وفق ماده ی 21 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطاء هر گونه اجازه بهره برداری از آن باید حسب مورد به درخواست کتبی منتقل الیه یا مالک اختراع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد.اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه خواهد بود.

- شرایط و مدارک ثبت شرکت خدماتی

- پرسش های متداول ثبت و تاسیس شرکت و برند

چنانچه متقاضی بخواهد اصلاحاتی را در مورد توصیف،خلاصه توصیف اختراع یا نقشه ها انجام دهد باید صفحاتی از ضمائم که این اصلاحات مربوط به آن ها است را دوباره تایپ کند،به نحوی که کل آن ها یک سند یکپارچه را تشکیل دهد.اضافه کردن بین خطوط،چسباندن،حاشیه نویسی،یا اصلاح به صورت زیرنویس و اقداماتی از این قبیل ممنوع است.
متقاضی به موجب ماده 23،می تواند تا قبل از ثبت اختراع،اظهارنامه خود را اصلاح کند،مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید.درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد.
اظهارنامه ی اختراع ممکن است با درخواست کتبی متقاضی مسترد گردد.در صورت تعدد متقاضیان،این درخواست باید به امضای همه آن ها رسیده و متضمن عنوان اختراع،شماره و تاریخ اظهارنامه باشد.در صورت استرداد اظهارنامه،هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد.چنانچه،اظهارنامه مسترد شده مبنای اظهارنامه های تقسیم شده ی دیگری قرار گرفته باشد،اظهارنامه های بعدی هم مسترد شده تلقی می گردد.
توسعه یا بهبود یک اختراع می تواند موضوع اظهارنامه تکمیلی نیز قرار گیرد،مشروط بر اینکه مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است.در این صورت:
1-شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی در اظهارنامه تکمیلی ذکر می گردد.
2-تکمیلی بودن اختراع در قسمت توصیف بعد از عنوان درج می شود.
3-اعطای گواهی نامه اختراع به اظهارنامه تکمیلی مشروط به اعطای گواهی نامه اختراع به اظهارنامه ی اصلی است.
4-در صورت ثبت اختراع اصلی،آگهی ثبت اختراع تکمیلی متضمن شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی است.
در صورت رد اظهارنامه تکمیلی در مهلتی که برای اعتراض به رد وجود دارد،متقاضی می تواند اظهارنامه خود را به طور مستقل ارائه دهد،مشروط بر آنکه مفهوم اختراعی آن با اظهارنامه اصلی یکسان نباشد در این صورت،شماره ای جدید به اظهارنامه مستقل داده می شود و از همان  تاریخ اظهارنامه تکمیلی حق تقدم خواهد داشت.
صدور گواهی نامه ی اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای گواهی نامه اصلی تعیین شده است ولی مدت اعتبار گواهی نامه تکمیلی نمی تواند از مدت اعتبار گواهی نامه اصلی تجاوز نماید.
ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است،در چارچوب مشخصه های فنی تعیین کند.هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد.ادعا یا ادعاها باید صریح و منجز بوده و دارای شرایط ذیل باشند:
1-معقول بودن تعداد آن ها با توجه به ماهیت اختراع و شماره گذاری ترتیبی آن ها در صورت تعدد.
2-از اطلاعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد.
3-ویژگی های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت،بیان نماید.
4-جز در موارد غیر قابل اجتناب،از ارجاع به نقشه ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند " همان طور که در توصیف آمد " یا " همان طور که در نقشه ها نشان داده شده " خودداری شود.
5-در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد،پس از بیان ادعا،شماره صفحه نقشه و علامت مشخص کننده ی آن در داخل پرانتز ذکر گردد.
6-مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.
پس از احراز شرایط مقرر ذکر شده،آن را در دفتر ثبت وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه،تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را همراه با ضمائم،که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است،بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ(ساعت،روز،ماه،سال) وصول آن با تمام حروف،به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.
در خصوص اظهارنامه ها،نسخه دوم آن ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد.در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.پاسخ اظهارنامه های واصله به صورت الکترونیکی خواهد بود.
از اینکه ما را انتخاب نموده اید متشکریم.
هم اکنون با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس گرفته و از مشاوره تخصصی و رایگان بهره مند گردید.
شما شایسته ی بهترین خدمات هستید.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب