امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پس از ثبت یک شرکت و طی مراحل قانونی آن اکنون شرکا نیازمند کسب اطلاعاتی نسبت به راهبری قانونی شرکت می باشند و یکی از مهمترین این مواردمربوط به زمانی است که شرکت به هر دلیلی مایل به ایجاد تغییرات در شرکت می باشد تغییرات در موارد اصلی و فرعیات شرکت از قبیل:

- مراحل ثبت شرکت از «الف» تا «ی»

- نحوه ثبت شرکت دانش بنیان

- آدرس و تلفن اداره کل ثبت شرکت ها و ادارات ثبت شرکت های مراکز استان های کشور

-1تغییرنام شرکت
-2تغییرموضوع شرکت
-3تغییرمحل شرکت
-4نقل وانتقال سهام (درصورتیکه طبق اساسنامه برعهده هیات مدیره باشد)
-5نقل وانتقال سهام (درصورتیکه اساسنامه برعهده مجمع عمومی فوق العاده باشد)
-6تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
7-انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص
موارد ذکر شده رایج ترین تغییرات در شرکتها می باشند .قوانین رایج  برای اعلام و اجرای این موارد در رابطه با انواع شرکتهای قابل ثبت در ایران کمی متفاوت است که ما در این مقاله به بررسی انجام این تعییرات پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود خواهیم پرداخت:
تغییرنام شرکت
پس از ثبت یک شرکت شما ملزم به انتخاب یک نام با رعایت موارد قانونی رایج بر انتخاب نام برای شرکتها بوده اید اکنون اگر به هر دلیلی مایل به ایجاد تغییر در این نام انتخابی می باشید می بایست مراحل زیر را طی کنید:
-1قبل ازصورتجلسه تغییرنام،متقاضی بایدنسبت به پرداخت حق الثبت اقدام وسپس به واحدتعیین نام،جهت اخذوثبت،نام جدیدمراجعه نماید.
-2تشکیل جلسه مجمع عمومی فوقالعاده وتنظیم صورتجلسه به امضاءهیات رئیسه رسیده باشد.
-3رعایت تشریفات دعوت براساس قانون تجارت واساسنامه شرکت
-4بعدازتنظیم صورتجلسه،اصل صورتجلسه ولیست سهامداران حاضردرجلسه که به امضاءآنان رسیده،فیش پرداخت حق الثبت جهت تغییرنام واصل روزنامه حاوی آگهی دعوت ومجوزاخذشده تحویل ثبت شرکتهاخواهدشد وبعدازتحویل کلیه مدارک وقبول وتائیدنام تعیینی،به وسیله مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتهاتغییرنام امکانپذیرخواهدبود.
تغییرموضوع شرکت سهامی خاص
آغاز فعالیت به عنوان یک شرکت نیاز به تعریف موضوعی جهت فعالیت دارد که اشخاص می تواند یک یا چندین موضوع را جهت فعالیت خود معرفی نمایند . در صورتی که پس از ثبت شرکت مایل به تعییر موضوع فعالیت خود هستید طی مراحلی که اشاره شده است ضروری می باشد:
1- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وتنظیم صورتجلسه که به امضاءهیات رئیسه رسیده باشد.
2- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وتنظیم صورتجلسه که به امضاءهیات رئیسه رسیده باشد.
3-اخذمجوزدرصورت نیازبنابه اعلام کارشناس(همانگونه که در مقالاتی که برای ثبت انواع شرکت تجاری اشاره گردید برخی از فعالیت ها با کسب مجوز قابل انجام می باشند)
4-بعدازتنظیم صورتجلسه اصل صورتجلسه ولیست سهامداران حاضردرجلسه که به امضاءآنان رسیده،واصل روزنامه حاوی آگهی دعوت ومجوزاخذشده تحویل اداره ثبت شرکتهاخواهدشد.
تغییرمحل شرکت سهامی
یکی از رایج ترین انواع اعلام تغییر برای شرکتها تغییر آدرس می باشد که جهت انجام آن نیاز به مدارک و طی مراحل ذیل خواهید داشت:
1-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده وتنظیم صورتجلسه به امضاءهیات رئیسه رسیده باشد.
2-رعایت تشریفات دعوت براساس قانون تجارت واساسنامه شرکت . قابل ذکراست هرگاه اختیارتغییرمحل شرکت دراساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد،هیات مدیره باتنظیم صورتجلسه نسبت به ثبت تغییرمحل شرکت اقدام میکند. . وهرگاه تغییرمحل شرکت ازیک شهرستان به شهرستان دیگرباشد،بایدپرونده شرکت به شهرستان مربوطه بادرخواست هیات مدیره باتصویب وتنظیم صورتجلسه ارسال گردد.
نقل وانتقال سهام،درصورتیکه طبق اساسنامه برعهده هیات مدیره باشد.
این نوع از تغییر که خاص این نوع شرکت می باشد نیازمند مدارک و مراحل ذیل می باشد:
1- تشکیل جلسه هیات مدیره براساس رعایت مفاداساسنامه درخصوص حدنصاب اکثریت اعضاء
2- تنظیم صورتجلسه که به امضاءاعضای هیات مدیره وامضای خریداران وفروشندگان رسیده باشد.
3- فتوکپی شناسنامه سهامداران جدید
4-اخذبرگ مفاصاحساب نقل وانتقال سهام ازسازمان امورمالیاتی کشور.
5-فهرست صاحبان سهام قبل وبعدازنقل وانتقال سهام.
6-بعدازتشکیل جلسه وتنظیم صورتجلسه،اصل صورتجلسه همراه بامدارک فوق الذکرتحویل اداره ثبت شرکتهاخواهدشد.
نقل وانتقال سهام،درصورتیکه اساسنامه برعهده مجمع عمومی فوق العاده باشد.
مراحل ومدارک موردنیازجهت این نوع از نقل وانتقال سهام عبارتنداز :
1-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوقالعاده وتنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه وخریداروفرشنده سهام رسیده باشد.
2-فتوکپی شناسنامه سهامداریاسهامداران جدید.
3- اخذبرگ مفاصاحساب نقل وانتقال سهام ازسازمان امورمالیاتی کشور.
4-فهرست صاحبان سهام قبل وبعدازنقل وانتقال
5-فهرست جداگانه صاحبان سهام بعدازنقل وانتقال. ذرتنظیم فهرست سهامداران قبل وبعدازنقل وانتقال بایدتاریخ جلسه ونام ونام خانوادگی سهامداران وتعدادسهام قیدگردیده وبه امضای همگی آنهارسیده باشد.
6- درصورتیکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده باحضوراکثریت سهامداران تشکیل شده باشد،ارائه روزنامه شرکت که آگهی دعوت درآن درج شده است بایدهمراه باصورتجلسه تنظیمی وسایرمدارک فوق الذکرتوسط نماینده قانونی شرکت تحویل اداره ثبت شرکتهاشده وبعدازثبت صورتجلسه ذیل دفاترثبت امضاء شود.
تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
یکی از موارد اعلام تغییر تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه می باشد که وظیفه آن
مواردی از قبیل گزارش هیات مدیره،ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی وانتخاب هیات مدیره جدید می باشد. جهت ثبت این تصمیمات به طی مراحل و تهیه مدارک ذیل نیاز خواهید داشت:
1-تشکیل مجمع وتنظیم صورتجلسه باامضای هیات رئیسه.
2-تنطیم لیست سهامداران درمجمع که به امضای سهامداران حاضررسیده باشد.
3-فتوکپی شناسنامه بازرسین درصورتیکه جدیدا انتخاب شده باشند.
4-درصورتیکه مجمع عمومی عادی باحدنصاب اکثریت تشکیل شده باشد،ارائه اصل روزنامه،دعوت نامه وانجام سایرتشریفات مندرج درقانون تجارت واساسنامه شرکت الزامی است.
5-نماینده شرکت بعدازتنظیم صورتجلسه،صورتجلسه وسایرمدارک رابه اداره ثبت شرکتهاتحویل وباپرداخت هزینه های قانونی،ذیل دفاترثبت راامضاءخواهدنمود.
انتخاب داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص
آخرین موردی که در این مقاله بررسی می شود چگونگی برگزاری جلسه برای انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص می باشد برای برگزاری این جلسه به مدارک و مراحل ذیل نیاز خواهید داشت:
1-تشکیل جلسه وتنظیم صورتجلسه که به امضای کلیه اعضای هیات مدیره رسیده باشد.
2-اگرجلسه باحضوراکثریت تشکیل شوددعوت وفق اساسنامه شرکت وقانون تجارت صورت گرفته وبایستی مدارک مثبته آن ضمیمه صورتجلسه شود.
3-مدارک بهاداره ثبت شرکتهاتحویل وثبت خواهدشدوذیل دفاترثبت توسط نماینده شرکت امضاءخواهدشد.
4-اگرقرارباشدکه یک نفربه صورت مجموعا ریاست هیات مدیره ومدیرعامل راتصدی نمایدبایداین موضوع به مجمع عمومی عادی بارعایت ماده 124 قانون تجارت به تصویب سه چهارم آراءحاضردرمجمع رسیده باشد. ماده 124 قانون تجارت مقررمیدارد: هیات مدیره بایداقلایک نفرشخص حقیقی رابه مدیریت عامل شرکت برگزیندوحدوداختیارات ومدت تصدی وحق الزحمه اوراتعیین کند. درصورتیکه مدیرعامل عضوهیات مدیره باشددوره مدیریت عامل اوازمدت عضویت اودرهیات مدیره بیشترنخواهدبود. مدیرعامل شرکت نمیتوانددرعین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشدمگرباتصویب سه چهارم آراءحاضردرمجمع عمومی.
تبصره : هیات مدیره درهرموقع میتواندمدیرعامل راعزل نماید.
در انتهای این مقاله خاطر نشان می شویم مشاورین زبده مجموعه فکر برتر همان گونه که در ثبت شرکت همراه شما بوده اند ،در مراحل پس از ثبت و مشاوره جهت تنظیم انواع صورتجلسه در خدمت شما خواهند بود.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000