ثبت شرکت در ترکمنستان

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

معرفی ترکمنستان
ترکمنستان با مساحت 488.100 کیلومتر مربع پنجاه و دومین کشور بزرگ جهان است. این کشور از جنوب با افغانستان و ایران،از شمال با ازبکستان و قزاقستان و از باختر با دریای خزر و از طریق دریای خزر با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه همسایه است.
نام ترکمستان از دو بخش "ترکمن"و "ستان" تشکیل شده است که به معنای "سرزمین ترکمن ها" است .اکثر مردم این کشور از قوم ترکمن هستند و به زبان ترکمنی صحبت می کنند. قالی بافی از صنایع دستی مهم ترکمنستان است.


شغل بیشتر مردم ترکمنستان کشاورزی و دام پروری است.این کشور از نظر تولید پنبه در جهان معروف است. در طی سال های اخیر، امور مربوط به پرورش کرم ابریشم وهمچنین تولید گندم در ترکمنستان توسعه ی قابل توجهی یافته است.همچنین مواد پرارزشی نظیر میرابیلیت،ذخایر نمک های طبیعی براهمیت این سرزمین افزوده است.
مزیت های سرمایه گذاری در ترکمستان
ترکمنستان در فهرست پنج کشور بزرگ تولیدکننده گاز طبیعی و چهار کشور تولید کننده نفت جهان قرار دارد که این منابع را به کشورهای مختلف از جمله ایران صادر می کند. (خط آهن ترکمنستان به شهر سرخش ( در شمال خاوری ایران) متصل است و از آنجا تا بندر عباس امتداد دارد).
رشد اقتصادی این کشور در سال 2007 بر اساس آمار صندوق بین المللی پول حدود 11.5% بوده است که آن را جزو کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا می سازد.پنبه،پارچه های نخی،پوست،قالی از جمله سایر کالاهایی هستند که این کشور به کشورهای دیگر جهان صادر می کند.
کشور ترکمنستان،از بهترین کشورهای همسایه برای ثبت شرکت هم برای اتباع خارجی و هم برای سرمایه گذاران داخلی است که از نظر قانونی و حمایتی در شرایط خوبی قرار دارد.با گسترش تجارت بین الملل و با توجه به مزیت های قابل توجه موجود، این منطقه موقعیت ممتازی برای جلب و جذب سرمایه گذاری های بین المللی دارد که چشم انداز روشنی را برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی سودآور و قابل رقابت در عرصه ی جهانی پدیدار می سازد.
قوانین ثبت شرکت در ترکمنستان:
قانون ترکمنستان در خصوص سرمایه گذاری خارجی، بدنه های (مبانی) حقوقی فعالیت سرمایه گذاران و شرکت های خارجی با سرمایه های خارجی در ترکمنستان را تعیین می کند و جذب و استفاده مؤثر از سرمایه گذاری خارجی در ترکمنستان را دنبال می کند.در ذیل،به ذکر این قوانین می پردازیم.
ماده 1: مفاهیم اصلی بکار رفته در قانون حاضر
در قانون حاضر مفاهیم اصلی زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
1)سرمایه های خارجی - سرمایه گذاری خارجی برای پروژه فعالیت بازرگانی در خاک ترکمنستان به شکل متعلق به سرمایه گذار خارجی پروژه های حقوق مدنی، از جمله وجوه (اعتبارات)، اوراق بهادار، و سایر اموال (دارائی) و حقوق مالکیت دارای ارزش پولی، و حقوق استثنائی بر نتایج فعالیت فکری – یعنی مالکیت فکری – همچنین خدمات و اطلاعات؛
2) سرمایه گذاران خارجی:
- شخصیت حقوقی خارجی از آنجمله شعبه و یا دفتر نمایندگی آن در ترکمنستان؛  
- سازمان بین المللی؛  
- کشور خارجی؛  
- شخصیت حقیقی خارجی و یا بدون تابعیت که در زمان سرمایه گذاری اقامت دائم در کشور خارجی دارد؛  
- تبعه ترکمنستان که اقامت دائم در خارج از ترکمنستان دارد؛
3) شرکت (و یا تشکل) با سرمایه گذاری خارجی – شرکتی که بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان در خاک ترکمنستان تأسیس شده و کاملاً به سرمایه گذار خارجی تعلق دارد و یا با مشارکت شخصیت های حقیقی و حقوقی ترکمنستان تأسیس گردید؛  
4) سرمایه گذاری های خارجی مستقیم – در اختیار داشتن و کسب حداقل 10 درصد از سهام (سهم و یا سپرده)  در صندوق اساسی (یعنی ذخیره تأسیس) شرکت تأسیس شده و یا در حال تأسیس در خاک ترکمنستان؛
سرمایه گذاری در ذخیره اساسی شعبه در حال تأسیس شخصیت حقوقی (یعنی شرکت) خارجی در خاک ترکمنستان؛
5) پروژه سرمایه گذاری – استناد صلاح اقتصادی و حجم و مهلت های اجرای سرمایه گذاری ها که شامل از اسناد و مدارک پروژه ای و بودجه ای تنظیم شده بر طبق استاندارهای (معیارهای) دولتی است و همچنین شرح اقدامات عملی در راستای اجرای سرمایه گذاری (طرح بازرگانی). پروژه سرمایه گذاری اولویت دار – پروژه سرمایه گذاری که اجرای آن بر اساس تصمیم کابینه وزرای ترکمنستان صورت می گیرد؛
6) مهلت بازپرداخت پروژه سرمایه گذاری – مدتی از روز آغاز تأمین مالی پروژه سرمایه گذاری با استفاده از سرمایه گذاری خارجی مستقیم تا آن روز که تفاوت بین مبلغ (وجه) انباشته درآمد خالص با وضع استهلاکی و حجم هزینه های سرمایه گذاری شرکت با سرمایه گذاری خارجی و یا شعبه شخصیت حقوقی (یعنی شرکت) خارجی اهمیت مثبتی را بدست می آورد.
