امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.
بند هفتم ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 شرکت تعاونی را به دو دسته شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف نموده است که در این راستا قانون تجارت شرکت های مذکور را این چنین تعریف نموده است :
شرکت تعاونی تولید :
شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.
شرکت تعاونی مصرف :
شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود :
1. فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
2. تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آن ها .
نمونه هایی از مهم ترین شرایط حاکم بر شرکت های تعاونی عبارتند از :
- شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود.
- در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل بشود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچ یک از شرکاء نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشد.
- شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد.
- شرکت تعاونی باید به ثبت برسد .برای ثبت شرکت تعاونی، لازم است که از طرف وزارت تعاون " مجوز ثبت " یا موافقت نامه تشکیل صادر شود.
- شرکت تعاونی، مانند شرکت تجاری، دارای شخصیت حقوقی است و دارایی آن، مجزا و مستقل از دارایی اعضاء می باشد.
- سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود.
- نوع و مبلغ سهم را اساسنامه تعیین می کند.
- پرداخت قیمت سهام شرکت تعاونی، ممکن است نقدی یا غیرنقدی باشد. در هر حال موقع خرید، حداقل یک سوم بهای آن باید تادیه شود.
- از لحاظ سرمایه شرکت های تعاونی را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
الف) شرکت هایی که تمام سرمایه آن به وسیله اعضا تامین می شود.
ب) شرکت هایی که قسمتی از سرمایه ( حداقل 51 درصد ) به وسیله اعضاء تامین گردیده و بقیه به وسیله نهادهای دولتی و عمومی در اختیار شرکت گذاشته می شود.
- حداقل تعداد اعضای شرکت تعاونی هفت نفر می باشد.
- شرکت تعاونی دارای مجامع عمومی مرکب از مجمع عمومی موسس که اولین مجمع عمومی عادی نامیده می شود، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
- اداره امور تعاون طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از سه ، پنج یا هفت نفر عضو اصلی؛ و دو ، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از ین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند.
- شرکت تعاونی الزاماَ باید دارای بازرس ( واحد یا متعدد ) باشد. مدت بازرسی آن ها دو سال است.
- انحلال شرکت تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده و یا با تصمیم وزارت تعاون محقق می گردد.
- خروج عضو از شرکت تعاونی اختیاری می باشد و نمی توان آن را منع کرد. همچنین مجمع عمومی می تواند با پیشنهاد هر یک از مدیران، اخراج عضو تعاونی را در صورت تحقق شرایط مقرر تصویب نماید.
- حداقل سرمایه در شرکت های تعاونی، نباید کمتر از ده درصد سرمایه گذاری مورد نیاز برای فعالیت موضوع تعاونی باشد.

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000