایی-صنایع و معادن وزیر کشاورزی-رئیس سازمان  و موسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق بازرگانی می باشد.
2-هیات نمایندگان متشکل از منتخبین اتاق های سراسر کشور و نمایندگان سندیکاها و اتحادیه های وابسته می باشد که برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.

هیئت رئیسه: اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران 7 نفر و در اتاق های بازرگانی شهرستان ها 5 نفر می باشد که در اولین جلسه هیئت نمایندگان برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

به موجب ماده 8 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص ذیل تشکیل می شود:
وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی، رئیس موسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران و ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد.

وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از:
الف-بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رییسه.
ب-سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه
ج-رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن ها

هیات نمایندگان:
هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهی وابسته به اتاق تشکیل می شود.
تبصره:
-در اولین جلسه، هیات نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می شوند.
-هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد برای هر 100 عضو یک نفر نماینده خواهد داشت.
-از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می شود.
-عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.

وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:
الف-انتخاب اعضای هیات رییسه
ب-بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه
ج-بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیون ها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آن ها در محدود اختیارات محوله
د-تشکیل کمیسون های مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آن ها از بین خود
ه-تهیه و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین نامه با رعایت تبصره 2 ماده 15

هیات رییسه
اعضاء هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران 7 نفر و هر کدام از شهرستان ها 5 نفر می باشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.

وظایف و اختیارات هیات رییس اتاق بازرگانی ایران عبارتست از:

الف-اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان
ب-بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسون های اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد.
ج-انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیت های آن ها و هزینه های مربوطه.
د-بررسی و تایید بودجه و تفریغ بودجه سالیانه که از طرف دبیرکل تهیه می گردد و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب

وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق بازرگانی شهرستان ها بشرح ذیل می باشد:
الف-اجرای مصوبات هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت
ب-بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسون ها و ارایه آن به هیات نمایندگان
-ج-انتخاب نمایندگان اتاق شهرستان ها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی
د-بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب

درآمد اتاق های بازرگانی جمهوری اسلامی ایران برابر قانون نحوه ی تامین هزینه اتاق های بازرگانی مصوب 1373، وزارت اقتصاد و دارائی را مکلف می سازد، دریافت مالیات 3 در 1000 درآمد دارندگان بازرگانی وصول و به حساب اتاق بازرگانی منظور نماید.

بموجب ماده ی 10، اتاق ها به دلایل ذیل با اعلام شورایعالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شوند:
-از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق
-عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق

تبصره-با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیاتی مرکب از 3 نفر به اتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آیین نامه ای که به تصویب شورا می رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکت ها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.

بیشتر بخوانید:

- با فرآیند ثبت شرکت در قطر آشنا شوید

- مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

- مزایای تاسیس و ثبت شرکت چیست؟

موسسه ثبت شرکت فکر برتر، بی همتا در خدمات ثبتی 42143-021

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000