7) (تجدید) سرمایه گذاری مجدد – اجرای سرمایه گذاری در پروژه های فعالیت بازرگانی در خاک ترکمنستان به حساب سود (درآمد) سرمایه گذار خارجی و یا شرکت با سرمایه گذاری خارجی که – آن درآمد – توسط آنها از سرمایه گذاری های خارجی در خاک ترکمنستان دریافت شده است؛
8) منطقه آزاد اقتصادی –منطقه اقتصادی بازرگانی آزاد، منطقه ملی گردشگری و نیز انواع دیگری از مناطق آزاد اقتصادی که مقررات شکل گیری، فعالیت و انحلال آنها توسط قانونگذاری ترکمنستان تعیین می گردد.
 ماده 2: قانونگذاری ترکمنستان در خصوص سرمایه گذاری های خارجی
1. قانونگذاری ترکمنستان در خصوص سرمایه گذاری های خارجی مبنی بر قانون اساسی ترکمنستان است و شامل قانون حاضر و سایر بخش نامه های حقوقی نرماتیف (قوانین) ترکمنستان می باشد.
2. چنانچه توسط قراردادهای بین المللی ترکمنستان مقررات دیگری به مقررات مندرج در قانون حاضر و سایر بخش نامه های حقوقی نرماتیف (قوانین) ترکمنستان تعیین شده باشد، در این صورت مقررات قرارداد بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده ی 3 :سرمایه گذاری های خارجی در ترکمنستان،به شکل های زیر اجرا می شود:
1) مشارکت سهمی در شرکت ها با همکاری شخصیت های حقیقی و حقوقی ترکمنستان؛
2) تأسیس شرکت که کاملاً به سرمایه گذار خارجی تعلق دارد، و شعباشخاص حقوقی خارجی و یا بدست آوردن (دستیابی) بمالکیت شرکت های در حال فعال.
3) دستیابی به اموال (دارائی) منقول و غیر منقول باستثنای گردش مدنی (شهروندان) که توسط قانونگذاری ترکمنستان محدود شده است؛
4) ارائه وام ها و کمک های مالی خارجی؛
5) دستیابی به حقوق دارائی (مالی) و غیر مالی تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان؛
 ماده 7: تحقیق (بررسی) و ثبت پروژه های سرمایه گذاری
1. پروژه سرمایه گذاری با سرمایه گذاری خارجی باید مورد بررسی دولتی اجباری، از جمله بررسی در زمینه رعایت استانداردهای مقاومت در مقابل زلزله، امنیت آتش سوزی و انفجار، و میعارهای زیست محیطی و بهداشتی قرار بگیرد.
2. بررسی و ثبت پروژه های سرمایه گذاری با سرمایه گذاری خارجی و همچنین ثبت انواع دیگری از اجرای سرمایه گذاری های خارجی بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان صورت می گیرد.
ماده 4: سیاست دولت در زمینه سرمایه گذاری های خارجی
تهیه و اجرای سیاست دولتی در راستای جذب سرمایه گذاری های خارجی، هماهنگی فعالیت سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های آنان در خاک ترکمنستان توسط کابینه وزرای ترکمنستان و ارگان های (ادارات) دولتی نماینده (صلاحیت دار) شده توسط آنان (که منبعد ارگان نماینده – صلاحیت دار – نامیده می شود) صورت می گیرد.
 ماده 5: اختیارات کابینه وزیران ترکمنستان
اختیارات کابینه وزیران ترکمنستان عبارتند از:
1) تهیه و اجرای سیاست دولتی در حوزه همکاری بین المللی سرمایه گذاری؛
2) تهیه برنامه های دولتی در راستای جذب سرمایه گذاری های خارجی و اجرای آنها؛  
3) تعیین پروژه ها، و بخش ها (زمینه ها) و مناطق با اولویت که جلب سرمایه گذاری های خارجی به آنها مفید است و همچنین تصمیم گیری در مورد اجرای پروژه های سرمایه گذاری با اولویت؛
4) انجام نظارت بر تهیه و امضای موافقت نامه های سرمایه گذاری با سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری های خارجی مرتبط با اجرای پروژه های سرمایه گذاری با اولویت توسط آنان؛
5) انجام فعالیت های دیگری در راستای جذب سرمایه گذاری های خارجی به اقتصاد ترکمنستان.
