ارائه طرح اعلامیه پذیره نویسی به مرجع ثبت شرکت ها

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پذیره نویسی چیست؟ مراجعه به عموم مردم برای تامین قسمتی از سرمایه شرکت در شرف تاسیس را پذیره نویسی گویند. برای این که سهام شرکت از طرف خریداران تعهد گردد آنان باید ورقه ای را به نام "ورقه تعهد سهم" که حاکی از قبول و تعهد پرداخت بهای سهم است، تکمیل و امضاء کنند این عمل را پذیره نویسی می گویند.

 ظرف مهلتی یا مدتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، علاقه مندان به بانک مراجعه می نمایند و ورقه تعهد سهم را تکمیل و امضاء و اقلاَ مبلغ 35 درصد تعهدات را نقداَ به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت می دارند. امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت می باشد. موسسین می توانند مهلت پذیره نویسی را تمدید نمایند زیرا در این مورد منعی در قانون مشاهده نمی شود.

طرح اعلامیه پذیره نویسی شرکت که به وسیله موسسین تهیه و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود برابر ماده 59 ل.ا.ق.ت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:

 1. نام شرکت
 2. نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود
 3. مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد
 4. مدت زمان ثبت شرکت
 5. هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار
 6. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود
 7. در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل
 8. تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند
 9. ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت
 10. در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع
 11. ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد
 12. ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند
 13. تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است
 14. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد
 15. چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان

هر کس با سوء نیت به انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، مبادرت کند به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و اگر اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد، مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد بود.

تحصیل اجازه از مرجع ثبت شرکت ها جهت انتشار اعلامیه ی پذیره نویسی شرکت های سهامی عام

شرکت های سهامی عام قبل از فروش و عرضه ی سهام جدید مکلفند بدواَ طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام جدید را که بایستی بر اساس ماده ی 174 ل.ا.ق.ت تنظیم شود به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب شرکت برای کسب اجازه جهت انتشار به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.چنانچه تا آن هنگام شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم نکرده باشد این مطلب باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.

مرجع ثبت شرکت ها طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت انطباق آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.اعلامیه ی پذیره نویسی سهام جدید علاوه بر روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد،حداقل باید در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی گردد و در بانکی که سهام در آن تعهد و پذیره نویسی می شود،در معرض دید علاقه مندان قرار گیرد.

در اعلامیه ی پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است، در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه ی علاقه مندان آماده است(ماده 177 ل.ا.ق.ت)خریداران ظرف مهلت مندرج در اعلامیه ی پذیره نویسی سهام جدید که از دو ماه نباید کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه ی تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغ نقدی لازم را در قبال اخذ رسید خواهند پرداخت.

در ورقه ی تعهد خرید سهام بایستی نکات مندرج در ماده ی 179 ل.ا.ق.ت رعایت گردیده و در دو نسخه تنظیم شود.نسخه ی اول نزد بانک نگاهداری و نسخه ی دوم به پذیره نویس تسلیم خواهد شد.امضاء ورقه سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی است.بعد از گذشت مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید پس از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره شرکت مکلف است حداکثر تا مدت یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کند و تعداد سهام هر یک از آن ها تعیین و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد.

هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویس مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان سرمایه باشد هیات مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.
حداکثر مدتی که طبق ماده ی 182 ل.ا.ق.ت برای تعیین تکلیف وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه مقرر شده است، 9 ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه ی پذیره نویسی به ثبت شرکت ها است.

هرگاه در این مدت افزایش سرمایه به ثبت نرسد، مرجع ثبت شرکت ها به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه ی شرکت صادر و جهت استرداد وجوه پرداختی و لغو تعهدات پذیره نویسان سهام جدید به بانکی که تعهد سهام تادیه و قسمت نقدی سهم در آن انجام شده است، ارسال خواهد داشت. در این صورت هرگونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه ی پرداخت و یا تعهد شده باشد بعهده ی خود شرکت خواهد بود.

انتشار اعلامیه پذیره نویسی

پس از صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی از طرف مرجع ثبت شرکت موسسین به انتشار در جراید اقدام می کنند.همچنین لازم است که اعلامیه مزبور در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد،در معرض دید قرار داده شود.

اعلامیه پذیره نویسی برای دعوت مردم جهت خرید سهام است. بنابراین ضرورت دارد که آنان قبلاَ از وضع و مشخصات شرکتی که می خواهند سهام آن را خریداری کنند مطلع باشند. لذا لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر داشته است که باید مشخصات کامل شرکت از قبیل نام و موضوع عملیات و مدت شرکت، هویت کامل موسسین،مبلغ سرمایه،تعداد سهام و نوع سهام و غیره، دقیقاَ در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.

اعلامیه پذیره نویسی باید از طرف صاحبان امضای مجاز شرکت امضا شود و نشانی کامل موسسین در آن قید گردد. هر کس اعلامیه مزبور را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین شرکت منتشر کند به جزای نقدی محکوم خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

- مراحل ثبت شرکت از «الف» تا «ی»

- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

مقالات تخصصی ما را می توانید در زمینه ی پذیره نویسی مطالعه و در ادامه از مشاوره رایگان همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر نیز بهره مند گردید.ما به شما در این زمینه مشاوره دقیق و راهبردی خواهیم داد.

واحدهای ثبتی

تغییرات: 09129352517
تاسیس: 09128578441
عمان: 09128330765
برند: 09129350317
کارت بازرگانی: 09120907459
کد اقتصادی و ارزش افزوده: 09128348466
طرح صنعتی: 09128394102
اختراع و دانش بنیان: 09128579331

تماس با ما

جردن بالاتر از اسفندیار پ۱۴۱ طبقه سوم (جهت مراجعه حضوری)
تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 223، ساختمان فکر برتر
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000
09128330765

بهینه سازی و سئو توسط شرکت سئو ایران