امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به موجب ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، این مجموعه، موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.

 

اتاق بازرگانی تهران بر اساس مسئولیت های خود تلاش می کند تا با برقراری بهتر روابط تجاری با تجار دیگر کشورها و برطرف کردن مشکلات پیش روی تجار و تسهیل روند معاملات آنها و گشودن دروازه های بازارهای خارجی برای کالاهای تولید شده در داخل کشور، موجبات ارتقای اقتصاد کشور را فراهم آورد.

مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران قرار دارد.

برخی از ویژگی های اتاق بازرگانی:

 • اتاق بازرگانی به عنوان مهم ترین تشکل اقتصادی کشور و محلی که در آن مسائل کلان اقتصادی کشور مورد مداقه قرار می گیرد، منعکس کننده ی نظرات فعالان اقتصادی به قوای سه گانه و تعامل سازنده جهت رفع دغدغه ها و موانع پیش روی بخش خصوصی و جلب حمایت آنان از این بخش است.
 • در اتاق بازرگانی نمایندگان آشنایی کامل با مبانی اقتصادی از نظر تجربی و علمی در سطح ملی و بین المللی داشته و با نگاه ملی، در جهت گسترش روابط تجاری کشور نقش اساسی ایفا می کنند.

وظایف و اختیارات اتاق (ماده 5 قانون مذکور)

وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی عبارت است از:

 • ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی
 • ارائه نظر مشورتی در خصوص لوایح و طرح های مربوط با اتاق
 • همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
 • ارتباط با اتاق بازرگانی سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آن ها بر اساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
 • تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مربوط به اتاق بازرگانی ایران در چارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران
 • کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی
 • تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
 • تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه مرکز داوری مزبور به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
 • ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق
 • صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران

مده 6- ارکان اتاق ایران عبارت است از:

الف-شورای عالی نظارت

ب-هیات نمایندگان

ج-هیات رئیسه

د-دبیر کل

ماده 7-ارکان اتاق شهرستان ها عبارت است از: 

الف-هیات نمایندگان

ب-هیات رییسه

حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستان ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقر می باشد.

نکته:1-تاسیس اتاق در شهرستان هایی که حداقل 25 عضو می باشند بلامانع است.

  2-تهران مانند سایر شهرستان ها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاق ها یکسان است.

ماده 8- شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص ذیل تشکیل می شود: 

وزراء بازرگانی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع،صنایع سنگین،کشاورزی و معادن و فلزات

ماده 9- ریاست شورای عالی نظارت عبارت است از:  

الف-بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رئیسه

ب-سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه

ج-رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن ها

د- انحلال اتاق ها طبق ماده 10

ه-تعیین هیات رئیسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه برای اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخاب جدید.

و-استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران

تبصره 1-شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد.نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آن ها طی آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می رسد.

تبصره 2-موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.

ماده 10- اتاق ها به دلایل ذیل با اعلام شورای عالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شود:

1-از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق

2-عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق

تبصره-با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیاتی مرکب از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آیین نامه ای که به تصویب شورا می رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکت ها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.

وفق ماده 11،نمایندگان منتخب هر یک از اتاق ها در اولین جلسه هیات نمایندگان را برای مدت 4 سال انتخاب و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معرفی می نمایند.

تبصره-هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد برای هر عضو یک نفر نماینده خواهند داشت.

تعداد اعضای نمایندگان اتاق تهران 45 نفر به شرح ذیل می باشد:

الف-15 نفر از مدیران دولتی در بخش های بازرگانی-صنعتی-معدنی و کشاورزی که توسط مدیران واحدهای ذیربط انتخاب خواهند شد.

ب-5 نفر از بخش تعاونی به انتخاب مجمع نمایندگان اتاق تعاون:

ج-25 نفر از بخش خصوصی به ترتیب ذیل:

_7 نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی به انتخاب مجمع مربوطه تهران

_3 نفر از صنوف توزیعی،خدماتی به انتخاب مجمع مربوطه تهران

_5 نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان

_10 نفر از صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب ذیل:

از صنایع و معادن هر کدام 3 نفر

از کشاورزی ی4 نفر

تبصره 1-ترکیب نمایندگان بخش های مختلف در این ماده بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می رسد.

تبصره 2-عضویت اتاق بازرگانی منوط به داشتن کارت بازرگانی است.

تبصره 3-جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با حضور دو سوم کل اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضران معتبر خواهد بود.

به موجب ماده 14،اعضای هیات نمایندگان اتاق شهرستان ها 15 نفر می باشد.اعضای اصلی هیات رئیسه هر یک از اتاق های ایران و شهرستان ها به ترتیب 9 و 7 نفر و دو نفر علی البدل می باشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.(ماده 18)

وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق ایران عبارت است از:

الف-اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان

ب-بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون های اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد

ج-انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیت های آن ها و هزینه های مربوطه

د-بررسی گزارش بودجه و تفریق بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.

جلسات هیات رئیسه هر یک از اتاق های ایران و شهرستان ها به ترتیب با حضور 5 و 7 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه به ترتیب حداقل با 5 و 4 رای معتبر خواهد بود.(ماده 22)

وفق ماده  25 وظایف و اختیارات دبیرکل اتاق ایران عبارت است از :

الف-اداره کلیه امور اجرایی طبق مقررات جاری مربوط اتاق ها

ب-استخدام،نصب و عزل کارکنان اتاق،تعیین حقوق و مزایا،وظایف و اختیارات آن ها بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد دبیرکل به تصویب هیات رئیسه خواهد رسید.

ج-برگزاری سمینارها و کنفرانس ها درباره مسائلیکه با وظایف اتاق ارتباط دارد با تایید رئیس شورای عالی نظارت

د-نمایندگی اتاق در مراجع قضایی و محاکم اختصاصی در قبال اشخاص(اعم از حقیقی و حقوقی) در تمام مراحل دادرسی با حق توکیل غیر و حق سازش در موارد ارجاع امر به داوری

ه-انجام هر گونه معامله اعم از خرید و فروش،اجاره و رهن،اخذ وام برابر آیین نامه مالی و معاملاتی و روش های مصوب هیات رئیسه و شورای عالی نظارت

درآمد اتاق از محل های ذیل تامین خواهد شد: (ماده 27)

 • حق عضویت سالیانه طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات نمایندگان به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
 • حق کارشناسی،داوری و عواید ناشی از انتشارات و سایر فعالیت های مربوط به اجرای وظایف خود

هم اکنون، با گذشت 130 سال از تشکیل اتاق بازرگانی در ایران، این اتاق به عنوان رکن تأثیرگذار در اقتصاد کشور دارای جایگاه ویژه و منحصر به فردی است. صاحبان کارت بازرگانی و کارت عضویت می توانند از خدمات ویژه اتاق تهران بهره مند شوند. بدین منظور مشاوران ما در فکر برتر، آمادگی ارائه هر گونه مشاوره در زمینه های بانکی، بیمه، گمرک و... به اعضاء محترم را دارند.

بیشتر بخوانید:

 - چگونه ایده ی خود را به ثبت برسانیم؟

- تاسیس موسسات چند منظوره فرهنگی هنری

- مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها

مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیتان باشیم. 42143-021

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000