 ماده 6: اختیارات ارگان نماینده (صلاحیت دار)
اختیارات ارگان صلاحیت دار عبارتند از:
1) تدارک و اتخاذ تدابیری در راستای اجرای سیاست دولتی و تشویق از جذب سرمایه گذاری های خارجی مستقیم به اقتصاد ترکمنستان؛
2) هماهنگ سازی فعالیت در زمینه سرمایه گذاری خارجی، ایجاد مکانیسم های مؤثر همکاری بین دولت و بازرگانی، تأمین همکاری متقابله بین ادارات و مقامات دولتی، مقامات اجرائیه محلی و خودمختاری محلی و سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی؛
3) انجام تهیه و تنظیم بانک اطلاعات در مورد جریان آماده سازی و اجرای پروژه های سرمایه گذاری با سرمایه گذاری های خارجی، از جمله – پروژه های – اجرا شده با مشارکت سهمی (سهامی) دولت منجمله مبنی بر استفاده از وام ها و کمک های مالی خارجی؛  
4) ترتیب دادن انجام تحقیقات پروژه های سرمایه گذاری با سرمایه گذاری های خارجی و نیز انجام ثبت آنها؛
5) ارائه خدمات اطلاعات بازاریابی و مشاوره ای به سرمایه گذاران خارجی با پتانسیل و مساعدت عملی ضروری به آنان؛
6) انجام نظارت بر اجرای تعهدات سرمایه گذار خارجی و شرکت با سرمایه گذاری خارجی در راستای اجرای پروژه های سرمایه گذاری؛
7) انجام  (مونیتورینگ ، نظارت؛ بررسی) جذب اعتبارات مؤسسات مالی بین المللی و کشورهای اهدا کننده؛ شناسائی بازارهای بین المللی سرمایه گذاری و تنظیم و تهیه پیشنهاداتی در راستای جذب آینده سرمایه گذاری خارجی؛
8) ارسال پیشنهاداتی در راستای بهبودسازی فضای سرمایه گذاری، حمایت از روند سرمایه گذاری، کاهش ریسک های سرمایه گذاری و موانع اداری به کابینه وزرای ترکمنستان؛
9) اتخاذ تدابیری سمت داده شده به اجرای تعهدات ترکمنستان ناشی از قراردادهای بین المللی؛ برگزاری برنامه هایی در زمینه همکاری بین المللی و مطالعه و استفاده از تجارب خارجی پیشرفته؛
10) انجام نظارت بر استفاده از قانونگذاری ترکمنستان در زمینه سرمایه گذاری های خارجی توسط مقامات دولتی و مقامات مجریه محلی و خودمختاری محلی؛
11) انجام سایر فعالیت هایی سمت داده شده به جذب سرمایه گذاری های خارجی و نیز تشویق و پشتیبانی از سرمایه گذاران خارجی در ترکمنستان.
ماده 7:تحقیق(بررسی) و ثبت پروژه های سرمایه گذاری
1-پروژه سرمایه گذاری با سرمایه گذاری خارجی باید مورد بررسی دولتی اجباری،از جمله بررسی در زمینه رعایت استانداردهای مقاومت در مقابل زلزله،امنیت،آتش سوزی و انفجار و معیارهای زیست محیطی و بهداشتی قرار بگیرد.
2-بررسی و ثبت پروژه های سرمایه گذاری با سرمایه گذاری خارجی و همچنین ثبت انواع دیگری از اجرای سرمایه گذاری های خارجی بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان صورت می گیرد.
ماده 8: رژیم حقوقی فعالیت سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی
1. رژیم حقوقی ملی به سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی ارائه می گردد. تحت رژیم حقوقی ملی به آن معنی ست که رژیم حقوقی فعالیت سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و استفاده از درآمد حاصل از سرمایه گذاری نمی تواند کم مساعد نسبت به رژیم حقوقی فعالیت و استفاده از درآمد حاصل از سرمایه گذاری ارائه شده توسط سرمایه گذار ملی (داخلی) باشد.
2. رژیم حقوقی مساعدت کننده به سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی که در منطقه آزاد اقتصادی فعالیت می کنند، ارائه می شود. تحت رژیم حقوقی مساعدت کننده به این معنی ست که رژیم حقوقی فعالیت سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و استفاده از درآمد حاصل از سرمایه گذاری مساعدتر نسبت به رژیم حقوقی فعالیت و استفاده از درآمد حاصل از سرمایه گذاری ارائه شده توسط سرمایه گذاری های از هر کشور ثالث می باشد.
3. سرمایه گذاران خارجی در انتخاب مقدار، ترکیب و ساختار سرمایه شرکت مورد تأسیس آزاد هستند، چنانچه موارد دیگری در قانونگذاری ترکمنستان پیش بینی نشده باشد.
