ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.به موجب ماده ی 82 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،مرجع ثبت ظرف 60 روز از تاریخ وصول،اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و سایر شرایط مقرر و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.

- شرایط ثبت شرکت پیمانکاری

- مناسب ترین کشورها برای ثبت شرکت کدامند ؟

- مزایای تاسیس و ثبت شرکت چیست؟

مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی،ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید،مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید.
چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید،مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را کتباَ با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد.(ماده ی 83)
تبصره-مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی تا 30 روز و برای متقاضیان مقیم خارج از کشور تا 60 روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می شود.
به موجب ماده ی 84،طرح های صنعتی ذیل قابل حمایت نمی باشند.
1-طرح هایی که جدید یا اصیل نباشند.بر اساس ماده ی 21،طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.
2-طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند.
3-طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی
4-طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه
طرح صنعتی جدید با رعایت مفاد ماده ی 21 قانون،طرحی است که قبل از تسلیم اظهارنامه و یا قبل از تاریخ ادعای حق تقدم،همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.
طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد،به نحوی که از دید یک کاربر آگاه،متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است.
هر گاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد،مراتب کتباَ به متقاضی اعلام شده و وی باید ظرف 30 روز پس از تاریخ اعلام،جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی موضوع ماده 86 این آیین نامه اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق،اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.در ماده 86 آمده است:
مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتی،مراتب را ظرف 30 روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می نماید.آگهی مزبور شامل موارد ذیل می باشد:
1-شماره و تاریخ اظهارنامه
2-شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
3-اسم و نشانی طراح مگر آن که طراح کتباَ درخواست کند که نامش ذکر نشود.
4-اسم و اقامتگاه متقاضی یا نماینده وی
5-ذکر کالا و طبقه ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می باشد.
6-تعیین تاریخ،محل و شماره حق تقدم،در صورت وجود.
7-تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن تصویر.
8-اشاره به ماکت طرح،در صورت ارائه
9-مدت اعتبار ثبت
ثبت طرح صنعتی با قید مراتب ذیل در دفتر ثبت طرح صنعتی انجام می پذیرد:
1-تاریخ کامل(ساعت،روز،ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه
2-تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی
3-اسامی کالاها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آن ها اختیار شده است.
4-ذکر مشخصات طرح یا طرح های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایی که متقاضی می خواهد حق استعمال انحصاری آن را به خود اختصاص دهد.
5-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم.
6-اسم،محل اقامت و تابعیت مالک طرح و نماینده او در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده قانونی تسلیم شده باشد.
7-اسم و نشانی و تابعیت طراح،در صورتی که متقاضی شخص طراح نیست،مگر اینکه طراح کتباَ تقاضا نموده باشد که اسمش در گواهی نامه طرح صنعتی ذکر نشود.
8-مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی
درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح صنعتی برسد.
بر اساس ماده ی 88،پس از ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی مربوط به آن و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت،گواهی نامه ای که حاوی نکات زیر باشد با الصاق تصویر یک نمونه کامل از طرح و منگنه و ممهور کردن آن،به مالک طرح یا نماینده قانونی وی تسلیم می شود:
1-تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه
2-تاریخ و شماره ثبت طرح یا طرح ها
3-اسم و اقامتگاه و تابعیت مالک طرح
4-اسم،نشانی و تابعیت طراح،مگر اینکه طراح کتباَ از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر اسم خود را نماید.
5-ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن ها می باشد و طبقه و یا طبقاتی که مورد تایید قرار گرفته است.
6-مدت اعتبار طرح و تاریخ انقضای آن
7-ذکر تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم،در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن
8-تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن آن
این گواهی نامه با استفاده از فناوری روز تهیه و به امضاء رئیس اداره ثبت طرح های صنعتی می رسد.
هم اکنون با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس گرفته و از مشاوره تخصصی و رایگان بهره مند گردید.
شما شایسته ی بهترین خدمات هستید.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب