امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به طور کلی نمایندگان تجاری را می توان به دو نوع تقسیم نمود، نمایندگان تجاری غیر مستقل و نمایندگان تجاری  مستقل
الف) نمایندگان تجاری غیر مستقل
نمایندگان تجاری غیر مستقل کسانی هستند که به نام صاحب تجارت خانه عمل می کنند و کلیه امور را به نام و به حساب آمر خود انجام می دهند.
1- نماندگان تجاری شرکت های تجاری
در شرکت های تجاری این نمایندگان کسانی هستند که نماینده شخص حقوقی می باشند و حقوق و وظایف و اختیارات آن ها طبق قانون و اساسنامه و مقررات داخلی شرکت تعیین می شود. هیچ کدام از این نمایندگان سمت تاجر ندارند، بلکه به عنوان نماینده شرکت ، عملیات تجاری انجام می دهند. به عبارت دیگر ، نمایندگان شرکت های تجاری عبارتند از : مدیران شرکت که از طرف ارکان شرکت به مدیریت تعیین می شوند.
2- نمایندگان تجاری موسسات تجاری
موسسات تجاری در صورتی که به صورت شرکت نباشند، شخصیت حقوقی نداشته و کلیه کارهای تجارتخانه به نام صاحب تجارتخانه انجام می گیرد. صاحب تجارتخانه در صورتی که نتواند شخصاَ کلیه امور تجارتخانه را انجام دهد ، ناچار است از طرف خود نمایندگانی تعیین کند که تمام یا قسمتی از امور تجارتخانه را انجام دهند. این نمایندگان تاجر محسوب نمی شوند ، زیرا نتیجه کار آن ها مربوط به صاحب تجارتخانه است. مهم ترین این نمایندگان قائم مقام تجاری می باشد. طبق ماده 539 قانون تجارت ، " قائم مقام تجاری کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است . سمت مزبور ممکن است کتباَ داده شود یا عملاَ".
ب) نمایندگان تجاری مستقل
قانون تجارت راجع به نمایندگان تجاری که مستقلاَ کار می کنند، ساکت است. در صورتی که نمایندگان تجاری مستقل برای فروش محصولات کارخانجات مخصوصاَ در کشور دیگر اهمیت زیادی پیدا کرده اند. در بعضی از کشورها مقدراتی برای تامین حقوق آنان در نظر گرفته شده است .
نماینده تجاری را نباید با دلال و حق العمل کار اشتباه نمود زیرا دلال اصولاَ طرف معامله واقع نمی شود و شخصاَ جیزی را خریداری نمی کند و حق العمل کار نیز گرچه به نام خودش عمل می کند ، ولی به حساب آمر معامله را انجام می دهد.
نماینده تجاری معمولاَ اجناس را شخصاَ سفارش می دهد و می خرد و بعداَ به نام و به حساب خود ، آن ها را به فروش می رساند. فقط با داشتن نمایندگی حق انحصاری غروش اجناس را برای خود محفوظ می دارد .
لازم به ذکر است ، نمایندگان مستقل یک نوع وکالت از طرف صاحب کار خود دارد ، ولی فقط در حدود قرارداد نمایندگی و در حدود تعهداتی که صاحب کار در مقابل آن ها دارد ، می تواند تعهداتی را بر عهده گیرد.
در صورت نیاز به هر گونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان ثبت شرکت فکر برتر ، افتخار دارند با مشاوره ی تلفنی رایگان در خدمت شما باشند.
تماس با ما :

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

وفق ماده 17 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، دولت یا شخص مجاز از طرف آن ، با رعایت ترتیبات ذیل می توانند از اختراع بهره برداری نمایند .
الف – در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی ، تغذیه ، بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی اقتصادی کشور ، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری نماید و یا بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور ، بهره برداری از اختراع رافع مشکل می باشد.
موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضاییه ، دادستان کل کشور ، نماینده رییس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و در صورت تصویب ، با تعیین کمیسیون مذکور سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ، از اختراع بهره برداری می نماید.
ب- بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می باشد . در صورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی نفع دیگر توضیحی داشته باشند ، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاط کردن بهره برداری در فعالیت های غیر رقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می تواند بنا به درخواست مالک اختراع ثبت شده یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده را دارد ، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آن ها در محدوده ای که ضرورت اقتضاء نماید ، نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند.
ج- در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند ، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار ، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می شود. با احراز شرایط مقرر در این بند ، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند ، بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند.
در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود ، انتقال داد.
د- اجازه بهره برداری موضوع این ماده مانع انجام امور ذیل نیست :
1-انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع ، با رعایت مقررات این ماده
2- بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند ( الف ) ماده ( 15 )
3- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح ) این ماده
ه- درخواست اجازه بهره برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز ، از مالک اختراع درخواست بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.
رعایت مراتب این بند ، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاَ به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود ، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
و- بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند ، برای عرضه در بازار ایران است .
ز- اجازه کمیسیون در خصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادی ها ، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیر تجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیر رقابتی است .
ح- پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، در موارد ذیل ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است .
1- در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم ، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت ، بدون موافقت مالک آن ، صادر می کند.
2- در مواقعی که طببق جزء (1) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم ، پروانه بهره برداری از اختراع موخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می کند.
3- در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداری، بدون موافقت مالک طبق اجزاء (1) و (2) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه های مذکور ، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت ، تعیین می شود.
4- در صورت صدور پروانه بهره برداری، طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع موخر و در صورت پروانه بهره برداری طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است .
5- درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می باشد.
6- در صورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، اجزا (1) و (2) این بند و بندهای (ب) تا (و ) و نیز بند (ط) این ماده قابل اعمال است .
ط- تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهای این ماده ، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است .
موسسه حقوقی فکر برتر، افتخار دارد در زمینه ی ثبت اختراع بهینه ترین خدمات را به متقاضیان محترم ارائه دهد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر، به یکی از طرق ذیل ارتباط برقرار فرمایید:

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به موجب قانون ، ادعا حدود حمایت یک اختراع را تعیین می کند ، تنظیم ادعانامه یکی از مهم ترین و اساسی ترین مراحل ثبت اختراع است که به دقت بسیار بالایی نیاز دارد ، چرا که ادعانامه ای که به درستی تنظیم نشده باشد، می تواند طرح شما را در نظر دیگران به شدت بی ارزش نشان  دهد. لذا، توصیه می شود در این زمینه حدالمقدور از نظر کارشناسان علم حقوق بهره جویید.
در ذیل ، ضمن توضیح مختصری راجع به اختراع ، به شرایط ادعای اختراع می پردازیم . خاطر نشان می شویم موسسه حقوقی فکر برتر ، به عنوان یکی از معتبرترین مراکز ثبتی کشور، افتخار دارد با استفاده از توان بالای علمی اعضای خود در کوتاه ترین زمان ممکن، اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت حمایت از اختراع، طرح صنعتی، برند و علامت تجاری انجام دهد. برای این منظور ، کافیست با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مالکیت فکری یا معنوی مشتمل بر دو قسمت کلی است :

فرم تماس

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-43927 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000

خط مستقیم تلفن همراه نام مشاور
02142037201 09128330765 خانم یکتا
02142037220 09128579331 خانم بیگی
02142037210 09129352514 خانم سلیمانی
02142037277 09129321906 خانم آذین
02142037256 09129352517 خانم اعتمادی
02142037212 09129352508 خانم وکیلی
02142037236 09129352512 خانم بابازاده
02142037444 09129350316 خانم راد
02142037246 09129350317 خانم پارسا
02142037202 09128579225 خانم صابری
02142037211 09129352509 خانم ابراهیمی