اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در ماده ی یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1318 از علامت تجاری چنین تعریف به عمل آمده است.علامت تجاری عبارت است از هرگونه علامتی اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت،مهر و...که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود.علامت تجاری معرف و مشخص کننده ی محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد.علامت تجاری در صورتی که برابر ماده ی 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حق استفاده از آن را نخواهند داشت.

- جستجوی شرکت های ثبت شده

- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص

ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.به موجب ماده ی 106،اظهارنامه ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ،توسط متقاضی یا نمایده قانونی وی امضا شود.
تبصره-در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط به زبان دیگری غیر از فارسی باشد،ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن الزامی است.مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه،ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند.متقاضی باید اظهارنامه ثبت علامت را با پست سفارشی و در چارچوب ماده 167 این آیین نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.
در ماده ی 167 آمده است:
مرجع ثبت مکلف است با تجهیز امکانات فنی نسبت به الکترونیکی کردن مراحل اعم از ثبت داخلی یا بین المللی اختراعات،طرح های صنعتی و علائم از قبیل تسلیم،بررسی،اصلاح و ثبت اظهارنامه،انتشار آگهی و ثبت این مالکیت ها و تمدید اعتبار آن یا اعمال هر گونه تغییرات و انتقالات و همچنین پرداخت های مقرر،اقدامات مقتضی را معمول دارد.
تبصره-تبادل اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم با سازمان ها و موسسات ذی ربط می تواند به صورت الکترونیکی انجام شود.
در یک اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری می بایست نکات ذیل درج گردد.
1-اسم،شماره ملی،نشانی،کد پستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است،ذکر نام،نوع فعالیت،اقامتگاه،محل و شماره ثبت،تابعیت،مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است.
2-اسم،شماره ملی،نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی،در صورت وجود.
3-اسم،نشانی و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
4-الصاق نمونه ای از علامت در کادر مربوط
5-توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد.
6-ذکر کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها به کار می رود،با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی
7-ذکر حق تقدم درصورت درخواست
8-رشته فعالیت مالک علامت
9-ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد.
10-در صورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد،درج آوانویسی و ترجمه آن
11-ذکر رنگ،در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص علامت باشد.
12-ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت ثبت آن
13-تعیین ضمائم
چند نکته:
_در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی،امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.
_در صورت تعدد متقاضی ثبت،شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم،جز دریافت گواهی نامه علامت،را دارد باید با ذکر اقامتگاه تعیین شود.

_اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.

_در کلیه امور راجع به ثبت و انتشار علائم،مرجع ثبت طبقه بندی کالا و خدمات را بر اساس طبقه بندی بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.در صورت وجود عناصر تصویری در علامت،رعایت طبقه بندی مربوط الزامی و به عهده مرجع ثبت است.
_برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه جداگانه استفاده شود.استفاده از یک اظهارنامه برای ثبت یک علامت جهت کالاها و خدمات مندرج در یک یا چند طبقه بلامانع است.
_شخصی که تقاضای ثبت چندین علامت را به طور همزمان می نماید باید برای هر یک از آن ها مطابق مقررات این آیین نامه،اظهارنامه جداگانه ای تسلیم کند.در این صورت،اگر تقاضاها توسط نماینده قانونی به عمل آمده باشد،مدرک اصلی نمایندگی به یکی از اظهارنامه ها و یک رونوشت مصدق آن به هر یک از اظهارنامه های دیگر باید ضمیمه شود.
مدارک ذیل باید ضمیمه اظهارنامه شود:
1-با لحاظ ماده 110 این آیین نامه،نسخه اصلی نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
2-ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد،تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
3-در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.
4-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
5-ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
6-نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
7-مدارک مثبت هویت متقاضی
8-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
9-مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
وفق ماده 112،در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون درخواست حق تقدم کرده باشد،هنگام تقاضای ثبت علامت باید درخواست خود را به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد،به مرجع ثبت تسلیم نماید.
این درخواست باید مشتمل بر موارد ذیل باشد:
1-تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
2-کشوری که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده و یا در صورت منطقه ای یا بین المللی بودن اظهارنامه،اداره ای که اظهارنامه در آن جا تسلیم شده است.
تبصره 1-درخواست حق تقدم باید همزمان با تاریخ تسلیم اظهارنامه تسلیم شود.
تبصره 2-هر گاه حق تقدم دو یا چند اظهارنامه اصلی ادعا شود،می توان با رعایت تبصره (1) فوق،اطلاعات آن ها را در یک درخواست قید و تسلیم نمود.در این صورت مبنای احتساب حق تقدم تاریخ تسلیم نخستین اظهارنامه خواهد بود.
تبصره 3-در صورتی که حق تقدم ادعایی شامل کلیه کالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه قبلی نباشد،اشاره به کالاها یا خدماتی که مورد ادعا است ضروری است.
به موجب ماده 113،مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت،؛6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود.در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد،این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد.
تاریخ اظهارنامه همان تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام است،مشروط بر اینکه در زمان تسلیم حاوی اطلاعات ذیل باشد:
1-اسم متقاضی
2-نشانی ای که ابلاغ ها باید در آن جا صورت گیرد.
3-نمونه ای از علامت
4-کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت می شود.
5-پرداخت حق ثبت اظهارنامه
متقاضی می تواند تا قبل از انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین نامه ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت نسبت به اصلاح نشانی،تغییر نماینده قانونی و کاهش کالاها و خدمات موضوع علامت اقدام نماید.اعمال این اصلاح منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود.
متقاضی یا نماینده قانونی وی در هر زمان قبل از ثبت علامت می تواند ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت،اظهارنامه خود را مسترد دارد.در صورت استرداد اظهارنامه،هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد.
خاطر نشان می شویم،چنانچه قصد دارید یک علامت تجاری  ثبت کنید، کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر، به راحتی این کار را برای شما انجام می دهند.کافیست مدارک لازم را به ما ارائه دهید و باقی امور را به ما بسپارید.
هر اظهارنامه از تاریخ وصول ظرف 15 روز از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
1-از لحاظ شکل آن که مطابق قوانین و مقررات باشد و هرگاه نواقصی داشته باشد چنانچه تقاضا در ایران به عمل آمده باشد تا دوماه و در صورتی که تقاضای ثبت وسیله کسانی که در خارج اقامت دارند شده باشد تا 6 ماه مهلت رفع نقص داده می شود.
2-از جهت اینکه طبقه نوع کالا با طبقات مربوط تطبیق نماید و در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه به درخواست کننده ابلاغ می شود تا نسبت به اصلاح نوع طبقه اقدام نماید.
3-در صورتی که مانعی برای ثبت علامت تجارتی وجود نداشته باشد،یک آگهی در روزنامه منتشر می شود و در آگهی مزبور خصوصیات کالا و مشخصات صاحب علامت قید می گردد.
وفق ماده 117،مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط و احراز شرایط مقرر،آن را در دفتر ثبت وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه،تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضا و مهر و قید تاریخ(ساعت،روز،ماه،سال)وصول آن با تمام حروف،به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.
تبصره-در خصوص اظهارنامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شوند،در صورت ثبت اظهارنامه ها،نسخه دوم آن ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد.در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.پاسخ اظهارنامه های واصله در چارچوب ماده 167 این آیین نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود.
در صورت نیاز به هر گونه مشاوره برای ثبت و یا نقل و انتقال علامت تجاری،با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید.
با ارائه خدماتی نوین در خدمت شما خواهیم بود.

جهت دانلود فایل اظهارنامه کلیک نمایید

واحدهای ثبتی

تغییرات: 09129352517
تاسیس: 09128578441
عمان: 09128330765
برند: 09129350317
کارت بازرگانی: 09120907459
کد اقتصادی و ارزش افزوده: 09128348466
طرح صنعتی: 09128394102
اختراع و دانش بنیان: 09128579331

تماس با ما

جردن بالاتر از اسفندیار پ۱۴۱ طبقه سوم (جهت مراجعه حضوری)
تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 223، ساختمان فکر برتر
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000
09128330765

بهینه سازی و سئو توسط شرکت سئو ایران