از جمله تغییرات در شرکت سهامی خاص می تواند این موارد باشد. الف)تغییر نام شرکت ب)تغییر موضوع شرکت ج)تغییر محل شرکت د) نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیات مدیره باشد) ه) نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)

 

الف) تغییر نام شرکت سهامی خاص

مراحل و مدارک مورد نیاز:

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه(طبق نمونه)که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.

2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت

3.بعد از تنظیم صورتجلسه،اصل صورتجلسه به انضمام:

الف:لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.

ب:اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.

یادآوری:قبل از تحویل صورتجلسه ی تغییر نام،متقاضی می بایستی نسبت به پرداخت حق الثبت،اقدام و سپس به واحد تعیین نام،جهت اخذ و ثبت نام جدید،مراجعه کند.

ب) تغییر موضوع شرکت سهامی خاص:

1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه(طبق نمونه)که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.

2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت

3.اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس 

4.بعد از تنظیم صورتجلسه،اصل صورتجلسه به انضمام

الف:لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.

ب:اصل روزنامه ی حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده تحویل اداره ی ثبت شرکت ها خواهد شد.

ج) تغییر محل شرکت سهامی خاص

مراحل و مدارک مورد نیاز:

1.تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه(طبق نمونه)که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.

2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت

تذکر1:در صورتی که اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره ی شرکت تفویض شده باشد هیات مدیره با تنظیم صورتجلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.

تذکر 2:اگر تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد می بایستی پرونده ی شرکت به شهرستان مربوطه ارسال گردد.

د) نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد)

مراحل و مدارک مورد نیاز:

1.تشکیل جلسه هیات مدیره

2.تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.

3.فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید

4.برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)

5.فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام

مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.

تذکر:چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت مفاد اساسنامه در خصوص،حد نصاب ضروری است.

ه) نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)

مراحل و مدارک مورد نیاز:

1.تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده ی سهام رسیده باشد.

2.فتوکپی سهامدار یا سهامداران جدید

3.اخذ مفاصا حساب (مالیات) نقل و انتقال از سازمان امور مالیاتی کشور(مالیات بر شرکت ها)

5.فهرست جداگانه صاحبان سهام قبل از نقل و انتقال

 

ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد. 42143-021

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب