تغییرات در مورد علامت ثبت شده
ماده 14 آیین نامه قانون ثبت علامت و اختراعات در رابطه با تغییرات در علامت ثبت شده،چنین می گوید:

- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

- مدارک لازم جهت ثبت شرکت های تجاری

"تغییرات مربوط به علامت یا طبقه کالا یا صاحب کالا همچنین  تغییرات مربوط به نشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه در ایران به ثبت رسیده باشد.ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوص علامت مربوطه و به موجب اظهارنامه رسمی به امضاء صاحب علامت یا نماینده قانونی او عمل خواهد آمد.
بنابراین به موجب قانون،مالک علامت مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم،نشانی،تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجاره بهره برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.
ضمناَ،چنانچه در طبقه بندی بین المللی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید،مالک علامت می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه علامت اعمال شود.
قابلیت نقل و انتقال و اعراض از علامت تجاری
با توجه به ماده 12 قانون ثبت و علایم و اختراعات که مقرر می دارد : " علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد".مستفاد می شود که علامت تجاری قابل انتقال است اما برای آن که این انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقی گردد،نحوه انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.
هر گونه انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید نکات ذیل صریحاَ قید شود:
1-شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
2-اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه(مالک جدید) یا نماینده قانونی وی،در صورت وجود
3-در صورت انتقال جزئی،بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است.
وفق ماده ی 139 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت،سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است،مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود،و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه درخواست شود.
تبصره 1-تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد،مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت.
تبصره 2-انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارایه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می رسد.
در ماده ی 149 آمده است:اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد،خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت،به صورت مشخص درپی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری،ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، یا طبقاتی کلاَ از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد،در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره (1) به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هر گاه انتقال صرفاَ مربوط به کالاها یا خدمات،بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد،بدواَ به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.
تبصره 1-هرگاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد،می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.
تبصره 2-در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت،مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد.
تبصره 3-در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت،منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.
تبصره 4-چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد،مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئاَ منتقل شده اند،نخواهد بود.
تبصره 5-نقل و انتقالات جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین گواهی نامه معتبر علامت نیز منعکس گردد.
مالک علامت می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید.
در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحاَ به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازه های بعدی را دارد یا خیر.اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد،غیر انحصاری تلقی می گردد.
مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند،در غیر این صورت،مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.
وفق ماده ی 143،درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید توسط مالک علامت با تصریح به موارد ذیل تسلیم مرجع ثبت شود:
1-اسم و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود.
2-بیان کالاها یا خدماتی که اجازه بهره برداری نسبت به آن ها اعطاء شده است،در صورتی که اجازه فقط نسبت به بخشی از کالاها یا خدمات باشد.
مدارک ذیل باید به درخواست ثبت مجوز بهره برداری منضم گردد:
1-مدرک قانونی مبنی بر اعطاء اجازه بهره برداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است.
2-اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
تبصره 1-مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره برداری و انتشار آگهی موضوع ماده 146 این آیین نامه،در صورت درخواست،گواهی ثبت مجوز بهره برداری را برای اجازه گیرنده صادر خواهد کرد.
تبصره 2-مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد،نیز به موجب مقررات این ماده،با انجام تغییرات لازم،قابل ثبت خواهد بود.
مالک علامت می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت،از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید.مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1-اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک رسیده است.
2-اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت.
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات
تبصره 1-اعراض مالک علامت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از علامت،در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است،جزئاَ یا کلاَ به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره 2-در صورت اعراض،حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
در صورتی که انتقال،اعطاء اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد،اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد،دلیل انتقال،اعطاء اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت،برای ثبت آن در ایران خواهد بود.(ماده ی 145)
وفق ماده ی 146،کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت،ثبت و در ظهر گواهی نامه علامت درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی،به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند.ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.
شایان ذکر است،به موجب آیین نامه مذکور اظهارنامه در سه نسخه تنظیم شده و شماره ثبت علامت در ایران،نام،اقامتگاه و تابعیت مالک جدید و بالاخره نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران نوشته می شود.
چنانچه، نقل و انتقال علامت تجاری با سند عادی یا رسمی صورت گرفته باشد متقاضی باید به هنگام ثبت انتقال علامت،مدارک مزبور را نیز به اظهارنامه خود ضمیمه نماید و چنانچه علامتی در خارج از کشور به ثبت رسیده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور را به ایران انتقال دهد مکلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج از کشور را به اظهارنامه خود پیوست نماید.(مستفاد از تبصره ماده 18 آ.ق.ث.ع.و.ا)
هم اکنون با کارشناسان ما تماس گرفته و از مشاوره تخصصی و رایگان بهره مند گردید.
همکاران ما با سال ها تجربه و با بهره گیری از وکلاء مجرب و خبره برآنند تا خدمات ارزنده ای به شما متقاضیان عزیز ارائه نمایند.
مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیاتان باشیم.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب