نمونه اظهارنامه و گواهی تمدید ثبت علامت تجاری

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ماده اول قانون ثبت علائم و اختراعات در مورد علامت تجاری چنین می گوید : " علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف، مهر، لفاف، و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری، یا فلاحتی ، اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص و امتیاز محصول جماعتی از زارعیت یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.
علاماتی که ثبت شده باشند، از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت خواهند شد و مدت اعتبار علامت ثبت شده، ده سال است. ولی صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او، می تواند ثبت علامت را تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن، هر ده سال یک بار تجدید نماید. در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق، هر تجدید ثبت حق مزبور را برای ده سال دیگر تضمین می نماید. تقاضای تجدید ثبت علامت، باید در دو نسخه تنظیم و به امضای صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او برسد و نمونه علامت در روی آن الصاق شود. ( رجوع شود به قسمت یک و دو ماده 20 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات )
هرگاه در موقع تجدید ثبت ، تغییری در علامت داده شود مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید رعایت گردد. تجدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد، محتاج به آگهی نیست. هرگاه مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد، ثبت آن از طرف صاحب علامت یا دیگران، تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود.

  • نمونه اظهارنامه تمدید ثبت علامت تجاری

اینجانب ................. ( شخص حقیقی ) نام و نام خانوادگی ................. آدرس دقیق محل سکونت ................................................................................................................. شخص حقوقی : ( نام مدیر یا مدیران دارنده حق امضاء ) .................................................... نام و شماره ثبت شرکت ..................... آدرس شرکت دفتر مرکزی ..................................................................................................................................................... وکالتاَ / اصالتاَ از طرف ...................... تقاضا دارد ثبت علامت شماره ................... که برای کالاهای طبقات ............................................ در تاریخ .......................... به ثبت رسیده برای مدت ده سال دیگر تمدید نمایند.
امضاء
امضای صاحب علامت یا وکیل قانونی
ضمائم :
1- اصل تصدیق ثبت جهت ظهرنویسی ارائه گردد.
2- در صورتی که وکیل قانونی صاحب علامت، درخواست کننده باشد وکالت نامه ارائه شود.
3- یک نسخه روزنامه رسمی علامت ثبت شده .

  • تصویر علامت تجاری الصاق گردد.
  • به نحوی امضاء شود که نیم امضاء روی تصویر علامت و نیم دیگر آن در روی اظهارنامه قرار گیرد.

 

  • نمونه گواهی تجدید ثبت علامت تجاری

 

اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی گواهی می کند که علامت شماره ( شماره ثبت علامت حتماَ قید شود ) ..................... در تاریخ ........................... به نام ......................... به ثبت رسید.
و در تاریخ .............................. تجدید شده، به مدت ده سال از تاریخ ................................ برای طبقه / طبقات ............................. تجدید می گردد.
حق الثبت دریافتی ...................... ریال
تقاضاکننده تجدید ثبت
نام صاحب علامت اصالتاَ یا وکیل قانونی وکالتاَ
تاریخ ثبت علامت ............./............./ .....139
علامت الصاق و ممهور می شود.
اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید.

واحدهای ثبتی

تغییرات: 09129352517
تاسیس: 09128578441
عمان: 09128330765
برند: 09129350317
کارت بازرگانی: 09120907459
کد اقتصادی و ارزش افزوده: 09128348466
طرح صنعتی: 09128394102
اختراع و دانش بنیان: 09128579331

تماس با ما

جردن بالاتر از اسفندیار پ۱۴۱ طبقه سوم (جهت مراجعه حضوری)
تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 223، ساختمان فکر برتر
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000
09128330765

بهینه سازی و سئو توسط شرکت سئو ایران