امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ...... ثبت شده به شماره ................... به حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1-آقا / خانم ....................... به سمت مدیر تصفیه شرکت تعیین گردید .
2- آدرس مدیر تصفیه به نشلنی تهران خیابان ................... تعیین گردید .
3- مدیر تصفیه اقرار به دریافت دفاتر و دارایی و اموال شرکت نمود.
4- شرکاء به آقای ................... مدیر تصفیه وکالت دادند تا شخصاَ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری حاضر و ذیل ثبت دفاتر مربوطه را امضاء نماید .
امضاء شرکاء

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000