امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

بموجب دسته بندی اداره مواد غذایی و آشامیدنی،محصولات غذایی به شرح ذیل تقسیم می گردد:

- شرایط ثبت شرکت های بازرگانی

- مراحل ثبت شرکت از «الف» تا «ی»

_گروه مواد اولیه،بسته بندی،نمک و افزودنی ها
_گروه روغن،فراورده های آردی،شیرینی و شکلات،غلات
_گروه لبنیات،کنسروهای گوشتی،فرآورده های گوشتی
_گروه آبمیوه(انواع آبمیوه،نکتار،پوره،کنسانتره،نوشابه و نوشیدنی ها)
_گروه خشکبار،ادویه،کنسروهای غیر گوشتی و محصولات و فرآورده های کشاورزی،چای
_گروه ثبت و ورود
چنانچه درصدد ثبت شرکت مواد غذایی هستید اخذ مجوز بهداشتی در این رابطه ضروری خواهد بود.در ذیل، ضمن توضیح مفصل در رابطه با اخذ مجوزو پروانه های لازم،به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مواد غذایی می پردازیم.لازم به یادآوری است ،شما سروران ارجمند، در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.کارشناسان ما با ارائه ی خدمات حرفه ای و کارآمد،شما را در تمامی مراحل ثبت شرکت یاری و مساعدت می نمایند.