4. نوع فعالیت و (یا) منطقه ای که نسبت به آنها فعالیت سرمایه گذاری محدود و یا ممنوع می شود و نیز محدودیت های دیگری برای سرمایه گذاران خارجی می تواند توسط قوانین ترکمنستان تعیین شود فقط بقدری که این به منظور حفاظت از پایه های سازمان مشروطه و تأمین قدرت دفاعیو امنیت ترکمنستان ضروری باشد.
5. چنانچه اصلاح قانونگذاری ترکمنستان باعث ممنوعیت و محدودیت بدتر ساخته رژیم حقوقی فعالیت سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی شده باشد، در این صورت قانونگذاری ترکمنستان که در زمان ثبت سرمایه گذاری های خارجی جاری بود، نسبت به آنها به مدت ده سال مورد استفاده قرار می گیرد، اما برای شرکت های شخصیتهای حقوقی خارجی و شعب شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی که پروژه های سرمایه گذاری را بر اساس تصمیم کابینه وزرای ترکمنستان اجرا می کنند، در طول زمان بازپرداخت – payback–    پروژه سرمایه گذاری اظهار شده بر طبق مقررات تعیین شده بخش نامه های حقوقی نرماتیف (قوانین) ترکمنستان به هنگام ثبت آن. قانونگذاری مالیاتی ترکمنستان نیز مشمول مقررات این بخش می شود. مقررات این بخش در صورت اصلاحات قانونگذاری ترکمنستان بمنظور حفاظت از پایه های سازمان مشروطه و تأمین قدرت دفاعی و امنیت دولت مورد استفاده قرار نمی گیرد.
6. نسبت به سرمایه گذاری های خارجی دولتی که در قلمرو خود رژیم حقوقی سرمایه گذاری برای اشخاص صاحب کار ترکمنستان را محدود می کند، محدودیت های مشابه می تواند توسط قانونگذاری ترکمنستان ایجاد شود.
 ماده 9: تسهیلات گمرکی
1. اموالی (دارائی) که به ترکمنستان وارد می شود، معاف از عوارض گمرکی می شود :
1) بعنوان سپرده سرمایه گذار خارجی به ذخیره اساسی (اصلی) شرکت با سرمایه گذاری خارجی و ذخایر اساسی شعبه شخصیت(نهاد) حقوقی خارجی بر طبق لیست ارائه شده توسط آنها؛
2) (اموالی که) توسط سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری های خارجی بر اساس قراردادهای بین المللی انعقاد گردیده با تصمیم گیری کابینه وزرای ترکمنستان بعنوان سرمایه گذاری (وارد شده است). اموال (دارائی) مندرج در بند دوم بخش حاضر به مدت بازپرداخت بازپرداخت -  payback  پروژه مورد سرمایه گذاری تعیین شده توسط قرارداد مربوطه معاف از عوارض گمرکی می شود.
2. در صورت انتزاع (جدائی، دور ساختن) اموال (دارائی) مندرج در بخش اول ماده حاضر در عرض سه سال پس از ورود آن به ترکمنستان اخذ مبلغ عوارض گمرکی از جمله جرائم به حساب گذاشته شده برای تأخیر پرداخت آنها، بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان صورت می گیرید.
3. برای تنظیم اعلامیه  گمرکی (ترخیص) اموال (دارائی) مندرج در بخش اول ماده حاضر، عوارض گمرکی اخذ نمی شود.
 ماده 10: تنظیم (مقررات) مالیاتی سرمایه گذاری های خارجی
مالیات گذاری سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی از جمله ارائه تسهیلات مالیاتی برای آنها توسط قانون مالیاتی ترکمنستان تعیین می گردد.
 ماده 11: تدابیر دیگری برای تشویق از سرمایه گذاری های خارجی
1. شرکت با سرمایه گذاری خارجی و شعب شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی حق دارند محصولات (کارها و خدمات) تولید خود را بدون کسب مجوز صادر و محصولات (کارها و خدمات) برای نیازهای خصوصی خود را وارد بکند.
2. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی که در مناطق آزاد اقتصادی فعالیت می کنند، حق اجاره کردن قطعات زمین بسته به مهلت بازپرداخت -  paybackپروژه های سرمایه گذاری بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان را دارا می باشند.
3. ثبت پروژه های سرمایه گذاری و همچنین شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و نیز شعب و دفاتر نمایندگی شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی که در منطقه آزاد اقتصادی کارهای ساختمانی را انجام داده و پروژه ها را به بهره برداری رسانیدند، بدون اخذ عوارض ثبت صورت می گیرد.
4. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی که در منطقه آزاد اقتصادی فعالیت می کنند، معاف از موارد زیر می شوند:
1) پرداخت عوارض کنسولی و ثبت؛
2) پرداخت عوارض بورسی برای ثبت قراردادها؛
3) پرداخت عوارض دولتی برای صدور مجوز و تنظیم مجدد آن؛
4) مال الاجاره (کرایه اجاره) برای قطعات زمین بر طبق مققرات و شرایط پیش بینی شده توسط قانونگذاری ترکمنستان؛
5) وضع از درآمد به (برای) صندوق (ذخیره) خارج از بودجه تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان؛
5. صدور گواهی نامه برای تجهیزات و ماشین آلات و مواد و ماتریال های وارد شده به ترکمنستان توسط سرمایه گذاران خارجی و شرکت های با سرمایه گذاری خارجی و همچنین پیمانکاران و پیمانکاران فرعی که در منطقه آزاد اقتصادی فعالیت در زمینه ساخت و سازی و به بهره برداری رسانیدن پروژه ها را انجام می دهند، بدون اخذ مبلغ بابت خدمات صدور گواهی نامه صورت می گیرد.
6. شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و شعب شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی به طور مستقل شرایط فروش محصولات (کارها و خدمات) تولید شده توسط خودشان را تعیین می کنند، به جز محصولاتی (کارها و خدمات) که توسط دولت قیمت گذاری می شود.
7. به نفع توسعه اجتماعی و اقتصادی ترکمنستان بر اساس پروژه های سرمایه گذاری با اولویت و امتیازنامه هایی که رشد اقتصادی ثابت، تغییرات ساختاری مترقی اقتصاد کشور، تقویت و افزایش پتانسیل صادرات و همچنین افزایش سطح اشتغال مردم را تأمین می کند، تسهیلات دیگری برای سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می تواند توسط قانونگذاری ترکمنستان تعیین شود.
 ماده 12: شروع و قطع فعالیت بازرگانی  
تأسیس، ثبت دولتی و انحلال شرکت با سرمایه گذاری خارجی و شعبه و (یا) دفتر نمایندگی شخصیت (نهاد) خارجی و همچنین ثبت دولتی و قطع فعالیت شخصیت حقیقی خارجی و شخصیت بدون تابعیت بعنوان بازرگان خصوصی بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان صورت می گیرد.  
 ماده 13: تنظیم روابط قانونی کار
1. روابط قانونی کار بین شرکت با سرمایه گذاری خارجی و نیز شعبه شخصیت (نهاد) حقوقی خارجی و کارکنان آنها، از جمله افرادی که تبعه ترکمنستان نمی باشند، توسط قانونگذاری کار ترکمنستان تنظیم می شود.
2. حقوق ، پاداش و وجوه دیگری که بطور مشروع توسط کارکنان شرکت با سرمایه گذاری خارجی و (یا) شعبه شخصیت (نهاد) حقوقی خارجی که تبعه ترکمنستان نمی باشند، دریافت شده است، می تواند بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان به خارج از مرزهای ترکمنستان منتقل شود.
 ماده 14: بیمه اجتماعی و تأمین اجتماعی
شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و شعب شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی :
1) بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان وضع (مبلغ) برای بیمه دولتی اجتماعی برای کارکنان خود که تبعه ترکمنستان هستند، را انجام می دهند؛  
2) حق دارند مبلغی برای بیمه اجتماعی و تأمین اجتماعی برای کارکن  را که شخصیت حقیقی خارجی و یا شخصیت بدون تابعیت می باشد، به ذخیره مربوطه دولت مطیع او و یا محل اقامت دائمی منتقل بکنند.
 ماده 15: بیمه سرمایه گذاری های خارجی
بیمه اموال (دارائی) و ریسک های سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی بر اساس صلاحدید آنها صورت می گیرد چنانچه موارد دیگری توشط قانونگذاری ترکمنستان پیش بینی نشده باشد.
 ماده 16: رعایت رقابت منصفانه توسط سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی موظفند به رقابت سرسری (بی وجدان) از جمله از طریق تأسیس شرکتی در خاک ترکمنستان برای تولید کالای مورد تقاضای بالا ، و سپس قطع فعالیت آن بمنظور جلو آوردن کالای مشابه جنس (از تبار) خارجی به طرف بازار، و نیز انعقاد موافقت نامه ای در خصوص قیمت و یا توزیع بازار فروش کالا که حق دیگر شخصیت های صاحب کار در ترکمنستان را محدود می کند، اجازه ندهند.
 ماده 17: حساب و محاسبات
حساب و محاسبات حسابداری و آماری شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و شعب و دفاتر نمایندگی شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی در خاک ترکمنستان بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان انجام می شود.
 ماده 18: ارزیابی سرمایه گذاری های خارجی
ارزیابی سرمایه گذاری (سپرده) در ذخیره (صندوق) اساسی شرکت با سرمایه گذاری خارجی و ذخایر (صندوق های) اصلی شعبه شخصیت (نهاد) حقوقی خارجی بر طبق مقررات قانونگذاری ترکمنستان به ارز ملی ترکمنستان صورت می گیرد.
 ماده 19: تضمین محافظت حقوقی (قانونی) از سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی
1. بر طبق قانون جاری (حاضر) و دیگر بخش نامه های حقوقی نرماتیف (قوانین) ترکمنستان محافظت از حقوق و منافع سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی در خاک ترکمنستان تضمین می شود.
2. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی که (در) ابتدا اموال (دارائی) و اطلاعات بشکل سند و یا بشکل ضبط شده در وسائل الکترونیک بعنوان سرمایه گذاری خارجی وارد خاک ترکمنستان کردند و آن را به ثبت رسانیدند، حق صدور (انتقال) بدون مانع (بدون مشروط سهمیه –contingentquota ، صدور مجوز و بعمل آوردن دیگر اقدامات تنظیم غیر تعرفه ای فعالیت بازرگانی خارجی) اموال (دارائی) و اطلاعات مذکور به خارج از مرزهای ترکمنستان را دارا می باشند.
3. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی از روز ثبت پروژه سرمایه گذاری با سرمایه گذاری خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی در خاک ترکمنستان از محافظت، ضمانت ها و تسهیلات حقوقی (قانونی)، تعیین شده توسط قانون حاضر برخوردار می شوند.
4. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی به هنگام انجام (تجدید) سرمایه گذاری مجدد درآمد حاصل از سرمایه گذاری های خارجی کاملاً از محافظت (حمایت)، تضمین ها و تسهیلات حقوقی (قانونی) تعیین شده توسط قانون جاری برخوردار می شوند.
5. ارگان های (ادارات) قدرت دولتی، محلی اجرائی و خودمختاری محلی حق دخالت به فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی در حال انجام بر طبق قانونگذاری ترکمنستان را ندارند.
ارگان های (ادارات) قدرت دولتی، محلی اجرائی و خودمختاری محلی به هنگام آشکار شدن واقعیت عدم رعایت قانونگذاری ترکمنستان توسط سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی حق دارند در چهارچوب اختیارات خود به اقداماتی مستقیماً مرتبط با برطرف کردن نقض مشخص بپردازند و حق استفاده از واقعه وجود نقض بعنوان دلیل برای دخالت و متوقف و یا محدود کردن سایر فعالیت های قانونی سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکتی با سرمایه گذاری خارجی را ندارند.
6. بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان ادعانامه های ارگان های (ادارات) قدرت دولتی، محلی اجرائی و خودمختاری محلی که با قانون جاری (حاضر) تناقض دارد و حقوق سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی را نقض می کند، بی اعتبار و اقداماتی مبتنی بر آنها غیر قانونی شناخته (دانسته) می شود.
 ماده 20: تضمین تأمین رژیم روادیدی و اقامت در خاک ترکمنستان
1. شخصیت های حقیقی خارجی و شخصیت های بدون تابعیت و نیز نمایندگان آنها، نمایندگان شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی ، سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی که سرمایه گذار خارجی می باشند، اتباع کشورهای خارجی که در شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و (یا) شعب و دفاتر نمایندگی شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی مشغول به کار هستند، و اعضای خانواده آنها که مرتبط با انجام فعالیت سرمایه گذاری در کشور ترکمنستان قرار دارند ، برای موارد زیر محق هستند:
1) اخذ روادید مکرر به مدت حداقل یک سال؛
2) حرکت آزاد در سراسر ترکمنستان باستثنای مناطقی که شرایط و مقررات اقمت در آنها توسط قانونگذاری ترکمنستان تعیین می گردد. روادید ورودی و مجوز برای شخصیت های حقیقی خارجی و شخصیت های بدون تابعیت و نیز نمایندگان آنها، نمایندگان شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی ، سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی که سرمایه گذار خارجی می باشند، اتباع کشورهای خارجی که در شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و (یا) شعب و دفاتر نمایندگی شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی مشغول به کار هستند و اقامت در ترکمنستان به مدت احداث و به بهره برداری رسانیدن پروژه هایی در منطقه آزاد اقتصادی دارند، بطور سریع تأیید شده توسط کابینه وزرای ترکمنستان صادر می شود.
2. شخصیت های حقیقی خارجی و افراد بدون تابعیت که سرمایه گذار خارجی می باشند و کاملاً صاحب شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند، حق محل اقامت دائم در ترکمنستان بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان را دارا می باشند.
 ماده 21: تضمین استفاده از درآمد و سود در خاک ترکمنستان و انتقال آنها به خارج از مرزهای ترکمنستان
1. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی حق باز کردن حساب بانکی به ارز ملی (منات) و ارز خارجی در نزد بانک هایی در خاک ترکمنستان بر طبق قانونگذاری ترکمنستان را دارا می باشند.
2. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی پس از پرداخت مالیات و سایر مبالغ اجباری پیش بینی شده توسط قانونگذاری ترکمنستان، حق استفاده آزاد از درآمد و سود در خاک ترکمنستان از جمله برای (تجدید) سرمایه گذاری مجدد با اهداف غیر متضاد با قانونگذاری ترکمنستان و همچنین انتقال بلامانع درآمد، سود و دیگر مبالغ (وجوه) به ارز خارجی دریافت شده بطور قانونی مرتبط با اجرای (انجام) سرمایه گذاری قبلی توسط آنان، از جمله مبالغ زیر به خارج از مرزهای ترکمنستان را دارا می باشند:
1) درآمد حاصل از سرمایه گذاری های خارجی دریافت شده بصورت سودها ، حق السهم ها، در صدها (بهره ها) و سایر درآمدها ؛
2) مبالغ (وجوه) بابت اجرای (انجام) تعهدات شرکت با سرمایه گذاری خارجی و یا شعب شرکت خارجی بر اساس قرارداد و دیگر معاملات؛
3) مبالغ (وجوه) دریافت شده توسط سرمایه گذار خارجی مرتبط با انحلال شرکت با سرمایه گذاری خارجی و یا انتزاع (جدائی، دور ساختن) اموال (دارایی های) سرمایه گذاری ، و حق مالکیت و حق استثنائی بر (برای) نتایج فعالیت فکری؛
4) جبران (غرامت، تلافی) پیش بینی شده در ماده 26 قانون جاری.
3. تبدیل وجوه (پول) و همچنین انتقال وجوه به ارز خارجی به ترکمنستان و از ترکمنستان مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی توسط سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی بر طبق قانونگذاری ترکمنستان صورت می گیرد.
 ماده 22: تضمین گذار حقوق و تعهدات سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی به شخصیت های دیگری
1. بر طبق قانون مدنی ترکمنستان سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی حق دارند حقوق و تعهدات خود ، از جمله انجام کاهش (تخفیف) مطالبات و (انجام) انتقال بدهی را بر اساس قرارداد به شخصیت دیگری واگذار بکنند.
2. اگر دولت خارجی و یا اداره دولتی نماینده (صلاحیت دار) آن انجام پرداخت به نفع سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی بر اساس تضمین – قرارداد و یا بیمه – که بابت اجرای (انجام) سرمایه گذاری در خاک ترکمنستان به آنان واگذار شده است، بکند، و حقوق (مطالبات تخفیف می شوند) سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری های خارجی قید شده به همین دولت خارجی و یا ارگان دولتی نماینده (اداره صلاحیت دار) واگذار می شود، پس ترکمنستان قانونیت (قانونی بودن) اینچنین گذار حقوق (تخفیف مطالبات) بر طبق قرارداد بین المللی را که شرکت کنندگان آن دولت خارجی مذکور و ترکمنستان می باشند، معتبر می داند (شناسائی می کند).
 ماده 23: تضمین محفاظت از حقوق مالکیت فکری
انجام (فراهم) حقوق مالکیت فکری سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و محافظت از آنها بر طبق قانونگذاری ترکمنستان تأمین می شود.
 ماده 24: تضمین دسترسی سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی به اطلاعات
1. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی حق دسترسی به اطلاعات بر طبق مقررات تعیین شده توسط قانونگذاری ترکمنستان را دارند.
2. بخش نامه های حقوقی نرماتیف (قوانین) ترکمنستان که گوشه ای از آنها به طریقی به منافع سرمایه گذاران خارجی و (یا) شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می رسد، باید برای آنها قابل دسترس باشد و در مواردی که مستقیماً توسط قانونگذاری ترکمنستان پیش بینی شده باشد، باید منتشر شود.
 ماده 25: تضمین عود (پس دادن) سرمایه گذاری های خارجی مرتبط با قطع فعالیت سرمایه گذاری
1. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی حق قطع فعالیت سرمایه گذاری در ترکمنستان را دارند. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی پس از قطع فعالیت سرمایه گذاری از حق عود آزاد دارائی و موجودی های خود بصورت ارزی و یا طبیعی که در نتیجه انجام (اجرای) سرمایه گذاری های خارجی دریافت شده، بدون خسارتی برای انجام تعهدات سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی نسبت به ترکمنستان و یا دیگر طلبکاران (وام دهندگان) برخوردار است.
2. عود دارائی و موجودی های سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی می تواند بر اساس رأی دادگاه در موارد تعیین شده توسط قوانین ترکمنستان موتقف شود.
 ماده 26: تضمین غرامت )جبران(به هنگام ضبط تاوان (جبرانی، تاوانی) اجباری اموال (دارائی و موجودی)
1. ضبط تاوان (تاوانی) اجباری اموال سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی بصورت مصادره برای مالکیت و یا استفاده موقت دولت تنها در موارد پیش بینی شده با اهداف برطرف کردن موارد فورس ماژور از جمله آفات طبیعی، سوانح، اپیدمی و آفات حیوانی و اثرات آنها مجاز است.
2. به هنگام قطع فعالیت مواردی که مرتبط با آنها مصادره انجام گردید، سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی حق طلبیدن عود اموال (دارائی و موجودی های) محافظت شده به شرط عود مبالغ غرامت (جبران ، تاوان) دریافت شده توسط آنان برای اموال مصادره شده باستثناء خسارات ناشی از تنزل قیمت اموال محافظت شده را دارا می باشند.
3. به هنگام مصادره اموال سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی غرامت (جبران ، تاوان) باید :
1) بلاتأخیر به ارز خارجی و بنابه تمایل سرمایه گذار به خارج از کشور منتقل شود؛
2) مطابقت با قیمت بازاری سرمایه گذاری در زمان تصمیم گیری در خصوص مصادره داشته باشد.
