بسمه تعالی

 • نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص

( برای هر نوع مجمع)

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا ( عادی بطور فوق العاده) یا (فوق العاده) موخ ……….……… شرکت:
شماره                      نام و نام خانوادگی          تعداد سهام          امضا سهامدار یا وکیل رسمی

 • خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………
 • خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………
 • خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………
 • خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………
 • خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………
 • خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………
 • خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………

 

بسمه تعالی

 • نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه

در شرکتهای سهامی خاص

آگهی حق تقدم شرکت .......................................... سهامی خاص ثبت شده به شماره .................... و شناسه ملی ...................... باطلاع کلیه سهامداران شرکت .......................................... سهامی خاص ثبت شده به شمار.................... می رساند.
که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق ا لعاده مورخ .................... و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ ............................... ریال به مبلغ ............................... ریال منقسم به .................... سهم ............................ ریالی با نام / بی نام یا تواماً از طریق ( مطالبات – آورده نقدی یا تواماً و یا موارد دیگر مندرج ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به .................... استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره ............................. شرکت نزد بانک .................... شعبه .................... واریز فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در تهران  خیابان.................... کوچه .................... پلاک................... کد پستی .................... تسلیم نماید. ضمنا هر سهامدار به نسبت سهم خود ......... ریال حق تقدم در افزایش سرمایه دارد . بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

 

هیات مدیره شرکت

 

 بسمه تعالی

 • نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

در شرکتهای سهامی خاص

آگهی دعوت سهامداران شرکت.......................................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ......................... و شناسه ملی ...................... جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) که در ساعت ................ مورخ ................ در آدرس ................ خیابان................ کوچه ................ کدپستی................ تلفن................ تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

دستور جلسه:

 • انتخاب اعضای هیات مدیره
 • انتخاب بازرسین
 • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
 • تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین.

 

هیات مدیره شرکت

 

 

 بسمه تعالی

 • نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

در شرکتهای سهامی خاص

آگهی دعوت سهامداران شرکت.......................................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ......................... و شناسه ملی ...................... جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) که در ساعت ................ مورخ ................ در آدرس ................ خیابان................ کوچه ................ کدپستی................ تلفن................ تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

دستور جلسه:

 • انتخاب اعضای هیات مدیره
 • انتخاب بازرسین
 • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
 • تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین.

 

هیات مدیره شرکت

 

بسمه تعالی

 • نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

در شرکت سهامی خاص

آگهی دعوت سهامدارن شرکت........................................ سهامی خاص ثبت شده به شماره .................. و شناسه ملی ...................... جهت تشکیل  مجمع عمومی فوق العاده.
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ......... مورخ .................... در آدرس ......................... خیابان..........................   کوچه ......................... کدپستی .......................... تلفن .....................   …تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

دستور جلسه:
اتخاذ تصمیم در خصوص: ( وظایف مجمع عمومی فوق بشرح ذیل است که یک یا چند تای آن انتخاب و در آگهی نوشته شود.

 • تغییر محل شرکت
 • تغییر محل موضوع شرکت
 • تغییر اصلاح اساسنامه
 • افزایش سرمایه شرکت
 • کاهش سرمایه  شرکت
 • انحلال شرکت
 • تغییر نام شرکت
 • تأسیس شعبه شرکت

 

هیات مدیره شرکت

 

بسمه تعالی

 • نمونه در خواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تایید ترجمه مدارک شرکت برای سایر کشورهای جهان

 

مدیریت محترم اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

با سلام
احتراماً خواهشمند مراتب عدم انحلال شرکت .................................................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ................. و شناسه ملی ........................ را به وزارت امور خارجه اعلام فرمایند.

 

نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت
امضاء

 

بسمه تعالی

 • نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکتها بر اساس ماده 26 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها

ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام
احتراماً خواهشمند است اجازه فرمایید بر اساس ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها دفتر شرکت  ........................................  که تحت شماره.................... به ثبت رسیده را ملاحظه نمایم.

 

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

 

 

 بسمه تعالی

 • نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص

اداره محترم ثبت شرکتها
احتراماً بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت ......................................  به شماره ثبت........................ و شناسه ملی ...................... با رعایت ماده 225 قانون تجارت تقاضای اعلام ختم تصفیه را دارم.

 

مدیر یا مدیران تصفیه

 

بسمه تعالی
نمونه تعهدنامه هیئت مدیره بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق
افزایش سهام پرداخت گردید

اداره محترم ثبت شرکتها
باسلام
احتراما هیئت مدیره شرکت …….……….……………  ثبت شده به شماره ….…………و شناسه ملی .........
در صورتجلسه مورخ ….…………… مربوط به افزایش سرمایه تعهد می نماید که به همه سهامداران نسبت به سهمشان سود تعلق گرفته و در افزایش سرمایه شرکت نموده اند.

 

امضاء هیئت مدیره

بسمه تعالی

 • نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی نام در رعایت ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت

باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………………..در اجرای ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بانام به بی نام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 60 روز نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس: ……………………………………………………………...……………………………………………………
مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

 

بسمه تعالی

 • نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به بانام در رعایت ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت

 

باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………...…… در اجرای ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به بانام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 6 ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس : ……………………………………………………………...……………………………………………………
مراجعه نمایند.
بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده  تلقی می گردد.

 

بسمه تعالی

 • نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده

در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان

بدینوسیله از کلیه شرکاء/ سهامداران شرکت ..........................................................  سهامی خاص به شماره ثبت ..............................  و شناسه ملی ................ دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ....... مورخ ............................  و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ..................... در محل شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع فوق العادهدستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده


 

 

هیئت مدیره

فرم تماس

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42143 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000

نام موبایل داخلی
خانم یکتا 09128330765 02142037201
خانم آذین 09129321906 02142037277
خانم بیگی 09128579331 02142037220
خانم راد 09129350316 02142037444
خانم اعتمادی 09129352509 02142037256
خانم پارسا 09129350315 02142037216
خانم محمدی 09129352514 02142037224
خانم آزادی 09120907463 02142037242
خانم کارگر 09128434801 02142037209
خانم کاوه 09128579336 02142037212
خانم میکائیلی 09120907457 02142037203
خانم دیبا 09129352508 02142037290
خانم دریا 09129352512 02142037234
خانم امانی 09129350317 02142037214