• اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص/عام

1-نام شرکت(سهامی خاص)
2-هویت کامل و اقامتگاه موسسین:
1-آقای.........................فرزند.....................شماره شناسنامه .....................صادره از.....................
2-
3-
3-موضوع شرکت:
4-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
5-تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
6-میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیرنقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیرنقدی اطلاع حاصل نمود.
1-
2-
3-
کلیه سهامداران 35% مبلغ اسمی سهام خود را برابر گواهی شماره................بانک............شعبه ..............پرداخت کرده اند.
7-مرکز اصلی شرکت.........................
8-مدت شرکت از تاریخ.......................به مدت.......................
9-مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند.
10-نام مدیر عامل و حدود اختیارات آن در شرکت
11-بازرسان اصلی و علی البدل شرکت..................
12-محل شعب فعلی شرکت.....................
13-اساسنامه شرکت مشتمل بر...................ماده و ..................تبصره می باشد که در جلسه مورخ.................موسسین شرکت به تصویب رسیده است.
محل امضاء شرکاء یا موسسین

  • مجمع عمومی موسسین

بسمه تعالی
صورت جلسه مجمع موسسین شرکت...................(سهامی خاص)
اولین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام در ساعت.............صبح/بعد از ظهر مورخ..............با حضور صد در صد اعضاء موسسین بشرح ذیل در محل شرکت واقع در خیابان ................کوچه...........پلاک............تشکیل گردید:
1-آقای................فرزند.................شناسنامه شماره....................صادره از..............تعداد.............سهم بانام/بی نام
2-
3-
4-
مجمع عمومی پس از مشاهده حضور کلیه سهامداران و احراز کلیه سرمایه شرکت و پرداخت نقدی 35% مبلغ اسمی هر سهم به حساب شماره............بانک..................شعبه...........و بحث و بررسی در مورد موضوع شرکت ابتدا هیات رئیسه را به اسامی ذیل انتخاب نمود:
1-آقای/خانم.............بعنوان رئیس جلسه
2-آقای/خانم............بعنوان ناظر
3-آقای/خانم...........بعنوان ناظر
4-آقای/خانم............بعنوان منشی
متعاقباَ از طرف رییس جلسه رسمیت مجمع اعلام و در نتیجه همه اعضاء به اتفاق آراء درباره موضوعات مشروحه ذیل:
1-استماع گزارش موسسین
2-بررسی و تصویب اساسنامه شرکت
3-انتخاب هیات مدیره
4-انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
5-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
که دستور جلسه نیز بود اتخاذ تصمیم نمودند:
الف-گزارش موسسین در مورد تاسیس شرکت قرائت و به اتفاق آراء به تصویب رسید.
ب-اساسنامه شرکت مشتمل بر.............ماده قرائت و تصویب و به امضاء کلیه موسسین رسید.
ج-هیات مدیره مرکب از آقایان/خانم1-.............2-...........3-.......4-.......برای مدت دو سال به عضویت هیات مدیره انتخاب شدند.
د-آقای............به سمت بازرس اصلی و آقای............به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ه-روزنامه.......بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
و-افراد انتخاب شده با امضاء ذیل صورتجلسه سمت ها و مسئولیت های خود را قبول نمودند.
ز-مجمع به آقای...........وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت شرکت و مصوبات مجمع و درج آگهی و هر اقدامی که لازم است معمول دارد.
مجمع در ساعت..........صبح/بعد از ظهر خاتمه یافت.
محل امضاء هیات رئیسه
امضاء هیات مدیره و بازرسان

  • انتخاب هیات مدیره

بسمه تعالی
اولین جلسه هیات مدیره شرکت................(سهامی خاص)
اولین جلسه هیات مدیره شرکت.................(سهامی خاص)در ساعت.........صبح/بعد از ظهر مورخ...........در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم به عمل آمد:
الف-تعیین سمت  و اعضاء هیات مدیره
1-آقای.........به عنوان رئیس هیات مدیره
2-آقای........به عنوان نایب رئیس هیات مدیره
3-آقای............به عنوان مدیر عامل
4-آقای..........به عنوان عضو هیات مدیره
ب-صاحبان امضاء مجاز
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیر و با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت(یا با امضاء دو عضو هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت)معتبر می باشد.
ج-هیات مدیره به آقای.........وکالت داد تا کلیه تشریفات مربوط به ثبت تصمیمات فوق را انجام داده و دفاتر اداره ثبت شرکت ها را از طرف آنان امضاء نماید.
محل امضاء هیات مدیره