4. ارزیابی اموال مورد مصادره و خسارات ناشی از تنزل قیمت آن توسط اداره صلاحیت دار و یا ارزیابی کننده مستقل بر طبق مقررات قانونگذاری ترکمنستان صورت می گیرد.
 5. حل و فصل اختلافاتی در خصوص قانونیت (قانونی بودن) مصادره اموال و جبران خسارات به هنگام مصادرات اموال بر طبق مقررت پیش بینی شده توسط ماده 29 قانون جاری (حاضر) انجام می شود.
 ماده 27: مسئولیت برای عدم رعایت قانونگذاری ترکمنستان در خصوص سرمایه گذاری خارجی
1. مسئولین ارگان های (ادارات) قدرت دولتی، محلی اجرائی و خودمختاری محلی که قانونگذاری ترکمنستان در خصوص سرمایه گذاری های خارجی را رعایت نکردند، بر طبق قانونگذاری ترکمنستان پاسخگو می باشند.
2. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی به هنگام انجام فعالیت سرمایه گذاری در خاک ترکمنستان باید قانونگذاری ترکمنستان و نیز تعهدات خود در راستای اجرای پروژه های سرمایه گذاری را رعایت بکنند. سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی در صورت عدم رعایت قانونگذاری ترکمنستان و تعهدات قراردادی بر طبق قانونگذاری ترکمنستان و شرایط قرارداد عقد شده پاسخگو می باشند.
3. اموال (دارائی و موجودی های) سرمایه گذاران خارجی، شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی و شعب شخصیت های (نهادهای) حقوقی خارجی، از جمله ابزارهای (اعتبارات) استفاده (جلب) شده و حقوق مالکیت می تواند توسط آنها بعنوان ابزارهایی برای تأمین تعهدات بر طبق قانونگذاری ترکمنستان مورد استفاده قرار بگیرد.
4. شخصیت (نهاد) حقوقی خارجی برای فعالیت شعبه و یا دفتر نمایندگی تأسیس شده توسط او در خاک ترکمنستان بر طبق مقررات پیش بینی شده در قانونگذاری ترکمنستان مسئولیت دارد.
 ماده 28: مسئولیت ترکمنستان برای سرمایه گذاری خارجی
ترکمنستان در قبال تعهدات سرمایه گذاران خارجی و شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی پاسخگو نمی باشد به جز (در) مواردی که این تعهدات توسط دولت تضمین شده است.
 ماده 29: حل و فصل اختلافات
اختلافاتی که مرتبط با اجرای (انجام) سرمایه گذاری های خارجی در خاک ترکمنستان بروز می شود، از طریق مذاکرات و یا بررسی در دادگاه آراچی (واسطه) ترکمنستان و یا با توافق  طرفین در داوری حل و فصل می شود.
 مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در ترکمستان

 • ارائه درخواست کتبی جهت ثبت شرکت به آژانس سرمایه گذاری خارجی ترکمستان
 • ترجمه رسمی اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت ایرانی به زبان روسی و ترکمی(به همراه اصل اساسنامه شرکت ایرانی جهت بررسی)
 • ارائه گزارش در خصوص انجام فعالیت های تجاری در ایران در یک سال اخیر به زبان روسی و ترکمی
 • ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه محضری جهت دارا بودن حق امضا و اختیارات در ترکمستان
 • ارائه طرح توجیهی در خصوص فعالیت تجاری مورد نظر در ترکمستان به زبان روسی و ترکمنی
 • مهر شرکت
 • ارائه معرفی نامه از هیات مدیره شرکت جهت نماینده آن شرکت در ترکمنستان(ترجمه به زبان روسی و ترکمنی)
 • تصویر گذرنامه به همراه 4 قطعه عکس رنگی نماینده شرکت
 • معرفی از اتاق بازرگانی (ارائه کارت بازرگانی به همراه ترجمه رسمی به زبان روسی و ترکمنی)
 • ارائه معرفی از بانک عامل جهت شماره حساب ارزی و گزارش گردش حساب مشتری از بانک مربوط به زبان روسی
 • ارائه آخرین مفاصاحساب از اداره امور اقتصادی و دارایی(ترجمه به زبان روسی و ترکمنی)

پایگاه اینترنتی
http://companyregister.ir
در خدمت هم وطنان داخل و خارج از کشور

واحدهای ثبتی

تغییرات: 09129352517
تاسیس: 09128578441
عمان: 09128330765
برند: 09129350317
کارت بازرگانی: 09120907459
کد اقتصادی و ارزش افزوده: 09128348466
طرح صنعتی: 09128394102
اختراع و دانش بنیان: 09128579331

تماس با ما

جردن بالاتر از اسفندیار پ۱۴۱ طبقه سوم (جهت مراجعه حضوری)
تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 223، ساختمان فکر برتر
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000
09128330765

بهینه سازی و سئو توسط شرکت سئو ایران