ثبت شرکت سریع و ارزان

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

"ثبت شرکت سریع و ارزان در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر "

{ با تسهیلات ما آسان ثبت شوید}

شرکت تجاری عبارت از آنست که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجارتی انجام می دهند و سود و زیان حاصله را تقسیم می کنند.

- جستجوی شرکت های ثبت شده

- نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها

 • انواع شرکت های تجاری

در یک طبقه بندی،شرکت های تجاری را از لحاظ میزان مسئولیت اعضا می توان به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم نمود:
1-شرکت های تجاری سرمایه ای
در این شرکت ها مسئولیت شرکا محدود به میزان سرمایه یا درصد سهام سرمایه هر شریک می باشد،مانند شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود
2-شرکت های تجاری شخصی
در این نوع شرکت ها مسئولیت شرکا نامحدود است و تعهدات شرکت تسری به همه دارایی شرکا می نماید،مانند شرکت های تضامنی و نسبی
3-شرکت های تجاری مختلط
در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا محدود به سرمایه آن ها و مسئولیت دیگران نامحدود است.این شرکت ها در واقع از اختلاط شرکت های سرمایه ای و شخصی به وجود می آیند،مانند شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی.شرکای نوع اول را شرکای عادی و شرکای نوع دوم را شرکای ضامن می گویند.
4-شرکت های تجاری کمیتی
در این نوع شرکت ها تعداد سرمایه گذاران زیاد است و شرکا مسئولیتی ندارند و اصولاَ قصد از ایجاد آن ها رفاه اعضای آن است.شرکت های تعاونی از این دسته اند.

 • اقسام شرکت های تجاری

شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.
1.شرکت های سهامی
2.شرکت های با مسئولیت محدود
3.شرکت های تضامنی
4.شرکت های نسبی
5.شرکت های مختلط سهامی
6.شرکت های مختلط غیر سهامی
7.شرکت های تعاونی تولید و مصرف

 • اسم شرکت

شرکت مانند اشخاص حقیقی نامی دارد که به آن موسوم است و قانون تجارت ایران نیز در مورد همه شرکت ها مقرر کرده است که تحت نامی خاص تشکیل می شوند.
معمولاَ اسم شرکت اسم تجاری او نیز هست و از این نظر ، دارای ارزش اقتصادی بوده قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می دهد که قابل انتقال است ( ماده 579 ق.ت) به همین دلیل ، جز در مورد شرکت تضامنی ( ماده 117 ق.ت ) اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکا باشد ، پس از خروجش از شرکت ، نمی تواند بدون عوض تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند ، چه اسم مزبور متعلق به شرکت است و جزء دارایی محسوب می شود.
در انتخاب نام شرکت باید به نکات ذیل توجه داشت:
*جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
* دارای سابقه ثبت نباشد.
*دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
*واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
*لاتین نباشد.
*از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
*در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
*برای انتخاب نام شرکت،نباید از کلمات کلیشه ای و خسته کننده استفاده کرد.
*استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
*اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

 • ثبت شرکت

برای آنکه شرکتی به ثبت برسد ، رعایت یک سلسله اصول ضروری است.والا قابلیت ثبت نخواهد داشت.مقررات ثبت شرکت ها ، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها.
ثبت شرکت ها در تهران در اداره ای به نام " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " انجام می شود که یکی از دوائر اداره کل ثبت اسناد و املاک است. در خارج از تهران ، به موجب ماده 2 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه ( مصوب 1311 ) ، ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید.در نقاطی که اداره یا شعب ثبت اسناد وجود نداشته باشد ، در دفتر دادگاه محل انجام خواهد گرفت.در صورت اخیر ، شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا شعبه اسناد در محل استقرار دادگاه ، خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.
اولین گام جهت ثبت شرکت،فراهم نمودن مدارک لازم است. قانونگذار برای تاسیس و ثبت هر یک از انواع شرکت مدارک جداگانه ای را پیش بینی نموده است که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم.
_مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام:
1.دو نسخه اساسنامه ی شرکت
2.دو نسخه اظهارنامه
3.دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین
4.دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
5.اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده
6.فتوکپی شناسنامه ی مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
7.گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت
8.ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
_ مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص:
1.دو برگ اظهارنامه شرکت     
2.دو جلد اساسنامه شرکت    
3.دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین   
4.دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 
5.ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
6.ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
7.ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
8.گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
9.ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
10.در صورتیکه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی
11.در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه
12.ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز
_مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
1.دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
2.دو برگ شرکت نامه
3.دو نسخه از اساسنامه
4.دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره
5.فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران(اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6.اخذ و ارائه مجوز مربوطه(در صورت نیاز)
_مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی:
1.دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
2.دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
3.دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
4.دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
5.دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
6.اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7.تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
8.اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
9.اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
_مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی)هر کدام در 4 نسخه)
1.صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
2.اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
3.دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
4.طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
5.رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه
6.مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
7.موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
8.مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)
_مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس شرکت تعاونی:
1.فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
2.نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
3.تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.
_مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی:
1.یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه
3.اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4.نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5.سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
6.نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
_مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی:
1.یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
2.یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3.اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
_مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد )
3.نام مدیر یا مدیران شرکت
4.نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
برای ثبت شرکت ها ، ماده 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است ، ذکر جزییات آن در این جا ضرورت ندارد.
البته لازم به توضیح است که علاوه بر ثبت شرکت ، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند ( ماده 197 ق.ت ) این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ثبت محل یا جانشین آن ، بسته به مورد ، در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت ، به خرج خود شرکت انجام گیرد.( ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره آن ) مطابق ماده 7 نظامنامه مذکور ، این خلاصه باید متضمن نکات ذیل باشد:
1.نمره و تاریخ ثبت شرکت
2.مقدار سرمایه ( با تشخیص مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند )
3.اسامی مدیر یا مدیران
4.تاریخ آغاز شرکت و ختم شرکت، در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی ، علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکای ضامن نیز منتشر شود.
از همراهیتان سپاسگزاریم*
مرکز تخصصی ثبت شرکت فکر برتر،مفتخر است خدمات ارزنده ای به متقاضیان عزیز ثبت شرکت ارائه نماید.

 • جلب رضایت مشتریان
 • کیفیت و سرعت در ارائه ی خدمات
 • تسهیلات پس از ثبت نظیر انجام کلیه ی اقدامات اخذ پلمپ دفاتر بدون هزینه اضافه
 • بهره گیری از تکنیک های ثبتی نوین
 • تولید نرم افزار حفظ امنیت اطلاعات مشتریان
 • ارائه ی خدمات با کم ترین هزینه  
 • شفاف سازی کامل هزینه ها قبل از ارائه ی خدمات
 •  ارائه ی مشاوره ی دقیق و راهبردی
 • پاسخگویی و مشاوره رایگان

 از جمله نکات قابل توجه در کارنامه درخشان این مرکز می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر، به یکی از طرق ذیل ارتباط برقرار فرمایید.

 • شماره تماس:42143-021
 • سامانه ی پیامکی: 100042143
 • تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه
 • سامانه ی تخصصی ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir
 • پست الکترونیکی به نشانی info@ companyregister.ir

واحدهای ثبتی

تغییرات: 09129352517
تاسیس: 09128578441
عمان: 09128330765
برند: 09129350317
کارت بازرگانی: 09120907459
کد اقتصادی و ارزش افزوده: 09128348466
طرح صنعتی: 09128394102
اختراع و دانش بنیان: 09128579331

تماس با ما

جردن بالاتر از اسفندیار پ۱۴۱ طبقه سوم (جهت مراجعه حضوری)
تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 223، ساختمان فکر برتر
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000
09128330765

بهینه سازی و سئو توسط شرکت سئو ایران