  • مجمع عمومی سالیانه

بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت.....................(سهامی خاص)
بر طبق دعوت قبلی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت..............(سهامی خاص) ساعت.........صبح/بعد از ظهر روز ...........مورخ..........با حضور کلیه سهامداران بشرح ذیل در محل شرکت تشکیل گردید:
1-آقای.......تعداد سهام................
2-آقای.......تعداد سهام................
3-آقای.......تعداد سهام................
4-آقای.......تعداد سهام................
مجمع عمومی پس از مشاهده حضور کلیه سهامداران بدواَ هیات رئیسه را به اسامی ذیل انتخاب نمود:
1-آقای...........به عنوان رئیس جلسه
2-آقای...........به عنوان ناظر
3-آقای..........به عنوان منشی
پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع وارد دستور شد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
الف-قرائت دستور جلسه
دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:
1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت
2-تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی
3-تصویب میزان سود سهام و مبالغ انتقال یافته به حساب اندوخته ها
4-انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
5-انتخاب مدیران
6-تعیین خط مشی و تصویب بودجه پیشنهادی سال آتی شرکت
7-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
ب-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی
گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت،قرائت شد و توضیحات کافی در مورد هر یک از آن ها به استماع مجمع رسیده و سوالات صاحبان سهام در مورد گزارش بازرس قانونی و صورتحساب های مالی مورد توجه قرار گرفت.
ج-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب های مالی
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره بازرس/بازرسان شرکت،برای سال منتهی به ماه و سال...........به شرح مذکور در صفحات............تا.........گزارش هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت سود ویژه/زیان شرکت به میزان........ریال می باشد.همچنین تعدیلات مربوط به سنوات مالی گذشته مورد تصویب مجمع واقع گردید.
د-تصویب میزان سود سهام و مبالغ انتقال یافته به حساب اندوخته ها
تقسیم سهم سودی به مبلغ.........ریال بین صاحبان سهام از محل..........مقرر گردید و علاوه بر میزان 5 درصد از سود ویژه سالیانه که باید طبق مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به حساب اندوخته قانونی انتقال یابد مبلغ..........ریال از محل.............به اندوخته ها منتقل گردد.
ه-انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت
آقای............به سمت بازرس اصلی و آقای............به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
و.-انتخاب مدیران
آقایان:1-.......2-...........3-..........4-...........خانم..........به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ز-تعیین خط مشی و تصویب بودجه سال آتی
ح-تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت
روزنامه ........به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
جلسه در ساعت..........خاتمه یافت.
ط-مجمع به آقای..............وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مراتب و درج آگهی هر اقدامی که لازم است معمول دارند.
محل امضاء هیات رئیسه
1-آقای.........رئیس مجمع
2-آقای............ناظر
3-خانم..........ناظر
4-آقای..............منشی

  • افزایش سرمایه

بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت....................(سهامی خاص)
بر طبق دعوت قبلی مجمع عمومی فوق العاده شرکت................(سهامی خاص) ساعت.........صبح/بعد از ظهر روز........مورخ.............به تجویز تبصره ذیل ماده 97 متن اصلاحی قانون تجارت با حضور کلیه سهامداران به شرح ذیل در محل شرکت تشکیل گردیدند:
1-آقای......دارنده....سهم
2-آقای......اصالتاَ و ولایتاَ دارنده........سهم
3-خانم..........دارنده.............سهم
4-آقای......دارنده........سهم
ابتدا آقای........رسمیت جلسه را اعلام و اظهار داشتند به طوری که استحضار داشتند غرض از تشکیل مجمع امروز استماع گزارش هیات مدیره در مورد افزایش سرمایه است،مجمع پس از مشاهده حضور کلیه سهامداران بدواَ هیات رئیسه را به اسامی ذیل انتخاب نمود:
1-آقای...........به عنوان رئیس جلسه
2-آقای...........به عنوان ناظر
3-خانم.........به عنوان ناظر
4-آقای.........به عنوان منشی
مجمع پس از انتخاب هیات رئیسه وارد دستور شد و تصمیماتی به شرح ذیل به اتفاق آراء اتخاذ نمود:
1-گزارش هیات مدیره و توضیحات مدیر عامل درباره لزوم افزایش سرمایه شرکت استماع و پس از شور و تبادل نظر مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آراء تصویب کرد که سرمایه شرکت به مبلغ.......ریال افزایش یابد و ماده .....اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد:
"ماده .......سرمایه و سهام شرکت:سرمایه شرکت مبلغ.......ریال است که به ...........سهم .........هزار ریالی بی نام/بانام تقسیم و تماماَ پرداخت شده است."
نظر به اینکه موضوع دیگری در دستور جلسه نبود مجمع در ساعت...........خاتمه یافت.
مجمع به آقای........وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت و درج آگهی در روزنامه هر اقدامی که لازم باشد انجام دهد.
محل امضاء هیات رئیسه مجمع

  • انتخاب هیات مدیره

بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت..............(سهامی خاص)
بر طبق دعوت قبلی و به تجویز تبصره ذیل ماده 97 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت..........سهامی خاص در ساعت............روز.................مورخ.............یا حضور کلیه سهامداران به شرح ذیل در محل شرکت تشکیل گردید:
1-آقای.......دارنده .........سهم
2-آقای.......دارنده .........سهم
3-آقای.......دارنده .........سهم
4-آقای.......دارنده .........سهم
ابتدا آقای.......رسمیت جلسه را اعلام و اظهار داشتند به طوری که اطلاع دارند منظور از تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده امروز انتخاب اعضاء جدید هیات مدیره شرکت می باشد.
سپس مجمع مبادرت به انتخاب هیات رئیسه به شرح ذیل نمود:
1-آقای.......به عنوان رئیس جلسه
2-خانم.......به عنوان ناظر
3-آقای......به عنوان ناظر
4-آقای به عنوان منشی
پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع وارد دستور شد و به شرح ذیل اخذ تصمیم نمود:
آقایان:1-....2-..............3-............4-...................برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب شدند.
چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود مجمع در ساعت...........خاتمه یافت.
مجمع به آقای.............وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مراتب فوق و درج آگهی در مطبوعات اقدام نماید.
امضاء هیات رییسه مجمع................هیات مدیره
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان ثبت شرکت فکر برتر افتخار دارند با مشاوره تلفنی در خدمت شما عزیزان باشند.
راه های ارتباطی ما:

  • شماره تماس:42143-021
  • سامانه ی پیامکی: 100042143
  • تماس با مشاوران ارشد از طریق شماره های مندرج در سامانه
  • سامانه ی تخصصی ثبت شرکت فکر برتر http://companyregister.ir
  • پست الکترونیکی به نشانی info@ companyregister.ir

آدرس:تهران،خیابان ولیعصر،تقاطع نیایش،بلوار اسفندیار،پلاک 90

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب