امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به موجب بند 4 ماده ی 2 ضوابط فعالیت شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی اماکن عمومی و خانگی،شرکت خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی عبارت است از یک واحد فنی و خدماتی که پس از تاسیس بر اساس قوانین جاری کشور،در زمینه مبارزه با حشرات موذی در اماکن عمومی و مسکونی فعالیت می کند.

- ثبت شرکت کامپیوتری

- ثبت شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی

در بند 1 ماده ی 2 حشرات و جانوران موذی چنین تعریف شده است:
بندپایان،جوندگان و سایر موجوداتی که در اماکن عمومی و منازل مسکونی موجب ایجاد انتقال بیماری و مزاحمت جنسی و روانی در انسان می گردند.
مبارزه با حشرات و جانوران موذی اماکن عمومی و خانگی عبارت است از اعمال کلیه روش های مبارزه اعم از محیطی (بهسازی محیط)،شیمیایی و سایر روش ها جهت کنترل حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و محیط زندگی به نحوی که اثرات سوء،بر محیط زیست و اکوسیستم نداشته باشد.
شرایط عمومی و اختصاصی :
الف-نیروی انسانی
حداقل نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت شرکت به شرح ذیل است:
1-یک نفر مسئول فنی واجد شرایط
2-یک نفر سمپاش دارای مدرک تحصیلی حداقل سوم راهنمایی
3-یک نفر کارگر سمپاش دارای سواد خواندن و نوشتن
وفق ماده ی 4،دارندگان مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در یکی از رشته های حشره شناسی،پزشکی و مبارزه با ناقلین،بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای و گیاه پزشکی به شرط قبولی در آزمون می توانند پروانه مسئول فنی دریافت نمایند.آزمون مربوط بسته به تعداد تقاضا حداکثر تا 4 نوبت در سال توسط معاونت بهداشتی با نظارت مرکز سلامت محیط و کار برگزار خواهد شد.
تبصره 1:کارشناسان رشته های قید شده در ماده 4 مشروطه به ارائه سابقه کار مرتبط و قابل قبول به مدت حداقل 5 سال از شرط شرکت در آزمون معاف می باشند.
تبصره 2:دارندگان مدارک سایر رشته ها که قبلاَ از سازمان حفظ نباتات مجوز فعالیت در زمینه مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی دریافت نموده اند مشروط به قبولی در آزمون می توانند پروانه مسئولیت فنی دریافت نمایند.
ب-فضا،مکان و تجهیزات
وفق ماده ی 5،حداقل شرایط مورد نیاز مکان و فضای شرکت به شرح ذیل می باشد:
1-دفتر کار
2-انبار نگهداری سموم و تجهیزات
3-سرویس بهداشتی شامل دستشویی،حمام و توالت
حداقل تجهیزات و امکانات مورد نیاز شرکت به شرح ذیل می باشد:
1-یک دستگاه سمپاش پشتی استاندارد مدرج
2-یک دستگاه سمپاش دستی استاندارد.
3-یک دستگاه پودر پاش استاندارد
4-ظروف مخصوص محلول سازی
5-وسایل حفاظتی و ایمنی شامل لباس کار،ماسک،عینک،دستکش،کفش،کلاه مخصوص،کپسول اکسیژن،جعبه کمک های اولیه،وسایل اطفاء حریق،پادزهر و امثال این موارد.
مجوز ثبت شرکت:
وفق ماده ی 8،شرکت موظف است قبل از هر گونه فعالیت،نسبت به اخذ مجوز از معاونت بهداشتی مربوطه اقدام نماید.معاونت بهداشتی یک نسخه از تصویر مجوز صادره را به مرکز سلامت محیط کار ارسال خواهد نمود.
_مجوز صادره قابل واگذاری و انتقال به غیر نمی باشد.
_شرکت موظف است مجوز صادره را در محل مناسب و در معرض دید عموم نصب نماید.
_اعتبار مجوز صادره از تاریخ صدور به مدت 2 سال بوده و پس از عملکرد شرکت بر اساس ضوابط اعلام شده مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید،مجوز برای 2 سال دیگر تمدید خواهد شد.شرکت مکلف است در چهارچوب دستورالعمل های مرکز سلامت محیط و کار فعالیت نماید.
ثبت شرکت:
کلیه ی فعالیت های مرتبط با مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی باید در قالب شرکت انجام شود.
مدارک مورد نیاز جهت طرح درخواست شرکت ها،موسسات خدماتی مبارزه با حشرات و جوندگان موذی اماکن عمومی و خانگی:
1-معرفی مسئول فنی واجد شرایط(دارای مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای،حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین و گیاه پزشکی)از طرف شرکت یا موسسه
2-تکمیل فرم سه برگی شماره 1 مربوط به درخواست صدور و یا تمدید پروانه شرکت و موسسات خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی توسط واحد بهداشتی محیط و حرفه ای
3-تعهد نامه محضری مسئول فنی
4-اصل گواهی سوء پیشینه معتبر مسئول فنی
5-تصویر آخرین مدرک تحصیلی مسئول فنی
6-اصل تاییدیه ارزش تحصیلی مسئول فنی
7-تصویر برگ پایان خدمت مسئول فنی
8-عکس مسئول فنی( دو قطعه)
9-تصویر شناسنامه مسئول فنی
10-تصویر مدرک تحصیلی کارگران
11-تصویر مدارک مربوط به ثبت شرکت مبنی بر قید فعالیت مبارزه با حشرات و جوندگان موذی در اماکن عمومی و خانگی و تصویر آگهی وظایف شرکت در روزنامه رسمی
12-تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت مربوط به دفتر و انبار
13-تایید صلاحیت فنی مسئول فنی(مطابق ماده 4 ضوابط و تبصره های آن)
الزامات قانونی شرکت:
_شرکت مکلف است جهت جلوگیری از آلودگی محیط به سموم و مواد شیمیایی،مبارزه از طریق بهسازی محیط را در اولویت قرار دهد.(ماده 10)
_شرکت مکلف است آموزش های لازم در خصوص نحوه کاربرد تجهیزات و روش های سمپاشی،نحوه جلوگیری از آلودگی محیط به سموم و مواد شیمیایی،رعایت نکات حفاظتی و ایمنی و ... را با هماهنگی معاونت بهداشتی به کلیه کارکنان خود ارائه نماید.(ماده 11)
_شرکت مکلف است برای مبارزه شیمیایی با حشرات و جانوران موذی،صرفاَ از سموم مجاز و قابل مصرف استفاده نماید.فهرست این سموم و تغییرات احتمالی آن توسط مرکز سلامت محیط و کار اعلام می شود.(ماده 12)
_شرکت حق فروش و عرضه هیچ سمی را ندارد.(ماده 13)
_شرکت مکلف است در صورت بروز اولین علائم و آثار مسمومیت،مسموم را فوراَ به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال دهد و تا زمانی که پزشک معتمد معاونت بهداشتی شروع به کار کارگر حادثه دیده را تجویز ننموده است حق به کار گماردن او را نخواهد داشت.(ماده 14)
_استفاده تبلیغاتی در فعالیت ها،مکاتبات،قراردادها و مانند این موارد از مجوز اخذ شده وزارت بهداشت در زمینه مبارزه با حشرات و جانوران موذی اماکن عمومی و خانگی در مورد سایر فعالیت های ثبت شده در اساسنامه شرکت مجاز نمی باشد.(ماده 15)
_شرکت مکلف است معاینات بدو استخدام و دوره ای را طبق فرم مصوب وزارت بهداشت برای کلیه کارکنان خود انجام دهد.( ماده 16)
_مسئول فنی موظف است بر انجام کلیه عملیات مبارزه و سمپاشی نظارت داشته و امور مربوطه را شخصاَ هدایت نماید.(ماده 17)
_مسئول فنی شرکت نباید در مراکز و سازمان های دولتی شاغل بوده و با مسئولیت فنی شرکت یا موسسه دیگری را بر عهده داشته باشد.(ماده 18)
_مسئولیت هر گونه عواقب ناشی از سوء مصرف سموم بر عهده ی مسئول فنی و شرکت می باشد و پیگرد قانونی دارد.(ماده 19)
_شرکت مکلف است یک نسخه از قرارداد ارائه خدمات را قبل از اجرای عملیات به معاونت بهداشتی مربوطه ارسال نماید.(ماده 20)
_هر گونه تغییر در مدیران و مسئول فنی و یا نشانی شرکت باید با کسب کتبی از معاونت بهداشتی مربوطه باشد.(ماده 21)
_شرکت مکلف است خدمات خود را بر اساس تعرفه های مرکز سلامت محیط و کار ارائه نماید.مرکز سلامت محیط و کار این تعرفه ها را بر اساس بهای سموم و مواد مصرفی و استهلاک وسایل تعیین و به معاونت بهداشتی اعلام خواهد نمود.(ماده 22)
_شرکت مکلف است گزارش فعالیت های خود را در پایان هر فصل در قالب فرم مصوب مرکز سلامت محیط و کار به معاونت بهداشتی مربوطه ارسال نماید.(ماده 23)
در صورت نیاز به هر گونه مشاوره جهت ثبت شرکت،با همکاران ما در موسسه ی حقوقی فکر برتر تماس حاصل فرمایید.
با تسهیلات ما آسان ثبت شوید.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000