امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت های مختلط، مخلوطی از شرکت های شخصی و سرمایه ای می باشند، یعنی پس از انحلال شرکت و عدم کفایت دارایی در برابر دیون به اموال شخصی شرکای ضامن می توان مراجعه نمود، اما پس از انحلال و عدم کفایت دارایی نیز امکان شخصی شریک سرمایه ای وجود ندارد مگر در صورت تصریح قانون . شرکت های مختلط به دو دسته سهامی و غیرسهامی تقسیم می شوند. اطلاعات لازم درباره شرکت مختلط غیرسهامی را می توانید در این مقاله به دست آورید.

  • شرکت مختلط غیرسهامی :

موضوع فعالیت این شرکت الزاماَ امور تجاری می باشد. شرکت مختلط غیرسهامی دو دسته شریک دارد : شرکای ضامن و شرکای با مسئولیت محدود.
اگر شرکت منحل شود و اموال آن کفایت دیون را ندهد، شرکای با مسئولیت محدود را نمی توان تعقیب نمود مگر در موارد استثنایی. مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود تا سقف سرمایه ای است که در شرکت آورده اند، اما می توان اموال شخصی شرکای ضامن را توقیف نمود.

  • تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی :

قانون گذار در خصوص زمان تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی تصریحی ندارد اما به عقیده غالب حقوقدانان با وحدت ملاک از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود و نسبی، زمان تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی می باشد.

  • سرمایه در شرکت مختلط غیرسهامی :

سرمایه هر دو شریک مانند شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود به سهم الشرکه تقسیم می شود و حداقل و حداکثر سرمایه مانند سایر شرکت های قانون تجارت معین نشده است.
به عقیده دکتر اسکینی، شریک با مسئولیت محدود نمی تواند کار خود را به عنوان سرمایه وارد شرکت کند. به عقیده دکتر پاسپان، به موجب شرکتنامه می توان شرط کرد که شریک ضامن بدون ورود سرمایه فقط سود ببرد.

  • تنظیم رابطه شرکا :

قانون گذار در مورد نحوه تصمیم گیری میان شرکا تصریحی ندارد و فقط به موجب ماده 142 ق. ت ، " روابط بین شرکا با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهد بود ".
در شرکت مختلط غیرسهامی نیز اساسنامه الزامی نمی باشد. اما در برخی تصمیمات مانند تغییر تابعیت شرکت و تبدیل به شرکت تضامنی باید اتفاق آرا وجود داشته باشد.

  • وضعیت حقوق و تکالیف شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی :

1- حق اداره شرکت را ندارد. ( ماده 145 ق. ت )
2- تکلیف اداره شرکت را ندارد. ( ماده 145 ق. ت )
3- اگر شریک با مسئولیت محدود 1/ در معامله ای از معاملات شرکت وارد شود و 2/ تصریح به این منعقد شود و این حق را محدود کند، از درجه اعتبار ساقط است. ( ماده 147 ق. ت )
4- شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت را دارد، و هر قراردادی که بین شرکاء منعقد شود و این حق را محدود کند، از درجه اعتبار ساقط است. ( ماده 147 ق. ت )
5- شریک با مسئولیت محدود می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود صورت برداری کند، و هر قراردادی که بین شرکاء منعقد شود و این حق را محدود کند، از درجه اعتبار ساقط است. ( ماده 147 ق. ت )
6- شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء تمام یا بخشی از سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند، و اگر چنین کند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت را دارد و نه حق نظارت و صورت برداری از حساب های شرکت را ( ماده 149، 148 ق. ت )
7- اگر شرکت قبل از ثبت شرکت تعهداتی نموده باشد، نسبت به آن تعهدات شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن است، مگر این که ثابت کند که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او آگاه بوده اند. ( ماده 150 ق. ت )
8- اگر در نتیجه قراردادی در شرکت یا بر اثر برداشت قبلی، شریک با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود بکاهد، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده است و منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نیست. ( ماده 153 ق. ت )
9- اگر شخصی به عنوان شریک با مسئولیت محدود در یک شرکت مختلط غیرسهامی وارد شود، تا معادل سهم الشرکه اش مسئول دیون قبلی شرکت نیز می باشد، اعم از اینکه نام شرکت تغییر کرده باشد یا تغییر نکرده باشد و هر ترتیبی برخلاف آن در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن و غیرقابل استناد است. ( ماده 155 ق. ت )

  • اداره شرکت و حدود اختیارات مدیران :

به موجب ماده 144 ق. ت ، " اداره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آن ها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است ".
جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث، شرکای با مسئولیت محدود حق اداره شرکت را ندارند. در شرکت مختلط غیرسهامی، مدیر برخلاف شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی و نسبی حتماَ باید از بین شرکای ضامن انتخاب شود و به همین دلیل امکان انتخاب مدیر خارج از شرکا وجود ندارد.
مدیر این شرکت نیز مانند تضامنی و نسبی وکیل شرکت می باشد و حدود اختیارات در حدی است که به او تفویض شده است و با تجاوز از حدود اختیارات شرکت مسئول نمی باشد و معامله انجام شده غیرنافذ خواهد بود.

  • انتقال سهم الشرکه :

انتقال سهم الشرکه شرکای ضامن تابع شرکت تضامنی می باشد.
به موجب ماده 149 ق. ت ، اگر شریک با مسئولیت محدود بخواهد سهم الشرکه خود را به ثالث انتقال دهد باید رضایت سایر شرکا را جلب کند و اگر بدون رضایت سایر شرکا انتقال دهد، این انتقال قانونی محسوب می شود اما منتقل الیه حق نظارت یا تفتیش و اداره شرکت را نخواهد داشت و فقطمی تواند سود سالانه از شرکت دریافت کند. ضمانت اجرای انتقال سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود به غیر شرکا بدون جلب رضایت سایر شرکا، بطلان انتقال نیست . انتقال سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود به سایر شرکا نیاز به جلب رضایت ندارد.

  • ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود :

به موجب ماده 158 ق. ت ، در صورت ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران شرکت با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود زیرا در ورشکستگی قاعده منع تعقیب انفرادی و اصل تساوی طلبکاران حکومت دارد.

  • انحلال شرکت مختلط غیرسهامی :

تمامی مواردی که باعث انحلال شرکت های تضامنی می شود، سبب انحلال شرکت مختلط غیرسهامی نیز می گردد. علاوه بر موارد عمومی انحلال، موارد اختصاصی انحلال عبارتند از :
1- تراضی تمام شرکا
2- در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد. اما اگر دلایل انحلال منحصراَ مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
3- فسخ یکی از شرکا حتی فسخ توسط شریک با مسئولیت محدود، طبق ماده 137 ق. ت
4- ورشکستگی یکی از شرکای ضامن طبق ماده 138 ق. ت
5- فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن طبق مواد 139 و 140 ق. ت
به موجب ماده 161 قانون تجارت ، " مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود " زیرا شخصیت شرکای با مسئولیت محدود در اداره شرکت مختلط غیرسهامی دخالت ندارد.
نکته : مواد 129 و 130 قانون تجارت در رابطه با تقاضای انحلال شرکت توسط طلبکاران شخصی شرکا و عدم امکان تهاتر دیون در شرکت مختلط غیرسهامی نیز جاری می باشد.

  • مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی به قرار ذیل است :
-  دو نسخه اظهارنامه به امضای شرکا
-  دو نسخه شرکتنامه به امضای کلیه شرکا
-  دو نسخه اساسنامه به امضای شرکا
- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به امضای کلیه شرکا ( با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند )
-  فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی
-  اخذ مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000