تعریف اختراع:
مطابق ماده 1 قانون ثبت اختراعات، اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده ای خاص را ارایه می کند ومشکلی را در یک حرفه، فن، فن آوری، صنعت ومانند آن حل می کند.


اختراعات قابل ثبت:
موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت است که حاوی ابتکاری جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید یعنی آنچه که در فن یا در صنت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم وآشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای قابل ساخت یا استفاده باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت اختراع به صورت آنلاین:
_ اظهارنامه ثبت اختراع: فرمهایی که متقاضی یا نماینده او باید در سایت مربوطه تکمیل کند.
_ توصیف مشروح اختراع: شرح کامل اختراع مورد ظر.
_ نقشه های اختراع: بستگی به نوع اختراع دارد. شامل نقشه، نمودار یا فرم.
_ ادعا: مزایای اختراع و اطلاعاتی برای ارایه راه حل مشکل مطرح شده.
ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهار نامه است. چنانچه اظهارنامه اختراع تسلیم مرجع ثبت نگردد حقوقی نیز برای شخص ایجاد نمی شود.
در صورتیکه مخترع یا مالک قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی مورد اختراعی را افشا کند، یا از طریق شفاهی آن را عمومی کند و یا بعد از گذشت شش ماه از افشاء موضوع اظهارنامه اختراع را تسلیم نکند حق اختراع از وی سلب می گردد. پس قبل از هر چیزی این حق باید به ثبت برسد و بعد از ثبت است که مخترع می تواند علیه نقض کننده اختراع یا بهره بردار غیر قانونی به دادگاه شکایت کند.
ثبت اظهارنامه و مراحل آن
_ ورود به پورتال اداره کل مالکیت صنعتی و ورود به بخش ثبت اظهارنامه
_ قبول تعهد نامه جهت رعایت مواد قانونی.
_ انتخاب نوع اظهارنامه ( مبنی بر ثبت یک اظهار نامه جدید و اعتراض به ثبت اظهارنامه اختراع)
مراحل ثبت اظهارنامه:
1_ وارد کردن اطلاعات اظهارنامه شامل ( مالکیت  اظهارنامه، نماینده قانونی، دریافت کننده ابلاغ، مشخصات مخترع، عنوان و خلاصه اختراع، ادعای حق تقدم)
2_بارگذاری ضمائم.
3_ بازبینی اطلاعات و ضمائم.
4_ پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه.
1)وارد کردن اطلاعات اظهارنامه به این شرح می باشد:
مالکیت اظهارنامه:
مالک اظهارنامه کسی است که اختراع به نام او و با تقاضای او ثبت می شود که می تواند یک شخص حقیقی باشد یا یک شخص حقوقی. در این مرحله چنانچه متقاضی یک شخص باشد به عنوان مالک درج و اطلاعات مربوط به او وارد می شود و اگر مالک بیش از یک نفر باشد سایر مالکین با رعایت اولویت درج می گردند.
نماینده قانونی:
نماینده ی قانونی که می تواند صاحب امضاء شرکت، وکیل دادگستری، دفتر حقوقی و نماینده قانونی معرفی نشده  باشد. چنانچه متقاضی، نماینده قانونی یا وکیل نداشته باشد گزینه مرحله بعد را باید انتخاب نماید و مشخصات مالک درج می گردد و اگر دارای وکیل دادگستری باشد اطلاعات آن وکیل. دفاتر حقوقی نیز به عنوان نماینده قانونی محسوب می شوند.
دریافت کننده ابلاغ:
دریافت کننده ی ابلاغ،می تواند شخصی حقوقی باشد یا یکی از مالکین  یا یکی از نمایندگان قانونی باشد.
مشخصات مخترع:
نوشتن مشخصات شخص مخترع ضروری است که الزاما باید شخص حقیقی باشد و در صورتی که نمی خواهد نام او در گواهی نامه اختراع قید شود باید کتباَ نامه ی عدم قید نام مخترع را ضمیمه اظهارنامه کند.
عنوان و خلاصه ی اختراع:
قید عنوان اختراع امری الزامی است که باید نو آورانه، تکنیکی و مختصر باشد. خلاصه اختراع صرفاَ برای اطلاعات فنی است که در واقع وضعیت موجود در زمینه اختراع  و راه حل ارایه شده به طور خلاصه درج می شود.
ادعای حق تقدم:
ادعای حق تقدم،توسط اشخاصی  که اختراع خود را در قلمرو یکی از اعضای کنوانسیون پاریس ثبت کرده اند پر می شود. ( پر نمودن فرم به زبان اصلی و با ترجمه رسمی دادگستری)
2)بارگذاری ضمائم:
کلیک بر روی گزینه بارگزاری پیوست جهت پیوست نمودن ضمائم. انتخاب تصویر مدرک مورد نظر و ارسال پیوست.
3)بازبینی ضمائم:
مشاهده ی خلاصه ای از اطلاعات وارد شده و تأیید در صورت صحیح بودن. این مرحله تأیید اطلاعات مربوط به مرحله ی اول و دوم می باشد که به طور خلاصه نمایش داده می شود.
4)پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه:
پرداخت هزینه ها به صورت اینترنتی و به صورت آنلاین دریافت می شود.( برای مالکین ایرانی) و برای غیر ایرانی ها معادل ارزی هزینه ها و تعرفه های ثبتی بر مبنای فرانک سوئیسی انجام می شود. به صورت واریز به شماره حساب بانک ملی به نام خدمات  ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی. سپس ارسال تصویر فیش و مراحل ثبت اظهارنامه یا درخواست.
بعد از پرداخت اینترنتی، شماره اظهارنامه به شخص داده خواهد شد.
طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب 1386، ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و هر کسی که زودتر اظهارنامه خود را تسلیم کند حق ثبت اختراع را خواهد داشت. بنا بر اصل "اولین تسلیم کننده  اظهارنامه" شما اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شوید. البته تنها مقدم بودن اظهارنامه کافی نیست. فرد متقاضی باید کلیه شرایط لازم را جهت ثبت داشته باشد.
در صورت تأیید، مراتب ثبت اختراع آگهی شده و در روزنامه رسمی کشور درج می گردد. یک نسخه از روزنامه به اداره مالکیت صنعتی ارایه شده و گواهی نامه ثبت اختراع با تکمیل از طرف اداره و ضمیمه یک نسخه توصیف، ادعا و نقشه اختراع با امضای مدیر کل و مهر اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی به متقاضی یاوکیل قانونی تسلیم خواهد شد.
اختراعات خود را انحصاری کنید.
موسسه ی حقوقی فکر برتر با کادری مجرب شما را در این امر یاری می دهد.
منتظر تماس شما خواهیم بود.

فرم تماس

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42143 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000

نام موبایل داخلی
خانم یکتا 09128330765 02142037201
خانم آذین 09129321906 02142037277
خانم بیگی 09128579331 02142037220
خانم راد 09129350316 02142037444
خانم اعتمادی 09129352509 02142037256
خانم پارسا 09129350315 02142037216
خانم محمدی 09129352514 02142037224
خانم آزادی 09120907463 02142037242
خانم کارگر 09128434801 02142037209
خانم کاوه 09128579336 02142037212
خانم میکائیلی 09120907457 02142037203
خانم دیبا 09129352508 02142037290
خانم دریا 09129352512 02142037234
خانم امانی 09129350317 02142037214