  • تعاریف

مجوز بهداشتی
مجوز بهداشتی به پروانه ای اطلاق میشود كه جهت تاسیس ، بهره برداری ، مسئول فنی وساخت محصولات مشمول قانون مواد خوراكی ، آشامیدنی آرایشی وبهداشتی صادرمیگردد.
پروانه تاسیس :
به مجوزی اطلاق میگردد كه پس از صدور پروانه بهره برداری صنایع یا جهاد سازندگی وبراساس اصول ضوابط مربوطه كه قبلاً هماهنگ شده است توسط اداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی صادر میشود. پروانه بهره برداری:
پروانه بهره برداری درصورت داشتن شرایط وضوابط از نظر تجهیزات وامكانات وپس ازصدورپروانه تاسیس صادر میگردد.
پروانه ساخت :
پروانه ساخت به مجوزی اطلاق میگردد كه فرمول ساخت تائید شده از طرف اداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی درآن درج شده وزمانی صادر میشود كه موسسه آمادگی تولید داشته وازنظر فنی وبهداشتی مورد تایید باشد.
پروانه مسئول فنی :
مسئول فنی به فردی اطلاق میشود كه دارای شرایط لازم جهت كنترل ونظارت تولید دركارگاهها و كارخانجات بامدرك تحصیلی حداقل كارشناسی بوده ونیز به تائید كمیته فنی قانونی رسیده باشد.
اصولاً موسسات مشمول قانون درزمان اخذ پروانه ساخت بایستی دارای مسئول فنی تائید شده ازطرف اداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی باشند وپروانه مسئولیت فنی را اخذ نموده باشند.
مجوز ورود كالا :
مجوزی است كه برطبق مقررات واردات وصادرات بازرگانی ودرصورت تكمیل مدارك مربوطه توسط اداره نظارت برمواد غذایی وبهداشتی ویا ادارات تابعه برحسب مورد پس ازطی مراحل قانونی وبررسیهای لازم صادر میگردد ودرواقع موافقت اولیه برای ورود كالای مورد نظر به كشور میباشد.
مجوز ترخیص كالا:
مجوزی است كه پس از ورود كالا به گمركات كشور جهت عرضه و پس از تائید قابلیت مصرف وطی مراحل قانونی برابر مقررات مربوطه صادر می گردد.
● نحوه صدور پروانه های بهداشتی
۱-پروانه تاسیس :
پروانه تاسیس موسسات مشمول قانون یادشده براساس پروانه های بهره برداری یا كارت شناسایی كه از طرف وزارت صنایع ویا جهاد سازندگی صادر گردیده و تصویر برابر اصل شده آن همراه با سایر مدارك ( برابر دستورالعملهای صادره از طرف كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی ) به این اداره كل ارسال میشود و پس از بررسی وتائید صادر میگردد. _درموارد استثناء وبه تشخیص اداره كل مدارك پس از بررسی وطرح دركمیته فنی قانونی وتائید نهایی صادرمیگردد._
۲- پروانه بهره برداری :
پروانه بهره برداری پس از صدور پروانه تاسیس ودرصورت داشتن شرایط وضوابط مربوطه ازنظر امكانات وتجهیزات وارسال فرم بهره برداری ونیز تائید فنی و بهداشتی موسسه دراداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی صادر میشود.
۳- پروانه مسئول فنی :
پروانه مسئول فنی پس از تطبیق مدارك تحصیلی با ضوابط تصویب شده توسط كمیته فنی قانونی و پس از صدور پروانه های تاسیس وبهره برداری صادر میشود . درمواردیكه اداره كل صلاح بداند پروانه پس ازتائید كمیته فنی وقانونی صادر خواهد شد.
توضیح : سه پروانه یادشده دربندهای فوق الذكر دارای یك شماره مشترك بوده وفقط شماره صادره باهم تفاوت دارند .
۴- پروانه ساخت :
پروانه ساخت موسسات مشمول قانون پس از اخذ پروانه های تاسیس ، بهره برداری ومسئول فنی صادر میگردد. برای صدور پروانه ساخت موسسه بایستی از نظر فنی وبهداشتی مورد تائید بوده ، فرمول ساخت با استانداردهای وضوابط مربوطه مطابقت داشته باشد ونمونه محصول مورد تائید آزمایشگاه قرار گرفته باشد.
اعتبار پروانه های ساخت درحال حاضر ۵ سال ازتاریخ صدور میباشد. درپروانه های ساخت نام محصول (ارائه موافقت باثبت نام نهایی محصول الزامی است)، مشخصات بسته بندی ، وزن خالص ، مواد متشكله وسایر موارد قید میگردد.
۴-۱ تمدید پروانه ساخت :
كلیه مراحل تمدید پروانه ساخت همانند صدور پروانه ساخت است كه دربند (۴) به آن اشاره شده است و برای تمدید پروانه ساخت درصورتیكه فرمول مندرج درآن تفاوتی با فرمول قید شده درپروانه ساخت قبلی نداشته باشد دانشگاهها میتوانند راساً اقدام نمایند و چنانچه فرمول محصول تغییر نماید، ازطریق اداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی اقدام میشود .
۴-۲ تغییر فرمول مندرج در پروانه ساخت :
در مورد محصولاتیكه تغییر فرمول داشته باشند كلیه مراحل مندرج در بند (۴) لازم الاجرا است.
چنانچه مؤسسه ای بخواهد برای محصولی كه قبلاً پروانه ساخت دریافت نموده ، فرمول جدیدی ارائه نماید و با نام دیگری تولید و عرضه كند ، در صورت تأئید فرمولاسیون جدید توسط اداره كل نظارت و پس از طی مراحل صدور پروانه ساخت(بند ۴) پذیرفته خواهد بود.
۴-۳تغییر اوزان و تغییر نام محصول
متقاضیانی كه قصد تغییر در اوزان یك محصول و یا تغییر نام مندرج در پروانه ساخت را دارند بایستی مراتب را به اداره كل نظارت و یا دارات نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی استانها اعلام و در صورت تأئید و با ارائه مدارك لازم مجوز دریافت نمایند.
۴-۴ نحوه ارسال مدارك:
بمنظور تسریع در امر صدور پروانه های یاد شده و در صورت آمادگی ، مؤسسه مربوطه میتواند مدارك مربوط به تأسیس ، بهره برداری ، مسئول فنی و ساخت را همزمان تكمیل و از طریق اداره نظارت مربوطه به اداره كل نظارت برمواد غذائی وبهداشتی ارسال دارند و در غیر اینصورت پس از آمادگی در هر مرحله درخواست صدور همان پروانه را بنمایند.
۵- نحوه صدور مجوز چاپ برچسب:
مجوز چاپ برچسب برای محصولات مشمول قانون كه دارای پروانه ساخت معتبر بوده و از نظر فنی و بهداشتی نیز مورد تأیید باشند صادر میگردد.
برابر ماده ۱۱ قانون مواد خوراكی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی برچسب های محصولات مشمول قانون مذكور بایستی دارای مشخصات زیر به زبان فارسی و خوانا باشند:
۱( نام و آدرس مؤسسه سازنده
۲)نام محصول
۳( مواد متشكله
۴)شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت
۵)سری ساخت
۶( تاریخ ساخت و تاریخ انقضاء مصرف
۷)جمله ساخت ایران روی برچسب درج شده باشد
۸( وزن خالص
بدیهی است در مواردیكه مجوز برچسب صادراتی داده میشود این مطالب می تواند به زبان غیر فارسی نیز روی محصول درج شود مشروط به آنكه منحصراً برای صادرات باشد.
● مدارك مورد نیاز برای صدور مجوزهای بهداشتی
▪ مدارك مربوط به صدور مجوز ترخیص
ـ مدارك شامل :
۱( تقاضا نامه رسمی به تاریخ روز دارای آدرس و شماره تلفن
۲( فاكتور محموله (۱ نسخه)
۳)اصل نسخه دوم پرفرمای گشایش
۴)اصل گواهی بهداشت معتبر با مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران و كپی
۵( اصل آنالیز و اصل گواهی آنالیز به تاریخ جدید و تصاویر
۶( برگه تعهد عدم مصرف كالا تا حصول نتیجه آزمایش بامهر رسمی و امضاء مدیر عامل و مسئول فنی
ضمناً درخصوص ارسال نمونه از گمركات ویا مراكز تابعه این اداره كل ، رعایت نكات ذیل الزامیست :
كلیه نمونه ها می بایستی داخل شیشه ، همراه با لاك و مهر و نامه رسمی از سوی مراجع ذیربط به این اداره كل ارسال گردد
● مدارك لازم برای صدور پروانه تاسیس
▪ مدارك لازم شامل :
۱)نامه از طرف دانشگاه مربوطه
۲( درخواست موسسه
۳)تصویر پشت وروی برابر اصل شده پروانه بهره برداری ازوزارت صنایع یا جهاد
۴( پرسشنامه تاسیس
۵( نقشه ساختمانی
۶( كروكی آدرس
۷)فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس
۸)روزنامه رسمی مربوط به آگهی تاسیس وتغییرات شركت
درصورت هرگونه تغییرات از جمله تغییر نام كارخانه وآدرس وافزایش خطوط تولید ارسال مدارك فوق الذكر الزامی میباشد.
▪ مدارك لازم برای صدور پروانه بهره برداری مدارك لازم شامل :
۱)نامه از طرف دانشگاه مربوطه ،
۲( فرمهای سه برگی بهره برداری تكلمیل شده كه به تایید دانشگاه مربوطه رسیده باشد .
درصورت هرگونه تغییرات از جمله تغییر نام كارخانه وآدرس وافزایش خطوط تولید ارسال مدارك فوق الذكر الزامی میباشد.
● مدارك لازم برای صدور پروانه مسئول فنی
▪ مدارك لازم شامل :
۱( نامه از طرف دانشگاه مربوط
۲( تاییدیه ارزش تحصیلی
۳( معرفی نامه از طرف موسسه
۴)برگ تعهد مسئول فنی
۵( برگ تعهد موسس
۶)عكس
۷( تصویر صفحات شناسنامه
۸( قرارداد استخدامی
۹)تسویه حساب باصندوقهای رفاه دانشجویان
۱۰( پایان طرح
۱۱( برگ پایان خدمت یا معافیت دائم
۱۲)برگ عدم اعتیاد
۱۳(برگ عدم سوء پیشینه
۱۴( درصورتیكه مسئول فنی قبلی استعفاء داده باشد ارائه برگ استعفاء نامه واصل پروانه مسئول فنی قبلی الزامی میباشد.
۱۵)فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه مسئول فن
● مدارك لازم جهت صدور پروانه های المثنی تاسیس وبهره برداری مسئول فنی وساخت
▪ مدارك لازم شامل :
۱) درخواست صدور المثنی پروانه مربوطه
۲) ارسال فیش بانكی مربوطه به صدور پروانه مربوطه
۳) ارسال آگهی مبنی بر مفقود شدن پروانه مربوطه دریكی از روزنامه های كثیر الانتشار
● مدارك لازم برای صدور پروانه ساخت
▪ مدارك لازم شامل :
۱)نامه از طرف دانشگاه مربوط
۲)فرم سه برگی تكمیل شده پرسشنامه ساخت
۳( برگ تصدیق ثبت نام تجارتی محصول
۴( فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه ساخت
۵( دوبرگ طرح اتیكت محصول
۶( چنانچه ازرنگ درمحصول استفاده میشود ارسال مشخصات كامل رنگهای مصرفی الزامی است وارسال مشخصات اسانس مصرفی درموارد لزوم
● مدارك لازم جهت تغییر نام محصول ، تغییر وزن بسته بندی و جنس بسته بند
▪ مدارك لازم شامل :
۱( نامه از طرف دانشگاه مربوط
۲( درخواست كتبی موسسه
۳( درمورد تغییر نام محصول علاوه بر بند۱ و۲ ارسال اصل پروانه ساخت قبلی
۴( ارائه ثبت نام نهایی از ثبت شركتها
۵)ارائه فیش مربوط به پرداخت هزینه اصلاح پروانه ساخت
● مدارك لازم جهت تغییر فرمول ساخت
▪ مدارك لازم شامل :
۱( نامه از طرف دانشگاه مربوط
۲( درخواست كتبی موسسه
۳( تصویر پروانه ساخت قبلی
۴( درصورتی كه تغییر فرمول كلی باشد ارائه فرم سه برگی تكمیل شده پرسشنامه ساخت
۵( درصورت لزوم وتغییرات كلی فرمول ساخت ارائه اصل پروانه ساخت قبلی الزامی است
۶( ارائه فیش مربوط به هزینه صدور اصلاح پروانه ساخت(لازم بذكراست درصورت تغییراندك فرمول مجوز جهت تغییر فرمول محصول صادر میگردد.)
● مدارك لازم برای تمدید پروانه ساخت
▪ مدارك لازم شامل :
۱( نامه از طرف دانشگاه مربوط
۲( فرم سه برگی تكمیل شده پرسشنامه ساخت
۳)برگ تصدیق ثبت نام تجارتی محصول
۴( فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور تمدید پروانه ساخت
۵( دوبرگ طرح اتیكت محصول
۶)اصل پروانه ساخت قبلی (درصورت مفقود شدن ارائه آگهی روزنامه رسمی مبنی بر مفقود شدن الزامی میباشد.)
۷) مشخصات رنگهای مصرفی چنانچه درمحصول ازرنگ استفاده میشود وارسال مشخصات اسانس مصرفی درموارد لزوم).
علاوه بر اخذ مجوز و همچنین کسب پروانه های لازم،برای ثبت شرکت مواد غذایی شرایط و مدارکی لازم است که در ذیل به این موارد می پردازیم.
شرایط ثبت شرکت مواد غذایی سهامی خاص:
-حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
-حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
-حداقل سرمایه 1000000ریال
شرایط ثبت شرکت مواد غذایی بامسئولیت محدود:
-وجود حداقل 2 نفر عضو
-حداقل سرمایه 10.0000 ریال
-تعهد با پرداخت کل سرمایه
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت  مواد غذایی سهامی خاص :
-کپی مدارک شناسایی کلیه اعضا (کارت ملی و شناسنامه)
-امضای اقرارنامه
-اصل گواهی عدم سوپیشینه
-اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
-(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت غذایی با مسئولیت محدود :
-کپی مدارک شناسایی(کپی شناسنامه و کارت ملی)
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
-امضای اقرارنامه
جهت کسب اطلاعات بیشتر با یکی از روش های ذیل ارتباط برقرار نمایید.

  • شماره تماس:42143-021
  • سامانه ی پیامکی: 100042143
  • تماس با متخصصین فکر برتر از طریق شماره های مندرج در سامانه
  • پست الکترونیکی به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000